شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 65.99 - 65.99 65.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen USA 42943.55 - 42943.55 42943.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Bonds 25686.74 - 25686.74 25686.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Equity 36598.52 - 36598.52 36598.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Balanced 90624.95 - 90624.95 90624.95 695.05 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Eurobonds 2580.64 - 2580.64 2580.64 1.64 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Consumer 13791.21 - 13791.21 13791.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Treasury 15773.67 - 15773.67 15773.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen - Infotech 15793.42 - 15793.42 15793.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Consumer Sector 2111.59 - 2111.59 2111.59 15.65 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Global Internet 3033.66 - 3033.66 3033.66 35.85 1.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Natural Resources 1940 - 1940 1940 22.07 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Electric Utilities 1123.27 - 1123.27 1123.27 9.80 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Active Management 24949.98 - 24949.98 24949.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 4239.56 - 4239.56 4239.56 4.12 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 36059.8 - 36059.8 36059.8 12.92 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 12907.34 - 12907.34 12907.34 207.09 1.63% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1805.11 - 1805.11 1805.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16075.84 - 16075.84 16075.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB BRIC 123.64 - 123.64 123.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Balanced 31.36 - 31.36 31.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Eurobonds 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Oil & Gas 28.08 - 28.08 28.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Bonds Plus 25.9 - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Gold 12284.81 - 12284.81 12284.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Europe 849.72 - 849.72 849.72 0.35 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
VTB MICEX Index 6531.93 - 6531.93 6531.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank America 1789.53 - 1789.53 1789.53 8.31 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Europe 14580.67 - 14580.67 14580.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Balanced 25135.45 - 25135.45 25135.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Metals & Mining 12.41 - 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Arsagera - Mixed Fund 5576.81 - 5576.81 5576.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Raiffeisen Industrial 7917.57 - 7917.57 7917.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Balanced 406.02 - 405.56 406.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۳۲
Arsagera - Equity Fund 7618.94 - 7453.13 8330.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 34515.9 - 34515.9 34515.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Electric Utilities 8.57 - 8.57 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 5260.22 - 5260.22 5260.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Allianz ROSNO Bonds Fund 151.59 - 151.59 152.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۳۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 653.48 - 648.52 653.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۳۲
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1468.55 - 1468.55 1468.55 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Financial Sector 1109.88 - 1109.88 1109.88 0.81 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
VTB Promising Investments 20.25 - 20.25 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Precious Metals 15530.79 - 15530.79 15530.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Emerging Markets 19244.64 - 19244.64 19244.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen MICEX Blue Chips 20696.53 - 20696.53 20696.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB State-owned Enterprises 32.79 - 32.79 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 5505.96 - 5505.96 5505.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Consumer Goods & Services 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Government bonds 102.14 - 102.14 99.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Gazprombank - Russian Equities 2336.43 - 2336.43 2336.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Actively Managed Fund 2069.48 - 2069.48 2069.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Gazprombank - Russian Eurobonds 3347.19 - 3347.19 3347.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 238.92 - 229.66 238.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۳۲
Sberbank Telecoms & Technologies 3897.45 - 3897.45 3897.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Gazprombank - Russian Growth Fund 776.79 - 776.79 776.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 75.39 - 75.39 75.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 298.55 - 298.55 298.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲