شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رای بلاکس / RaiBlocks

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRB/BTC okex 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH okex 0.0166 - 0.0154 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD okex 6.0034 - 6 8.7986 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD okex 9.05 - 7.5001 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC bit-z 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC kucoin 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC kucoin 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH kucoin 0.0161 - 0.0152 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD kucoin 6.16 - 6 8.1999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD kucoin 9.03 - 7.8004 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRB/BNB binance 1.0006 - 0.9438 1.0505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC binance 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH binance 0.0161 - 0.0154 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD synthetic 6.2179 - 5.9449 8.1803 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NANO/USD synthetic 8.7844 - 7.8835 8.8703 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Nano Index investing-com 9.5215 - 8.6327 9.8735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nano BTC Index investing-com 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nano ETH Index investing-com 0.011 - 0.011 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ساعت ۶:۱۳