شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کیوتم / Qtum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کیوتم / Qtum 3.8004 - 3.8004 3.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/BTC exx 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
QTUM/EOS cbx 0.8852 - 0.8852 0.8852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۸
QTUM/ETH exx 0.014 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
QTUM/HSR exx 2.7037 - 2.7037 2.7037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD cbx 3.837 - 3.805 3.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD exx 3.8369 - 3.8153 3.8665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD exx 21.28 - 17.14 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC idcm 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
QTUM/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
QTUM/ETH okex 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/USD idcm 3.8349 - 3.8147 3.8698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD okex 3.83 - 3.81 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۲
QTUM/USD okex 21.1932 - 17.18 21.8084 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC bit-z 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
QTUM/BTC huobi 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
QTUM/BTC huobi 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
QTUM/BTC lbank 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
QTUM/BTC liqui 0.0028 - 0.0028 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۴۴
QTUM/CNY chbtc 78.6 - 78.6 78.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/CNY chbtc 78.6 - 78.6 78.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۵۶
QTUM/ETH huobi 0.014 - 0.0138 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
QTUM/ETH huobi 0.014 - 0.0138 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
QTUM/ETH lbank 0.014 - 0.0138 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۲
QTUM/ETH liqui 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ETH upbit 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/KRW upbit 4640 - 4610 4645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD bit-z 3.8367 - 3.8166 3.8674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD huobi 3.8378 - 3.8188 3.8646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD huobi 3.8378 - 3.8188 3.8646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD huobi 21.14 - 17.24 21.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD lbank 3.8414 - 3.8117 3.8666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD liqui 14.8169 - 14.8169 14.8169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD liqui 14.8169 - 14.8169 14.8169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ANS kucoin 0.2414 - 0.2414 0.3089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ANS kucoin 0.2414 - 0.2414 0.3089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC bigone 0.0035 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC bigone 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۲
QTUM/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۵۲
QTUM/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۵۲
QTUM/BTC zb-com 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۲
QTUM/CAD kraken 5.5997 - 5.5997 5.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/ETH hitbtc 0.014 - 0.0138 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۲
QTUM/ETH kraken 0.0138 - 0.0138 0.0139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/EUR kraken 3.439 - 3.394 3.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/EUR quoine 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/EUR quoine 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/EUR quoine 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۹
QTUM/JPY quoine 151.06 - 151.06 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/JPY quoine 151.06 - 151.06 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/SGD quoine 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۶:۳۷
QTUM/SGD quoine 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۶:۳۷
QTUM/USD kraken 3.8528 - 3.8206 3.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD quoine 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/USD quoine 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/USD quoine 12.53 - 12.53 12.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD zb-com 3.8385 - 3.8215 3.8615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD zb-com 21.22 - 17.35 21.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BNB binance 0.1204 - 0.1197 0.1218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/BTC allcoin 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۴۸
QTUM/BTC bitmart 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۲۴
QTUM/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۴۴
QTUM/BTC coinegg 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۲
QTUM/BTC gate-io 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۵:۰۴
QTUM/BTC qryptos 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۰:۱۲
QTUM/ETH binance 0.014 - 0.0138 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/ETH bitmart 0.014 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/ETH bittrex 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/ETH coinegg 0.0139 - 0.0138 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/ETH gate-io 0.014 - 0.0138 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/ETH qryptos 0.0161 - 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ساعت ۱۸:۳۲
QTUM/KRW bithumb 4692 - 4686 4788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/KRW coinone 4640 - 4630 4660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/USD binance 3.837 - 3.812 3.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD bitmart 3.83 - 3.81 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۲
QTUM/USD coinegg 3.833 - 3.792 3.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD gate-io 3.84 - 3.803 3.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/USD gate-io 21.15 - 17.32 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC bitfinex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۰۸
QTUM/BTC coinrail 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
QTUM/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۰۸
QTUM/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۰۸
QTUM/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۵:۰۴
QTUM/ETH bitfinex 0.0139 - 0.0136 0.0139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
QTUM/ETH livecoin 0.0149 - 0.0149 0.0149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/ETH livecoin 0.0149 - 0.0149 0.0149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/ETH poloniex 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
QTUM/KRW coinnest 890 - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۷:۵۳
QTUM/KRW coinrail 5950 - 5950 5950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۵:۴۰
QTUM/USD bitfinex 20.94 - 17.258 21.749 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD btcwinex 3.83 - 3.81 3.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۲
QTUM/USD coinbene 3.837 - 3.814 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/USD livecoin 3.617 - 3.617 3.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/USD livecoin 3.617 - 3.617 3.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/USD livecoin 21.5 - 15.6 24.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD poloniex 3.8338 - 3.8123 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/AUD synthetic 5.4967 - 5.4387 5.5179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/BITCNY bigone 282 - 282 282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BITCNY bigone 80.29 - 80.29 86.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
QTUM/CAD synthetic 5.3967 - 5.2715 5.5311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۱۳
QTUM/CAD synthetic 5.0095 - 4.9548 5.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/CNY synthetic 25.722 - 24.527 28.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۲۴
QTUM/CNY synthetic 26.446 - 26.147 26.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/HKD synthetic 30.065 - 29.737 30.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/ILS synthetic 13.6551 - 13.4988 13.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/INR synthetic 263.86 - 260.56 264.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/MXN synthetic 73.143 - 72.651 73.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/MYR synthetic 15.8066 - 15.634 15.8617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/PLN synthetic 14.5898 - 14.4151 14.6412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/RUB synthetic 242.65 - 239.81 243.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/SAR synthetic 14.4134 - 14.256 14.4636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/SEK synthetic 36.064 - 35.619 36.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/TRY synthetic 22.149 - 21.708 22.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/VND synthetic 89187 - 88213 89498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/ZAR synthetic 53.842 - 53.147 54.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
QTUM/BTC coinexchange 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
QTUM/ETH coinexchange 0.0222 - 0.0222 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Qtum Index investing-com 3.439 - 3.394 3.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
Qtum AUD Index investing-com 5.5083 - 5.4387 5.5179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۴:۴۴
Qtum CAD Index investing-com 5.3046 - 5.2773 5.3132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum CNY Index investing-com 26.446 - 26.147 26.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum HKD Index investing-com 30.065 - 29.737 30.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum ILS Index investing-com 13.6551 - 13.4988 13.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum INR Index investing-com 263.86 - 260.56 264.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum KRW Index investing-com 4658.1 - 4644.7 4696.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum MXN Index investing-com 73.143 - 72.651 73.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum MYR Index investing-com 15.8066 - 15.634 15.8617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum PLN Index investing-com 14.5898 - 14.4151 14.6412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum RUB Index investing-com 242.65 - 239.81 243.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum SAR Index investing-com 14.4134 - 14.256 14.4636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum SEK Index investing-com 36.064 - 35.619 36.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum TRY Index investing-com 22.149 - 21.708 22.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum VND Index investing-com 89187 - 88213 89498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Qtum ZAR Index investing-com 53.842 - 53.147 54.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Investing.com QTUM Index investing-com 3.8387 - 3.8053 3.8484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷