شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0201 - 0.0199 0.0202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۲۰
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0214 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC gdax 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC okex 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC zaif 0.0214 0.0213 0.0213 0.0214 0.00 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/EUR exmo 157.74 157.85 155.56 157.85 0.13 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/EUR gdax 158.89 159 155.7 159 1.39 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/JPY zaif 19180 19000 18800 19180 30.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/LTC exmo 3.1992 3.1931 3.1794 3.2304 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/PLN exmo 689.35 691.95 664.68 696.66 4.78 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/RUB exmo 11588 11573 11376.8 11588 4.30 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/UAH exmo 4301.7 4284.4 4250.8 4315 5.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC bibox 0.0214 0.0213 0.0211 0.0215 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC bit-z 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC gopax 0.0219 0.01 0.01 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC huobi 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC lbank 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0214 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC xbtce 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
ETH/BTC yobit 0.0214 0.0213 0.0212 0.0215 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/CNH xbtce 1359.3 - 1359.3 1359.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۲۹
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 283.15 - 283.15 283.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۹:۲۴
ETH/EUR xbtce 158.92 156.13 155.98 158.92 0.53 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/JPY xbtce 18975 18940 18910 19082 137.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/KRW gopax 208600 208400 204400 208600 500.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/LTC xbtce 3.1795 - 3.1795 3.1824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۳۶
ETH/RUB xbtce 12810.7 - 12810.7 12810.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
ETH/AUD quoine 255.83 255.37 255.37 255.83 3.82 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱:۴۰
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC bitbay 0.0212 0.0211 0.0211 0.0213 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۱
ETH/BTC cex-io 0.0213 0.0214 0.0211 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC gemini 0.0214 0.0211 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC hitbtc 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC kraken 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC kucoin 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC quoine 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC zb-com 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/CAD kraken 231 229.19 226 232.1 1.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۱۳
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 158.96 155.93 155.78 158.96 5.56 3.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/EUR cex-io 158.5 158.59 155.21 158.59 0.22 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/EUR kraken 158.42 158.66 155.49 158.66 0.83 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/EUR quoine 158.68 157.19 155.36 158.68 0.73 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/GBP kraken 137.9 136.73 136.73 139.38 1.48 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
ETH/HKD quoine 1372.4 1375.7 1372.4 1375.7 3.40 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETH/IDR quoine 4384948 - 4384948 4384948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۰۹
ETH/JPY kraken 19272 - 19272 19272 233.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/JPY quoine 19196 19238 18851 19238 105.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/PHP quoine 9520.5 - 9520.5 9520.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۴۸
ETH/PLN bitbay 683 678.9 667.63 683 1.40 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/SGD quoine 237.17 237.01 236.83 238.29 2.94 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
ETH/BTC allcoin 0.051 - 0.0217 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۴:۲۰
ETH/BTC binance 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC bitbank 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC bittrex 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC coinegg 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC gate-io 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC lakebtc 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۸
ETH/KRW bithumb 208800 208700 204600 208800 1300.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/KRW coinone 208750 206650 204550 208750 1050.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/TRY btcturk 1032 1030 1010 1032 4.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC bitflyer 0.0212 0.0213 0.0212 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۴۹
ETH/BTC bitstamp 0.0214 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.0214 0.0213 0.0211 0.0215 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC poloniex 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/EUR bitstamp 158.78 159.01 155.63 159.01 1.11 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/KRW coinnest 179000 - 179000 74000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.119 0.1192 0.117 0.1192 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC bxthailand 0.019 - 0.0183 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۵۲
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0212 0.0214 0.0212 0.0215 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/IDR btc-indonesia 2502000 2499000 2473000 2502000 4000.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
اتریوم / Ethereum 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/AUD acx 257.04 259.35 252.67 259.35 0.29 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC cbx 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD cbx 176.75 176.92 173.48 176.92 1.49 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD exx 176.74 176.94 173.38 176.94 1.45 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0212 0.0211 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC idax 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC idcm 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC stex 0.0213 0.0214 0.021 0.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1381.45 1381.49 1355.07 1381.49 12.95 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/USD abcc 176.5 176.49 173.45 176.5 1.11 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD exmo 181.74 181.63 178.52 181.74 0.95 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 176.99 177.35 173.65 177.35 1.44 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idax 176.72 176.89 173.48 176.89 1.43 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD idcm 176.63 177.07 173.4 177.07 1.43 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD okex 176.69 176.95 173.41 176.95 1.37 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.022 - 0.0219 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/BTC tokok 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC upbit 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 159.1 - 159.1 159.1 1.70 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/KRW upbit 209050 208750 204500 209050 1250.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bibox 176.75 176.93 173.49 177.26 1.45 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bit-z 176.74 176.86 173.46 176.86 1.49 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 176.72 176.87 173.46 176.87 1.43 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 177.15 175.4 173.45 177.15 1.30 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD lbank 176.82 176.78 173.41 176.82 1.60 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 175.68 - 172.55 175.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/USD tidex 177.18 - 177.18 177.18 3.36 1.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 176.64 176.96 173.48 176.96 1.38 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD upbit 176.78 176.93 173.35 176.93 1.27 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 176.35 175.41 174.07 176.35 0.54 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 183.28 180.54 180.53 184 0.22 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC bitibu 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC fatbtc 0.0223 - 0.0218 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC hotbit 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۵
ETH/BTC p2pb2b 0.0214 0.0213 0.021 0.0216 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 1312.17 - 1290.97 1319.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY koinim 1008 1005 1002 1055 46.00 4.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
ETH/TRY paribu 1039 1034.99 1012.99 1039 11.04 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 176.75 176.92 173.48 176.92 1.49 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 176.84 176.76 173.43 176.84 1.49 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bitbay 174.37 - 174.37 174.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD bitibu 309.35 - 309.35 309.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cex-io 176.88 175.04 173.52 176.88 0.67 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 177.21 177.39 173.76 177.39 1.49 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 176.58 176.92 173.47 176.92 1.33 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 174.81 174.58 173.02 175.91 0.38 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD kraken 176.78 177.2 173.66 177.2 1.35 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 176.73 176.87 173.44 176.87 1.43 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD ooobtc 174.68 174.69 173.25 175.44 0.92 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD p2pb2b 171.94 172.28 170.9 175.22 1.39 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD quoine 177.55 177.09 173.65 177.55 1.03 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 177.33 177.13 173.72 177.33 1.29 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD zb-com 176.63 176.85 173.39 176.85 1.42 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0213 0.0212 0.0201 0.022 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC bitlish 0.0212 0.0214 0.0212 0.0214 0.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
ETH/BTC bitmart 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC coinall 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC coinmex 0.0214 0.0213 0.0211 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC exrates 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC panxora 0.0213 - 0.0213 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1246.67 1240.53 1227.21 1246.67 4.13 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/HKD tidebit 1356 1358.8 1356 1358.8 9.50 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۴
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
ETH/TRY koineks 1034.99 1007.14 1007.11 1037 4.99 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
ETH/USD allcoin 25 97 25 97 64.00 256.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
ETH/USD binance 176.65 176.96 173.47 176.96 1.35 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 174.98 174.9 172.91 175.4 0.48 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bitlish 174.4 174.42 174.34 174.65 0.20 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۷
ETH/USD bitmart 176.72 176.94 173.45 176.94 1.43 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bittrex 176.78 176.91 173.35 176.91 1.27 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinall 176.74 176.95 173.47 176.95 1.48 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD exrates 176.93 176.44 173.74 176.93 1.16 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD gate-io 176.71 177 173.47 177 1.47 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 177.43 177.64 174.43 177.64 0.61 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD tidebit 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۲۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BRL coinbene 719 - 719 719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۴۴
ETH/BTC bitforex 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC btcwinex 0.0207 - 0.0206 0.0209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۵:۰۸
ETH/BTC coinbene 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC coinsbit 0.0214 0.0215 0.0213 0.022 0.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۱۳
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.0217 - 0.0217 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 158.87 159.2 156.03 159.2 0.64 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 136.91 134.5 134.5 136.91 0.41 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 19249 18955 18916 19249 114.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitfinex 177.37 177.81 174.32 177.81 0.92 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bitforex 176.74 176.97 173.47 176.97 1.49 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bitstamp 176.89 177.21 173.69 177.21 1.10 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD btcwinex 201.22 - 199.68 206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۴۰
ETH/USD coinbene 176.7 176.92 173.44 176.92 1.41 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD coinsbit 176.93 177.04 173.68 177.04 1.45 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD dragonex 176.68 176.75 173.38 176.75 1.35 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 173.68 173.7 171.91 175.66 1.80 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD livecoin 184.73 182.5 182.5 184.81 0.63 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 176.44 176.73 173.24 176.73 1.27 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC bitci-com 0.0212 0.0215 0.0209 0.0216 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC btc-alpha 0.0214 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC cobinhood 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
ETH/BTC cointiger 0.0214 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC vebitcoin 0.0309 - 0.0309 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۵
ETH/CAD coinfield 232.51 230.5 227.97 232.51 1.11 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/CHF bitci-com 16.33 - 16.06 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/CHF bitci-com 174.71 175.59 171.82 175.7 1.04 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/CNY synthetic 1249.6 1252.7 1225.3 1252.7 8.70 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/EUR coinfield 158.55 157.19 155.6 158.55 0.93 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/ILS synthetic 627.21 628.09 615.54 628.09 2.68 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 12568.5 12589.6 12347.9 12589.6 25.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/MXN synthetic 3393.7 3399.1 3331.6 3399.1 21.80 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/MYR synthetic 742.2 743.37 728.91 743.37 3.52 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/SAR synthetic 665.67 666.72 653.63 666.72 3.86 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/SEK synthetic 1706.1 1708.4 1678.5 1708.4 4.50 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/TRY bitci-com 1020.62 1014.55 1004.05 1030.51 7.93 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/TRY vebitcoin 1040 1026 1020 1040 5.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD btc-alpha 176.72 176.98 173.43 176.98 1.46 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 200 - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 175.55 174.8 173.75 175.82 0.71 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/USD cointiger 176.65 176.89 173.39 176.89 1.44 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 4100951 4106057 4025528 4106057 33898.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/XRP coinfield 604.644 595.8455 588.9137 604.644 2.56 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/ZAR synthetic 2624.2 2628.5 2572.1 2628.5 18.70 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 4801 - 4501 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۴
ETH/THB satang-pro 5298 5200 5155.5 5298 42.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۵۳
ETH/AUD btc-markets 258.07 255.37 253.45 258.07 0.91 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC btc-markets 0.0218 0.0212 0.0212 0.0233 0.00 9.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 1254.5 1255.9 1231.8 1255.9 8.70 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC coinbase-pro 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC coinexchange 0.0223 - 0.0222 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۵۲
ETH/EUR coinbase-pro 158.89 159 155.7 159 1.39 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/GBP coinbase-pro 136.66 136.12 133.54 136.93 0.40 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD coinbase-pro 176.99 177.35 173.65 177.35 1.44 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 158.69 158.86 155.75 158.86 1.05 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum AUD Index investing-com 257.44 258.85 253 258.85 0.56 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum BTC Index investing-com 0.0214 0.0213 0.0212 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۰
Ethereum CAD Index investing-com 232.28 230.58 228.22 232.28 0.84 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum CNY Index investing-com 1246.7 1240.5 1227.2 1246.7 4.20 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum HKD Index investing-com 1381.45 1381.49 1355.071 1381.49 12.79 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum IDR Index investing-com 2502000 2499000 2473000 2502000 4000.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum ILS Index investing-com 627.21 628.09 615.54 628.09 2.68 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum INR Index investing-com 12568.5 12589.6 12347.9 12589.6 25.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum JPY Index investing-com 19199 19235 18858 19235 102.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum KRW Index investing-com 208865 208699 204577 208865 1088.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum MXN Index investing-com 3393.7 3399.1 3331.6 3399.1 21.80 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum MYR Index investing-com 742.2 743.37 728.91 743.37 3.52 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum PLN Index investing-com 685.08 683.27 672.23 685.08 1.63 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum RUB Index investing-com 11588 11573 11376.8 11588 4.30 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum SAR Index investing-com 665.67 666.72 653.63 666.72 3.86 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum SEK Index investing-com 1706.1 1708.4 1678.5 1708.4 4.50 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum THB Index investing-com 5298 5200 5155.5 5298 42.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۵۳
Ethereum TRY Index investing-com 1040 1026 1020 1040 5.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum VND Index investing-com 4100951 4106057 4025528 4106057 33898.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Ethereum ZAR Index investing-com 2624.2 2628.5 2572.1 2628.5 18.70 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
Investing.com ETH Index investing-com 176.59 176.72 173.56 176.72 1.32 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴