شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زدکش / Zcash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
زدکش / Zcash 68.66 - 66.46 76.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
ZEC/BTC wex 0.2088 - 0.1662 0.2088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
ZEC/EOS cbx 23.1482 - 23.1482 23.1482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۳۲
ZEC/LTC wex 22.5 - 18.371 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۴۸
ZEC/USD wex 1700 - 1304.27 1766.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۸
ZEC/USD wex 266.5 - 238 266.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC exmo 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۱
ZEC/BTC okex 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۱
ZEC/ETH okex 0.204 - 0.204 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/EUR exmo 32.31 - 32.31 33.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/RUB exmo 2330.7 - 2330.7 2404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD exmo 36.66 - 36.66 37.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD exmo 268.66 - 240.02 272 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD okex 35.6 - 35.6 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/BTC bit-z 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۴۴
ZEC/BTC gopax 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۶:۱۳
ZEC/BTC gopax 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۶:۱۳
ZEC/BTC gopax 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
ZEC/BTC huobi 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۴۴
ZEC/BTC huobi 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۴۴
ZEC/BTC lbank 0.0148 - 0.0145 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
ZEC/BTC lbank 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۵۶
ZEC/BTC upbit 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۵۲
ZEC/BTC yobit 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
ZEC/BTC yobit 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
ZEC/ETH lbank 0.2046 - 0.2046 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۶
ZEC/ETH upbit 0.2058 - 0.2054 0.2058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/KRW gopax 43400 - 43400 44140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/KRW gopax 43400 - 43400 44140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/KRW upbit 44790 - 44220 45980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۱۲
ZEC/USD huobi 35.59 - 35.59 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD huobi 35.59 - 35.59 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD huobi 266.02 - 235.91 266.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD lbank 68.27 - 66.6 76.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۵۷
ZEC/USD lbank 35.6 - 35.6 36.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD upbit 35.57 - 35.57 36.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD upbit 267.86 - 234.71 267.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD yobit 38.1 - 38.1 38.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD yobit 38.1 - 38.1 38.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD yobit 268.47 - 245.85 272 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC bigone 0.0402 - 0.04 0.0402 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC bigone 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۵۶
ZEC/BTC cex-io 0.0045 - 0.0041 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۶
ZEC/BTC cex-io 0.3191 - 0.0147 0.3191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/BTC chaoex 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۴۴
ZEC/BTC hitbtc 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/BTC kraken 0.0044 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/ETH chaoex 0.2044 - 0.2044 0.2051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/ETH hitbtc 0.2044 - 0.2044 0.2049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/EUR cex-io 43.68 - 43.68 43.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۷
ZEC/EUR kraken 32.2 - 32.2 33.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD bigone 431.06 - 420.56 431.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD bigone 192.74 - 192.74 198.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD bigone 249.19 - 248.19 249.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD cex-io 48.03 - 47.36 48.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
ZEC/USD cex-io 269.81 - 240 270 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD chaoex 35.58 - 35.58 36.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD gemini 35.52 - 35.52 36.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD hitbtc 35.63 - 35.63 36.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD hitbtc 273.67 - 242.64 274.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD kraken 35.55 - 35.55 36.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD kraken 267.05 - 235.92 267.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC allcoin 0.0088 - 0.0088 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۴۰
ZEC/BTC allcoin 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
ZEC/BTC binance 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۴۴
ZEC/BTC bitmart 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/BTC bitmart 0.0147 - 0.0147 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۵۲
ZEC/BTC bittrex 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۵۲
ZEC/BTC coinall 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۱
ZEC/BTC gate-io 0.0044 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
ZEC/BTC panxora 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۱
ZEC/BTC qryptos 0.0214 - 0.0214 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۴:۴۰
ZEC/ETH binance 0.2041 - 0.2041 0.2053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/ETH bitmart 0.2041 - 0.2041 0.2053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/ETH bittrex 0.2058 - 0.2054 0.2058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/KRW bithumb 46540 - 46540 49420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD binance 35.58 - 35.58 36.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD bitebtc 35.96 - 35.96 36.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD bitmart 35.62 - 35.62 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD bittrex 35.48 - 35.48 36.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD bittrex 267.86 - 234.71 267.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD coinmex 37.18 37.19 37.05 37.7 0.57 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۳۶
ZEC/USD gate-io 35.58 - 35.58 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD gate-io 266.32 - 234.92 267.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD panxora 35.65 - 35.65 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/BTC bitfinex 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ZEC/BTC coinbene 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۴۴
ZEC/BTC dragonex 0.0044 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/BTC poloniex 0.0147 - 0.0145 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۸
ZEC/BTC poloniex 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/ETH poloniex 0.204 - 0.204 0.2051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/KRW coinrail 155000 - 155000 155700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۴
ZEC/USD bitfinex 35.66 - 35.66 36.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD bitfinex 265.88 - 235.44 265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD poloniex 265.19 - 235.5 266.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD poloniex 35.58 - 35.58 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/XMR poloniex 0.6073 - 0.6073 0.6275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۸
ZEC/BTC bitci-com 0.0092 - 0.0091 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۵۳
ZEC/BTC btc-alpha 0.0046 - 0.0042 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳:۳۷
ZEC/BTC btc-alpha 0.0147 - 0.0147 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
ZEC/BTC cryptopia 0.015 - 0.0148 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۷:۲۸
ZEC/BTC cryptopia 0.015 - 0.0148 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۷:۲۸
ZEC/BTC vebitcoin 0.0102 - 0.01 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۲۰:۴۹
ZEC/CHF bitci-com 36.01 - 36.01 36.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/LTC cryptopia 1.7004 - 1.6976 1.7004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۴۴
ZEC/LTC cryptopia 1.7004 - 1.6976 1.7004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۴۴
ZEC/LTC cryptopia 1.7004 - 1.7004 1.7004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۱
ZEC/TRY bitci-com 208.97 - 208.97 219.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/TRY vebitcoin 380 - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۹
ZEC/TRY vebitcoin 218 - 218 219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD cryptopia 51.99 - 51.99 51.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۱۶
ZEC/USD cryptopia 51.99 - 51.99 51.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۱۶
ZEC/USD cryptopia 266.09 - 225 266.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC bxthailand 0.0041 - 0.0041 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
ZEC/BTC localtrade 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۵۶
ZEC/DOGE cryptopia 25224 - 25143 25224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲:۵۶
ZEC/DOGE cryptopia 25224 - 25143 25224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲:۵۶
ZEC/DOGE cryptopia 25224 - 25224 25224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۳
ZEC/USD localtrade 35.64 - 35.64 36.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ZEC/USD n-exchange 102.24 - 100.6 104.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
ZEC/BTC coinexchange 0.0046 - 0.0046 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴:۱۶
ZEC/LTC trade-satoshi 0.8193 - 0.8193 0.8193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۴۵
ZEC/LTC trade-satoshi 0.8523 - 0.8523 0.8523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۱۳
ZEC/DOGE trade-satoshi 25063.27 - 25063.27 25063.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۴۵
ZEC/DOGE trade-satoshi 14325.13 - 14325.13 14325.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۱
Zcash Index investing-com 35.63 - 35.63 36.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
Zcash BTC Index investing-com 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۴۰
Zcash EUR Index investing-com 32.28 - 32.28 33.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴