شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ورگ / Verge

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XVG/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XVG/BTC binance 0.000001 - 0.000001 0.000001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XVG/BTC bittrex 0.000001 - 0.000001 0.000001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
XVG/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XVG/AUD synthetic 0.0677 - 0.0677 0.0717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XVG/LTC cryptopia 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
XVG/LTC cryptopia 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
XVG/DOGE cryptopia 12.7842 - 12.5238 13.0779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XVG/DOGE cryptopia 12.7842 - 12.5238 13.0779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Verge Index investing-com 0.0514 - 0.0514 0.0549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰