شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وی چین / VeChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VEN/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۴۰
VEN/BTC lbank 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۵:۳۲
VEN/BTC liqui 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
VEN/ETH huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ساعت ۱۲:۱۲
VEN/ETH lbank 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/ETH liqui 0.005 - 0.0034 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۱۶
VEN/USD huobi 0.0043 0.0044 0.0043 0.0047 0.00 4.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VEN/USD lbank 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/USD liqui 2.3608 - 1.5963 2.3743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
VEN/USD liqui 3.677 - 3.5722 3.7073 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VET/BTC huobi 0.3168 - 0.0147 0.3168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۶
VET/BTC lbank 0.0218 - 0.0218 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱
VET/BTC liqui 0.2866 - 0.2866 0.2866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
VEN/BTC bigone 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VEN/BTC bigone 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
VEN/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
VEN/BTC kucoin 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۳:۳۲
VEN/BTC kucoin 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۳:۳۲
VEN/ETH bigone 0.008 - 0.008 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VEN/ETH bigone 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۴۸
VEN/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
VEN/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/USD hitbtc 1.365 - 1.319 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۴۸
VEN/USD hitbtc 3.909 - 3.575 4.298 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VET/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۵۶
VET/USD hitbtc 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۳۶
VET/USD hitbtc 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 4.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/BNB binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۱
VEN/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۰۸
VEN/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/ETH gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
VEN/USD binance 0.0161 - 0.0156 0.0174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۴۸
VEN/USD gate-io 0.0043 - 0.0043 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VEN/USD gate-io 3.7323 - 3.46 3.9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VET/ETH bitmart 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۴
VET/USD binance 0.0043 0.0044 0.0043 0.0047 0.00 4.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VET/USD bitmart 0.0043 0.0044 0.0043 0.0047 0.00 4.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VET/USD bitfinex 0.0107 - 0.0107 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۳۲
VET/USD bitfinex 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/AUD synthetic 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/CAD synthetic 0.0057 - 0.0057 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VEN/CNY synthetic 0.0304 - 0.0304 0.0304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/EUR synthetic 0.0038 - 0.0038 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VEN/HKD synthetic 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/ILS synthetic 0.0152 - 0.0152 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/INR synthetic 0.306 - 0.306 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/KRW synthetic 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/MXN synthetic 0.083 - 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/MYR synthetic 0.0179 - 0.0179 0.0179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/PLN synthetic 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/RUB synthetic 0.276 - 0.276 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/SAR synthetic 0.0161 - 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/SEK synthetic 0.0415 - 0.0415 0.0415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/TRY synthetic 0.0244 - 0.0244 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/VND synthetic 99 - 100 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۸
VEN/ZAR synthetic 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VEN/ETH etherdelta 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۳۷
VeChain Index investing-com 0.0038 - 0.0038 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VeChain AUD Index investing-com 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۳۲
VeChain CAD Index investing-com 0.0057 - 0.0057 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
VeChain CNY Index investing-com 0.0304 - 0.0304 0.0304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain HKD Index investing-com 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain ILS Index investing-com 0.0152 - 0.0152 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain INR Index investing-com 0.306 - 0.306 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain KRW Index investing-com 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain MXN Index investing-com 0.083 - 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain MYR Index investing-com 0.0179 - 0.0179 0.0179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain PLN Index investing-com 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain RUB Index investing-com 0.276 - 0.276 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain SAR Index investing-com 0.0161 - 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain SEK Index investing-com 0.0415 - 0.0415 0.0415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain TRY Index investing-com 0.0244 - 0.0244 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
VeChain VND Index investing-com 99 - 100 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۸
VeChain ZAR Index investing-com 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Investing.com VEN Index investing-com 0.0043 - 0.0043 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹