شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استییم / Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
استیم / Steem 0.9101 - 0.8951 0.9345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۶
STEEM/BTC tidex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC upbit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۲۳:۴۸
STEEM/KRW upbit 1020 - 1000 1045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۶
STEEM/BNB binance 0.0891 - 0.0883 0.0937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۶
STEEM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۲۳:۴۸
STEEM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۲۳:۴۸
STEEM/ETH binance 0.0033 - 0.0033 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۲
STEEM/WAVES tidex 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۲۳:۴۸
STEEM/ETH poloniex 0.0034 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۶
STEEM/USD synthetic 2.1556 - 1.8849 2.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Steem Index investing-com 0.91 - 0.8954 0.9377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۶
Steem BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۲۳:۴۸