شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اونتولوژی / Ontology

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ONT/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ONT/ETH okex 0.0034 0.0033 0.0033 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ONT/USD okex 0.5853 0.585 0.5768 0.588 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
ONT/BTC bibox 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۲۸
ONT/ETH bibox 0.0034 0.0033 0.0033 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
ONT/ETH huobi 0.0034 0.0033 0.0033 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
ONT/USD bibox 0.5858 0.5854 0.5769 0.5878 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
ONT/USD bit-z 0.5859 0.5846 0.5742 0.5909 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
ONT/USD huobi 0.5858 0.5843 0.5766 0.5878 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
ONT/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ONT/ETH hitbtc 0.0033 0.0034 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
ONT/USD hitbtc 0.5825 0.5823 0.5776 0.5881 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
ONT/BNB binance 0.0324 0.0323 0.0317 0.0325 0.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
ONT/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ONT/ETH binance 0.0034 0.0033 0.0033 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Ontology Index investing-com 0.5854 0.5849 0.5765 0.5878 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Ontology BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ontology ETH Index investing-com 0.0034 0.0033 0.0033 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷