شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نئو / NEO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANS/BTC okex 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC tdax 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH okex 0.1323 - 0.1293 0.1403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/THB tdax 2428 - 2410 2428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD okex 78.558 - 67.729 79.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC huobi 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC lbank 0.0084 - 0.0074 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC upbit 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH upbit 0.131 - 0.1291 0.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD huobi 77.69 - 66.18 79.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD upbit 77.432 - 65.905 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bigone 0.0137 - 0.01 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bigone 0.01 - 0.01 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC hitbtc 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC kucoin 0.0084 - 0.0083 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH hitbtc 0.1323 - 0.1298 0.1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH kucoin 0.1309 - 0.129 0.1399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/KCS kucoin 24.676 - 23.85 25.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD hitbtc 80.3 - 67.93 81.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD kucoin 77.8 - 65.423 79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD quoine 75.75 - 68.117 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
NEO/JPY quoine 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۵:۲۴
NEO/SGD quoine 22.6 - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۱۶
ANS/BNB binance 8.161 - 8.03 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC allcoin 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC binance 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bittrex 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC gate-io 0.0083 - 0.008 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC tidebit 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH binance 0.1317 - 0.1289 0.1391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH bittrex 0.131 - 0.1291 0.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/HKD tidebit 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD binance 77.453 - 66.017 79.273 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD bittrex 77.289 - 65.905 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD coinegg 0.0088 - 0.008 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD gate-io 76.81 - 66.32 79.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bitfinex 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC livecoin 0.0084 - 0.0082 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH bitfinex 0.132 - 0.1286 0.1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH livecoin 0.1309 - 0.1295 0.1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/KRW coinnest 71000 - 71000 75000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD bitfinex 77.55 - 65.969 79.326 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD livecoin 79.492 - 67.5 82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/AUD synthetic 99.235 - 95.625 101.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC cryptopia 0.0084 - 0.0082 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/CAD synthetic 99.451 - 95.957 102.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/CNY synthetic 482.92 - 465.89 495.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/EUR synthetic 61.099 - 60.307 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/HKD synthetic 598.55 - 577.41 613.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ILS synthetic 265.36 - 255.68 272.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/INR synthetic 4974 - 4799.2 5105.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/LTC cryptopia 0.3819 - 0.3819 0.3819 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ANS/MXN synthetic 1419.72 - 1370.58 1468.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/MYR synthetic 299.22 - 288.63 306.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/PLN synthetic 263.41 - 253.69 270.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/RUB synthetic 4390.4 - 4231 4500.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/SAR synthetic 286.07 - 276.01 293.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/SEK synthetic 626.37 - 604.16 643.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/TRY synthetic 300.07 - 289.19 307.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/VND synthetic 1737235 - 1675951 1782054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ZAR synthetic 916.3 - 880.23 936.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/DOGE cryptopia 8001 - 8001 8001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
NEO Index investing-com 62.441 - 60.307 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO AUD Index investing-com 99.235 - 95.585 101.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO BTC Index investing-com 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO CAD Index investing-com 99.451 - 95.957 102.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO CNY Index investing-com 482.92 - 465.89 495.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO HKD Index investing-com 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
NEO ILS Index investing-com 265.36 - 255.68 272.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO INR Index investing-com 4974 - 4799.2 5105.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO KRW Index investing-com 71000 - 71000 75000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO MXN Index investing-com 1419.72 - 1370.58 1468.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO MYR Index investing-com 299.22 - 288.63 306.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO PLN Index investing-com 263.41 - 253.73 270.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO RUB Index investing-com 4390.4 - 4231.5 4500.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO SAR Index investing-com 286.07 - 276.01 293.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO SEK Index investing-com 626.37 - 604.16 643.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO TRY Index investing-com 300.07 - 289.19 307.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO VND Index investing-com 1737235 - 1676213 1782054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO ZAR Index investing-com 916.3 - 880.23 936.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com NEO investing-com 66.17 - 64.274 69.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC uex 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
NEO/EOS cbx 2.8542 - 2.8542 2.8542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۳۲
NEO/EOS cbx 2.8542 - 2.8542 2.8542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
NEO/USD cbx 7.191 7.192 7.128 7.352 0.12 1.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD uex 9.26 - 9.16 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
ANS/USD okex 51.375 - 51.375 64.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC exmo 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۵:۲۸
NEO/BTC idcm 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۴۴
NEO/RUB exmo 556.58 - 556 557.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/RUB exmo 465.19 465.17 463.49 481.16 11.38 2.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/THB tdax 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۲۱
NEO/USD exmo 7.44 7.41 7.37 7.55 0.09 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD idcm 7.198 7.187 7.119 7.353 0.11 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
ANS/USD huobi 50.85 - 50.12 63.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD upbit 50.847 - 50.111 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC bibox 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۴۴
NEO/BTC lbank 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴:۵۷
NEO/ETH bibox 0.043 0.0429 0.0422 0.0432 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/KRW upbit 8455 8430 8405 8675 155.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
NEO/USD bibox 7.1935 7.1922 7.125 7.3475 0.11 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD bit-z 7.1766 7.1898 7.1222 7.3335 0.13 1.80% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD lbank 7.18 7.2 7.12 7.36 0.13 1.81% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ANS/EUR quoine 3887 - 3887 3887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ANS/EUR quoine 3887 - 3887 3887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD hitbtc 53.84 - 53.4 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD kucoin 50.75 - 50 63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC bitmax 0.0009 0.0008 0.0008 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۶
NEO/BTC p2pb2b 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳:۲۵
NEO/EOS hitbtc 2.2901 - 2.2901 2.2901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
NEO/EOS hitbtc 2.527 - 2.527 2.527 0.07 2.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
NEO/ETH p2pb2b 0.0432 0.0431 0.0422 0.0433 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
NEO/INR bitbns 644.58 - 640.01 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/INR bitbns 690.22 689.97 689.61 705.95 7.46 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
NEO/JPY quoine 700 - 320.01 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۸
NEO/TRY paribu 45.99 - 45.99 45.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
NEO/TRY paribu 42.22 42.24 42.12 42.99 0.18 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۱۶
NEO/USD p2pb2b 7.195 7.193 7.114 7.36 0.12 1.63% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
NEO/USD quoine 54.65 - 54.65 63.813 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD binance 50.8 - 50.125 63.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD bittrex 50.111 - 50.111 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD coinegg 0.007 - 0.0069 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD gate-io 51.15 - 51.15 63.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC bitebtc 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۸:۰۸
NEO/BTC bitmart 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۴۴
NEO/BTC bittrex 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۵:۲۸
NEO/BTC coinall 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۴۴
NEO/BTC coinegg 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۵:۳۷
NEO/BTC coinmex 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۵:۲۸
NEO/BTC coinmex 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۵۲
NEO/BTC exrates 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۵:۲۸
NEO/CNY bitebtc 75.26 - 72 77.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۲۸
NEO/ETH bitmart 0.0661 - 0.0651 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۳۶
NEO/ETH bitmart 0.043 0.0431 0.0422 0.0432 0.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
NEO/ETH bittrex 0.043 0.0432 0.0423 0.0432 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۲۴
NEO/ETH coinegg 0.0433 0.0431 0.0421 0.0433 0.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD bitebtc 11.013 - 10.52 11.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۳۲
NEO/USD bitmart 7.19 7.193 7.123 7.356 0.11 1.56% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD bittrex 7.2051 7.1603 7.1485 7.3251 0.10 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۰
NEO/USD coinmex 7.1961 7.1925 7.1183 7.3529 0.11 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD exrates 7.194 7.197 7.151 7.373 0.13 1.83% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
ANS/USD bitfinex 50.859 - 50.104 63.638 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD livecoin 54 - 52.2 64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC coinbene 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۴۴
NEO/BTC dragonex 0.0023 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۵۲
NEO/BTC dragonex 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۵۲
NEO/ETH bitforex 0.0432 0.0431 0.0423 0.0433 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۴
NEO/ETH dragonex 0.0672 - 0.067 0.0685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
NEO/EUR bitfinex 7.6926 - 7.6926 7.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/EUR bitfinex 6.4954 6.4755 6.4506 6.6217 0.10 1.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۸
NEO/GBP bitfinex 5.603 - 5.603 5.603 0.11 2.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۸
NEO/JPY bitfinex 966.83 - 966.23 967.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/JPY bitfinex 780.18 779.97 779.97 780.18 24.50 3.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۲۰
NEO/KRW coinnest 2500 - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۴۵
NEO/USD bitforex 6.81 - 6.76 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۸
NEO/USD bitforex 7.2 7.19 7.13 7.35 0.11 1.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
NEO/USD coinbene 7.192 7.19 7.128 7.353 0.11 1.59% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/USD dragonex 7.166 7.174 7.106 7.332 0.13 1.81% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۰
ANS/EUR synthetic 44.651 - 44.651 51.571 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/INR synthetic 510.47 510.46 506.62 520.38 7.68 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/RUB synthetic 458.68 458.43 454.83 468.34 7.68 1.67% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
NEO/THB synthetic 214.83 - 214.83 214.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
NEO/THB synthetic 218.12 218 216.36 222.71 3.67 1.68% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
NEO/TRY synthetic 41.79 41.76 41.45 42.63 0.72 1.72% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
NEO/ZAR synthetic 105.24 105.22 104.34 107.24 1.47 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEO/ZAR altcointrader 125.64 - 125.64 125.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
NEO/ZAR altcointrader 113.5 - 113.5 113.5 0.39 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۸