شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لایت کوین / Litecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LTC/BTC aex 0.007 - 0.0069 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۳۶
LTC/BTC anx 0.001 - 0.001 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۸:۴۹
LTC/BTC exx 0.0067 - 0.0067 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۴
LTC/BTC wex 0.0087 - 0.0085 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
LTC/EUR wex 64 - 63.418 65.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۴
LTC/RUB wex 4420.6 - 4325.4 4510.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۴
LTC/USD exx 171.34 - 156.43 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD wex 172.05 - 156.25 173.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BCH okex 0.1665 - 0.1533 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC exmo 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۷
LTC/BTC gdax 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC okex 0.0092 - 0.009 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۱۶
LTC/BTC tdax 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۱۲
LTC/ETH okex 0.3121 0.3114 0.3095 0.3147 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH tdax 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
LTC/EUR exmo 48.563 48.483 48.189 49.572 1.03 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/EUR gdax 48.81 48.71 48.2 49.34 0.70 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/RUB exmo 2743.8 - 2728.1 2810.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۵۲
LTC/THB tdax 1999 - 1999 1999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷:۱۲
LTC/USD exmo 175.5 - 158.04 176.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gdax 171 - 155.85 173.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okex 171.3 - 155.36 173.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bibox 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC bibox 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC bit-z 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC gopax 0.0004 - 0.0004 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۲۵
LTC/BTC gopax 0.0004 - 0.0004 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۲۵
LTC/BTC huobi 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC lbank 0.0066 0.0067 0.0065 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/BTC liqui 0.0092 - 0.009 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۴۸
LTC/BTC tidex 0.0066 0.0067 0.0066 0.0067 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC upbit 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC xbtce 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۴
LTC/BTC yobit 0.0066 0.0067 0.0066 0.0068 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
LTC/BTC yobit 0.0066 0.0067 0.0066 0.0068 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
LTC/CNH xbtce 507 - 507 507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۱
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
LTC/ETH bibox 0.3097 0.3107 0.3079 0.3152 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH bibox 0.3097 0.3107 0.3079 0.3152 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH liqui 0.2866 - 0.2825 0.2866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۳۲
LTC/ETH tidex 0.3105 0.3098 0.3098 0.316 0.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
LTC/ETH upbit 0.3105 0.3095 0.3094 0.3132 0.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
LTC/EUR xbtce 48.405 48.361 48.297 49.35 1.28 2.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۳
LTC/JPY xbtce 5725.7 - 5725.7 5725.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
LTC/KRW gopax 63950 63750 63750 66850 2200.00 3.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
LTC/KRW gopax 63950 63750 63750 66850 2200.00 3.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
LTC/KRW upbit 64060 63920 63370 65270 1310.00 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/RUB xbtce 2775.9 - 2655.6 2775.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
LTC/USD bibox 169.03 - 153.7 173.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD huobi 170.73 - 155.91 173.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD liqui 170.02 - 156.62 170.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD tidex 172.18 - 157.14 173.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD upbit 170.13 - 155.59 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD xbtce 171.68 - 157.62 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD yobit 178 - 163.2 178.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
LTC/BTC hitbtc 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC kraken 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC kucoin 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC kucoin 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC zb-com 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/ETH hitbtc 0.3118 0.3116 0.3093 0.3139 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH kucoin 0.312 0.3116 0.3068 0.3149 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH kucoin 0.312 0.3116 0.3068 0.3149 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/EUR kraken 48.78 48.56 48.21 49.41 0.68 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/PLN bitbay 208 206.32 205.81 211.3 4.98 2.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
LTC/USD hitbtc 176.2 - 160.11 178.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD kraken 170.57 - 155.91 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okcoin 185 - 170.8 185.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD zb-com 169 - 155.73 169.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BNB binance 3.01 3.002 2.964 3.011 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/BTC binance 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC bitbank 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC bittrex 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC coinegg 0.0066 0.0065 0.0065 0.0067 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
LTC/BTC gate-io 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC lakebtc 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۸:۲۰
LTC/BTC qryptos 0.0087 - 0.0087 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
LTC/ETH binance 0.3119 0.3113 0.3098 0.3147 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH bittrex 0.2923 - 0.291 0.2958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۴
LTC/KRW bithumb 64000 63900 63400 65350 1300.00 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/KRW coinone 64050 63850 63400 65100 1450.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/USD binance 170.55 - 155.5 173.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bittrex 170.13 - 155.89 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gate-io 171.45 - 155.76 172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/WAVES tidex 68.609 - 67.828 69.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۴۱
LTC/BTC bitfinex 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC bitstamp 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۴
LTC/BTC gatecoin 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۴۸
LTC/BTC livecoin 0.0066 0.0065 0.0065 0.0067 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۵۷
LTC/BTC livecoin 0.0066 0.0065 0.0065 0.0067 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۵۷
LTC/BTC poloniex 0.0092 - 0.009 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۱۶
LTC/ETH gatecoin 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۰
LTC/EUR bitstamp 48.76 48.53 48.19 49.33 0.58 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/EUR gatecoin 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۰۴
LTC/HKD gatecoin 498 - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۵:۰۴
LTC/KRW coinrail 79000 - 79000 79000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
LTC/USD bitfinex 170.66 - 155.76 173.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bitstamp 170.49 - 155.71 173.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gatecoin 209.9 - 175 216 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD livecoin 175.5 - 154.26 176.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD poloniex 171.61 - 155.49 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/XMR poloniex 0.9102 - 0.9102 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۱
LTC/AUD synthetic 79.266 79.065 78.326 80.451 1.21 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/BTC btc-alpha 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC coinsbank 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC cryptopia 0.0115 - 0.0111 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۹:۰۹
LTC/BTC cryptopia 0.0115 - 0.0111 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۹:۰۹
LTC/CAD synthetic 104.952 - 104.952 109.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۱۷
LTC/CNY synthetic 380.51 - 372.58 414.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۲۴
LTC/EUR coinsbank 48.808 48.762 48.252 49.33 0.59 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/GBP coinsbank 39.358 - 38.356 40.541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۴۰
LTC/HKD synthetic 618.08 - 618.08 641.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۱۷
LTC/ILS synthetic 192.67 192.13 190.27 194.83 2.41 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/INR synthetic 2230.5 - 2173.3 2230.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۱۲
LTC/MXN synthetic 1042.01 1039.11 1029.2 1052.03 11.24 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/MYR synthetic 228.07 227.44 225.16 230.61 2.67 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/PLN synthetic 209.03 208.51 206.17 211.15 2.20 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/RUB synthetic 3475 3465.1 3428.2 3506.8 39.40 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/SAR synthetic 204.55 203.99 201.96 206.28 2.18 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/SEK synthetic 524.36 522.93 518.83 531.5 7.15 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/TRY synthetic 173.52 - 170.71 179.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۲۴
LTC/USD btc-alpha 175.73 - 160.43 178.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD coinsbank 170.64 - 156.05 171.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD cryptopia 173.35 - 155.6 173.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/VND synthetic 1265607 1262126 1249594 1278074 13163.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ZAR synthetic 804.98 802.39 795.28 813.88 8.89 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/BTC bxthailand 0.006 - 0.0059 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۷:۴۴
LTC/BTC quadrigacx 0.0088 - 0.0088 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۱۲
LTC/CAD quadrigacx 46.3 - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
LTC/THB bxthailand 1501 - 1371 1655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۸
LTC/BTC cryptobridge 0.0065 0.0066 0.0065 0.0067 0.00 4.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۴۹
LTC/BRL negocie-coins 308 - 308 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۷:۲۵
LTC/BTC btc-indonesia 0.0066 0.0065 0.0065 0.0067 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۵
LTC/DOGE coinexchange 21555 - 21555 21555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۴۸
LTC/IDR btc-indonesia 769000 766000 764000 781000 9000.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/MONA cryptobridge 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۰:۲۸
LTC/BRL mercadobitcoin 225.74 224.02 222.79 226.96 0.82 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/BTC trade-by-trade 0.0067 - 0.0067 0.0067 0.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۱۲
LTC/USD trade-by-trade 158.2 - 152.6 164.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Litecoin Index investing-com 48.767 48.631 48.256 49.343 0.72 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin AUD Index investing-com 79.34 79.33 78.7 80.68 1.30 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin BTC Index investing-com 0.0066 0.0065 0.0065 0.0068 0.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
Litecoin CAD Index investing-com 71.321 71.15 70.452 72.274 1.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin CNY Index investing-com 382.07 382 381.04 389.85 8.83 2.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin HKD Index investing-com 426.79 425.82 421.13 431.45 5.04 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin ILS Index investing-com 192.67 192.13 190.27 194.97 2.41 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin INR Index investing-com 5162.3 5146.4 5058 5246.3 71.10 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Litecoin KRW Index investing-com 64017 63951 63409 65326 1341.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin MXN Index investing-com 1042.01 1039.11 1029.2 1052.03 11.24 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin MYR Index investing-com 228.07 227.44 225.16 230.61 2.67 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin PLN Index investing-com 208 206.32 205.81 211.3 4.98 2.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Litecoin RUB Index investing-com 3563.9 3559.7 3521.6 3636.2 74.30 2.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin SAR Index investing-com 204.55 203.99 201.96 206.61 2.18 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin SEK Index investing-com 524.36 522.93 518.83 531.5 7.15 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin TRY Index investing-com 321.98 319.99 319.98 327.97 3.01 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin VND Index investing-com 1265607 1262126 1249594 1278074 13163.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Litecoin ZAR Index investing-com 804.98 802.39 795.28 813.88 8.89 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Investing.com LTC Index investing-com 54.452 54.382 53.892 55.025 0.70 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
لایت کوین / Litecoin 31.63 - 30.42 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۰
LTC/EOS cbx 12.2002 - 12.2002 12.2002 0.24 2.02% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۴
LTC/EOS cbx 12.2002 - 12.2002 12.2002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۰۹
LTC/USD cbx 54.41 54.34 53.76 54.95 0.64 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD exx 54.4 54.33 53.77 54.96 0.65 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD wex 70 - 68 71.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۴
LTC/BCH okex 0.1665 - 0.1665 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۴
LTC/BTC abcc 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۴
LTC/BTC idax 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC idcm 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC okex 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۴۱
LTC/ETH abcc 0.3725 - 0.3725 0.3725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۲۸
LTC/ETH tdax 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
LTC/RUB exmo 3563.9 3559.7 3521.6 3636.2 74.30 2.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD abcc 54.49 54.57 53.12 55.69 0.27 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD exmo 55.922 55.73 55.313 56.75 0.93 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD gdax 54.56 54.42 53.83 55 0.56 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD idax 54.4 54.34 53.77 54.97 0.67 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD idax 31.79 - 31.4 31.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۰
LTC/USD idcm 54.35 54.32 53.75 55 0.67 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD idcm 31.67 - 31.56 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/USD okex 54.39 54.33 53.75 54.99 0.70 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/RUB xbtce 3598 - 3598 3674.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷:۵۶
LTC/USD bibox 54.398 54.335 53.79 54.955 0.66 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD bibox 54.398 54.335 53.79 54.955 0.66 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD bit-z 54.3695 54.3095 53.6947 54.9859 0.72 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD huobi 54.39 54.33 53.8 54.98 0.67 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD liqui 32.652 - 31.897 32.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۴۸
LTC/USD simex 82 - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۲۴
LTC/USD simex 31.53 - 31.29 31.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/USD tidex 95.814 - 95.814 95.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۵۷
LTC/USD upbit 54.066 53.911 53.911 55.052 1.17 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۱
LTC/USD xbtce 54.074 53.994 53.903 55.072 1.43 2.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۶
LTC/USD yobit 56 56.824 56 57.85 1.62 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
LTC/USD yobit 56 56.824 56 57.85 1.62 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BCH/TRY paribu 1317 1306.18 1301.05 1325 9.88 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
LTC/BCH coinex 0.2747 - 0.2747 0.2747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۱۲
LTC/BCH coinex 0.2414 0.2412 0.2401 0.2448 0.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/BTC chaoex 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC coinex 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC coinex 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/BTC fatbtc 0.0067 - 0.0066 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۴۰
LTC/BTC ooobtc 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 68.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱:۱۶
LTC/BTC p2pb2b 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC zebpay 0.0099 - 0.009 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۷:۴۸
LTC/CNY fatbtc 415.09 - 397.16 417.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
LTC/EOS hitbtc 14.7177 - 14.7177 14.7177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۴۹
LTC/EOS hitbtc 18.8551 - 18.8551 18.8551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
LTC/ETH chaoex 0.3118 0.3115 0.3098 0.3146 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH p2pb2b 0.2922 - 0.2917 0.2985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۴۰
LTC/ETH p2pb2b 0.3118 0.3113 0.3094 0.3147 0.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH p2pb2b 0.2921 - 0.2918 0.2927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۰۱
LTC/INR bitbns 2389.85 - 2389.85 2441.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/INR bitbns 5162.27 5146.41 5058 5246.31 71.10 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
LTC/INR zebpay 3947 - 3636.4 4245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۲
LTC/THB bitkub 1628 1630 1619.31 1660.16 42.00 2.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/TRY koinim 315 322 312 325 10.00 3.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۵
LTC/TRY paribu 319.49 316.03 314.01 322.44 0.58 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
LTC/USD chaoex 54.36 54.3 53.77 55 0.66 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD fatbtc 133.29 - 132.76 138.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
LTC/USD hitbtc 54.419 54.309 53.755 54.98 0.66 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD kraken 54.32 54.15 53.79 55.06 1.07 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/USD okcoin 54.38 54.21 53.73 55.09 0.93 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/USD p2pb2b 54.4 54.3 53.7 54.9 0.60 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD zb-com 31.65 - 30.58 31.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۱۲
LTC/USD zb-com 54.414 54.316 53.8 54.948 0.68 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/BTC bitebtc 0.0067 0.0066 0.0064 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/BTC coinall 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۴۱
LTC/BTC coinhub 0.0173 - 0.0173 0.0173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۶:۲۱
LTC/BTC coinmex 0.0121 0.0122 0.0121 0.0123 0.00 1.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
LTC/BTC exrates 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC panxora 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
LTC/CNY bitebtc 382.07 382 381.04 389.85 8.83 2.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH bittrex 0.3105 0.3095 0.3094 0.3126 0.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
LTC/ETH coinegg 0.3115 0.3122 0.309 0.3158 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH coinhub 0.5572 - 0.5482 0.5619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
LTC/TRY btcturk 175.7 - 170.59 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۲۹
LTC/TRY btcturk 316.52 318.48 314.83 320.76 5.95 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/TRY koineks 313.03 313.1 313.03 325 10.97 3.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
LTC/USD binance 54.4 54.34 53.77 54.94 0.67 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD bitebtc 54.2 54.06 53.86 55.14 1.11 2.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD bitebtc 35.63 - 35.46 35.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/USD bittrex 54.066 53.911 53.911 55.052 1.17 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۱
LTC/USD coinegg 54.39 54.32 53.78 54.97 0.66 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD coinhub 94.85 - 91.86 96.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
LTC/USD coinmex 54.394 54.292 53.759 55.186 0.65 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD exrates 54.47 54.32 53.86 55.14 0.78 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD gate-io 54.37 54.32 53.71 55 0.83 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD panxora 54.424 54.353 54.029 55.178 1.25 2.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
LTC/BRL coinbene 299.9999 - 299.9999 299.9999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۳:۰۴
LTC/BTC btcwinex 0.0069 - 0.0066 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۲۴
LTC/BTC coinbene 0.0066 0.0065 0.0065 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
LTC/BTC coinsbit 0.0068 0.0067 0.0065 0.0069 0.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۷
LTC/BTC poloniex 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۳۶
LTC/ETH coinsbit 0.3118 0.3113 0.3101 0.3222 0.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/ETH dragonex 0.4425 - 0.4397 0.4452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
LTC/ETH gatecoin 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
LTC/HKD gatecoin 498 - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۲۹
LTC/USD bitfinex 54.637 54.567 53.996 55.274 0.79 1.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD bitforex 54.41 54.36 53.78 54.99 0.63 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD bitstamp 54.61 54.4 53.91 55.14 0.59 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD btcwinex 66.99 - 63.81 71.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۴۰
LTC/USD coinbene 54.39 54.33 53.76 54.96 0.66 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD coinsbit 56.34 56.51 54.03 56.95 0.66 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD dragonex 54.47 54.18 53.74 55.06 0.58 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD gatecoin 58 - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۴۹
LTC/USD livecoin 56.93 56.879 56.5 58.246 1.07 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD livecoin 56.93 56.879 56.5 58.246 1.07 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD poloniex 54.177 54.119 53.696 55.167 0.92 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
LTC/BTC bitci-com 0.0093 - 0.0092 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۶:۰۴
LTC/BTC coinsbank 0.0092 - 0.0091 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۴
LTC/BTC cointiger 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/BTC vebitcoin 0.0161 - 0.0158 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰:۱۳
LTC/CAD synthetic 71.321 71.15 70.452 72.274 1.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/CHF bitci-com 52.97 53.09 52.6 54.99 0.80 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/CNY synthetic 385.72 384.66 380.64 390.1 4.59 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/GBP coinsbank 39.358 - 39.358 39.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۱۶
LTC/HKD synthetic 426.79 425.82 421.13 431.45 5.04 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/INR synthetic 3852.5 3844.6 3808.8 3904.2 60.30 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/TRY bitci-com 315.26 319.56 312.2 322 6.51 2.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/TRY synthetic 317.41 316.71 313.72 318.69 1.81 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/TRY vebitcoin 322 320 320 328 3.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD btc-alpha 54.4 54.33 53.78 55.02 0.66 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD coinsbank 54.54 54.373 53.795 55.043 0.61 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD cointiger 54.37 54.34 53.6 55.1 0.70 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD cryptopia 30.255 - 29.306 30.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۴
LTC/USD cryptopia 30.255 - 29.306 30.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۴
LTC/CAD quadrigacx 46.3 - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۲۹
LTC/AUD btc-markets 79.34 79.33 78.7 80.68 1.30 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/BTC btc-markets 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۰۴
LTC/BTC coinbase-pro 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LTC/EUR coinbase-pro 48.81 48.71 48.2 49.34 0.70 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/GBP coinbase-pro 23.77 - 23.42 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۲۴
LTC/GBP coinbase-pro 31.51 - 23.61 31.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/GBP coinbase-pro 42.02 41.83 41.5 42.68 0.76 1.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD coinbase-pro 54.51 54.42 53.83 55 0.61 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
LTC/USD trade-by-trade 158.1 - 144 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Litecoin BRL Index investing-com 225.74 224.02 222.79 226.96 0.82 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱