شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیسک / Lisk

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لیسک / Lisk 1.67 - 1.5 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۰
LSK/BTC bit-z 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۱۲
LSK/BTC upbit 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/BTC yobit 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
LSK/BTC yobit 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
LSK/KRW upbit 1930 - 1875 2065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/BTC bitbay 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/EUR bitbay 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/PLN bitbay 6.4 - 6.04 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/USD bitbay 12.16 - 12.16 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LSK/BNB binance 0.2734 - 0.2453 0.2755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/BTC binance 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/BTC bittrex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/BTC coinegg 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/BTC gate-io 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۵۶
LSK/ETH binance 0.0117 - 0.0109 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۰
LSK/USD gate-io 1.74 - 1.66 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSK/USD gate-io 13.8 - 11.73 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LSK/BTC livecoin 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۸
LSK/BTC livecoin 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۸
LSK/BTC poloniex 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۴۸
LSK/ETH poloniex 0.0118 - 0.0109 0.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۰
LSK/USD livecoin 1.77 - 1.1003 1.8757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۰
LSK/USD livecoin 1.77 - 1.1003 1.8757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۰
LSK/USD livecoin 14.1 - 12.449 14.2813 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LSK/AUD synthetic 2.6374 - 2.5219 2.7407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/CAD synthetic 2.5319 - 2.4229 2.6354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/CNY synthetic 13.266 - 12.773 13.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/HKD synthetic 14.956 - 14.411 15.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/ILS synthetic 7.1296 - 6.3479 7.4214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/INR synthetic 137.51 - 122.58 142.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/KRW synthetic 2157.1 - 2074 2246.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/MXN synthetic 39.244 - 34.937 40.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/MYR synthetic 8.0017 - 7.7078 8.3368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/PLN synthetic 7.2797 - 6.4856 7.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/RUB synthetic 126.03 - 112.4 131.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/SAR synthetic 7.2224 - 6.435 7.4639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/SEK synthetic 17.323 - 15.444 18.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/TRY synthetic 10.371 - 10.016 9.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/VND synthetic 44574 - 42893 46437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
LSK/ZAR synthetic 27.105 - 24.093 27.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk Index investing-com 1.7578 - 1.3024 1.8176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۰
Lisk Index investing-com 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lisk AUD Index investing-com 2.6374 - 2.5219 2.7407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk BTC Index investing-com 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۴
Lisk CAD Index investing-com 2.5319 - 2.4229 2.6354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk CNY Index investing-com 13.266 - 12.773 13.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk HKD Index investing-com 14.956 - 14.411 15.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk ILS Index investing-com 7.1296 - 6.8133 7.4214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk INR Index investing-com 137.51 - 122.58 142.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk KRW Index investing-com 1930 - 1875 2065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk MXN Index investing-com 38.92 - 34.937 40.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk MYR Index investing-com 8.0017 - 7.7078 8.3368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk PLN Index investing-com 6.4 - 6.04 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk RUB Index investing-com 126.03 - 112.4 131.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk SAR Index investing-com 7.2224 - 6.9019 7.4639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk SEK Index investing-com 17.323 - 16.556 18.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk TRY Index investing-com 10.29 - 10.016 9.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk VND Index investing-com 44574 - 42893 46437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴
Lisk ZAR Index investing-com 26.887 - 24.093 27.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۴