کالایاب
شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 26585.97 26536.41 26536.41 26927.98 297.25 1.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Bolsa G 1149719 1147339 1147339 1163116 12360.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 23266.31 23237.76 23237.76 23563.73 234.76 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 48247.95 - 48073.75 48552.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
South Africa 40 5432.9 - 5410.5 5464.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE South Africa 3263.88 - 3263.88 3263.88 16.91 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
FTSE/JSE All Share 53995.82 - 53773.64 54362.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6519.81 - 6519.81 6630.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
SDAX 10648.18 - 10640.37 10780.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Midcap 25039.94 - 25039.94 25412.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
TecDAX 2720.5 - 2720.5 2773.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4808.06 - 4808.06 4887.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
XETRA DAX Price 11611.51 - 11611.51 11812.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Classic All Share 8530.75 - 8530.75 8652.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Technology All Share 3214.36 - 3214.36 3268.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
DAX 11611.51 - 11611.51 11818.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Euro Stoxx 50 3334.25 - 3334.25 3393.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1256.91 1257.3 1256.91 1262.04 6.41 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 832.03 830.1 830.1 834.41 3.91 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nasdaq 100 7465 7462.82 7462.82 7487.39 10.64 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
DJ Composite 8496.74 8484.21 8484.21 8521.13 18.88 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
NYSE Composite 12416.45 12430.53 12416.45 12471.16 73.97 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 9739.74 9730.75 9730.75 9768.54 11.81 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
NYSE AMEX Composite 2416.74 - 2411.97 2417.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۳۲
Dow 30 25628.9 25591.89 25591.89 25701.63 48.15 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
S&P 500 2847.11 2848.2 2843.7 2856.93 7.59 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Nasdaq 7751.77 7751.29 7751.29 7776.46 15.08 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
SmallCap 2000 1460.37 1458.82 1458.82 1463.19 4.64 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
S&P 500 VIX 19.87 20.69 19.87 20.69 1.14 5.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1315.85 - 1315.85 1315.85 18.48 1.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
ATX Prime 1466.11 - 1466.11 1466.11 16.12 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
FTSE Austria 284.24 - 284.24 284.24 3.67 1.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Immobilien ATX EUR 376.44 - 376.44 376.44 0.09 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
New Europe Blue Chip EUR 1111.05 - 1111.05 1111.05 4.97 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
ATX 2896.64 - 2896.64 2945.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1830.3 - 1826.9 1838.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Amman SE AllShare 3558.65 - 3558.65 3558.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 866.63 - 866.63 878.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX Small Cap 6313.7 - 6313.7 6366.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX Medium Cap 12635.2 - 12635.2 12736.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE Latibex   2187.5 - 2187.5 2244.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX 35 8649.5 - 8648.45 8777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3611.1 - 3598.4 3613.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 50 6486.2 - 6462.9 6487.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 100 5405.4 - 5386.5 5405.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 300 6480.8 - 6458.8 6480.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX Midcap 50 6928.9 - 6900.4 6928.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
ASX All Ordinaries 6614.3 - 6591.4 6614.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
ASX Small Ordinaries 2813.5 - 2806.6 2813.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX All Australian 50 6434.9 - 6410.3 6434.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX All Australian 200 6480.5 - 6458 6480.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 200 6523.1 - 6501 6523.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1248.89 - 1247.34 1254.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 343.69 - 343.69 343.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 861.54 - 861.54 861.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5038.99 - 5038.99 5066.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
DFM General 2768.85 - 2768.85 2794.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 975.26 - 965.41 975.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
FTSE Indonesia 3354.2 - 3354.2 3354.2 13.18 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
IDX Kompas 100 1263.19 - 1254 1263.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
IDX PEFINDO-25 335.71 - 335.64 340.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
IDX Composite 6255.6 - 6213.81 6255.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 527.31 - 527.31 527.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1595.02 - 1595.02 1595.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2002.6 - 2002.6 2047.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE IT Mid Cap 35932.67 - 35932.67 36511.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB TR EUR 42246.4 - 42246.4 42246.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE IT Small Cap 18491.4 - 18491.4 18653.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE Italia All Share 22346.69 - 22346.69 22829.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB 20473.86 - 20473.86 20941.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 373.5 - 373.5 373.5 5.65 1.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 5749.46 - 5749.46 5841.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
ISEQ 20 Price 942.29 - 942.29 942.29 2.93 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
ISEQ Small Capital 1976.19 - 1976.19 1976.19 5.52 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1432.59 - 1429.84 1434.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 72.36 - 72.23 72.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Iceland Small Cap PI 212.6 - 212.04 213.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
ICEX All Share Total Return 738.18 - 736.76 739.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1533.6 - 1533.6 1533.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 15999.55 15955.66 15955.66 16032.23 47.59 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Tag Along 21138.58 21078.48 21078.48 21176.22 45.78 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Brazil Index 41112.32 40998.26 40998.26 41185.29 104.27 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Small Cap Index 2225.25 2222.31 2222.31 2229.53 2.40 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Brazil broad-Based 3842.89 3832.38 3832.38 3849.27 8.82 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Mid-Large Cap Index 1874.23 1868.67 1868.67 1877.26 4.67 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Bovespa 97667.49 97391.53 97391.53 97835.83 240.57 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1148.8 - 1148.8 1162.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 250 19236.13 - 19236.13 19413.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 350 3951.5 - 3951.5 3998.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE SmallCap 5387.88 - 5386.35 5420.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE All-Share 3898.58 - 3898.58 3944.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE AIM All Share 871.42 - 871.01 874.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE TechMARK Focus 5342.63 - 5342.63 5407.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 100 7094.98 - 7094.98 7184.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5478.28 - 5478.28 5526.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 GR 9759.1 - 9759.1 9912.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
BEL Small 12818.69 - 12803.19 12885.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 Net Return 7482.34 - 7482.34 7600.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 3479.2 - 3479.2 3533.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 113.33 - 113.33 113.33 0.30 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
BGTR30 504.04 - 504.04 504.04 2.59 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
BSE SOFIX 576.43 - 576.43 576.43 1.73 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1850.01 - 1844.6 1851.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۳:۳۲
DSE Broad 5236.85 - 5234.27 5251.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1564.55 - 1564.55 1564.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
BSE Domestic Company 7494.77 - 7494.77 7494.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 595.79 - 595.79 595.79 0.55 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Sarajevo 10 816.43 - 816.43 816.43 14.01 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Sarajevo 30 1274.82 - 1274.82 1274.82 6.71 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 14847.96 - 14793.44 15205.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
FTSE Pakistan 952.86 - 952.86 952.86 22.59 2.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
KMI All Shares 14726.97 - 14682.22 14972.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Karachi All Share 22940.49 - 22890.28 23266.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Karachi Meezan 30 49876.08 - 49738.9 50945.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Karachi 100 31350.01 - 31266.19 32039.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3045.94 - 3044.91 3083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
PSI 20 4792.47 - 4792.47 4864.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 143.94 - 143.94 143.94 1.38 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
S&P Lima Select 23594.12 23627.71 23594.12 23724.39 137.65 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
S&P Peru Select 488.57 489.11 488.57 491.35 3.20 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
S&P Lima General 18807.43 18816.81 18807.43 18877.58 73.96 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
S&P Lima Corporate Gov 215.57 215.82 215.57 216.58 1.14 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1947.63 - 1947.63 1947.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 351.11 - 349.71 351.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
SET 50 1088.69 - 1082.79 1088.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
SET 100 2406.15 - 2393.11 2406.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE SET Mid Cap 2304.16 - 2290.08 2304.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET Shariah 1218.7 - 1211.09 1218.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET All-Share 1879.3 - 1869.22 1879.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET Large Cap 1787.96 - 1778.05 1787.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET Mid Small Cap 2246.03 - 2233.22 2246.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
SET 1646.68 - 1639.2 1646.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 138.52 - 138.34 138.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
TPEx 50 161.75 - 161.07 161.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MSCI Taiwan 387.07 - 387.07 387.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
TSEC Taiwan 50 7887.41 - 7862.98 7887.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7895.43 - 7876.91 7896.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
Taiwan Weighted 10538.11 - 10513.53 10538.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 121001.05 - 118792.6 121001.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
BIST 50 93718.87 - 92094.5 93718.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
BIST 100-30 116616.54 - 115343.33 116616.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
BIST All-100 130443.75 - 129137.1 130443.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
BIST All Shares 98286.86 - 96714.28 98286.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
BIST 100 97149.04 - 95549.06 97149.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7205.61 - 7196.96 7212.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Tunindex20 3161.84 - 3158.44 3166.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 524971.19 - 524971.19 524971.19 2724.69 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
JSE All Jamaican Composite 576618.5 - 576618.5 576618.5 2998.25 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2167.19 - 2164.13 2167.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1045.55 1042.32 1042.32 1045.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۱
PX-GLOB 1408.17 1404.55 1396.68 1408.17 3.62 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
FTSE Czech Republic 1153.57 - 1153.57 1153.57 3.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
OETOB Czech Traded (CZK) 1263.53 - 1263.53 1263.53 2.57 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1332.08 - 1332.08 1332.08 3.68 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
OETOB Czech Traded (USD) 1479.75 - 1479.75 1479.75 0.33 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4953.32 - 4916.91 4955.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
S&P/CITIC50 3497.55 - 3497.55 3497.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
S&P/CITIC300 3312.38 - 3312.38 3312.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Shanghai SE A Share 3035.38 - 3020.55 3035.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Shanghai 2897.43 - 2883.3 2897.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
SZSE Component 9362.55 - 9328.33 9372.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
China A50 13657.52 - 13567.01 13670.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 456.62 - 454.76 459.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen Benchmark 1567.3 - 1563.44 1578.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen Small Cap 239.31 - 238.49 239.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen All shares 1455.7 - 1452.42 1465.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
OMXC20 1034.51 - 1031.8 1041.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 127.79 - 127.79 127.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda All Share 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4591.29 - 4591.29 4620.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Russian VIX 21.65 21.66 21.59 21.73 0.16 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
RTS Standard 18058.85 - 18058.85 18174.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
MICEX 2660.74 - 2660.74 2674.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
RTSI 1268.45 - 1268.45 1284.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 9095 - 9095 9095 24.36 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
Bucharest BET-XT 822.41 - 822.41 822.41 2.37 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 447.15 - 447.15 447.15 3.34 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 4457.88 - 4457.88 4457.88 3.91 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 264.11 - 264.11 264.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Zimbabwe Industrial 587.01 - 587.01 587.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1502.25 - 1500.58 1503.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
JASDAQ 146.14 - 146.06 146.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
JASDAQ 20 3723.13 - 3716.83 3733.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Topix 100 972.78 - 972.23 973.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Topix 500 1162.05 - 1160.85 1162.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei 300 305.93 - 305.93 305.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Nikkei 500 1970.09 - 1970.09 1970.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Topix 1000 1416.81 - 1415.18 1417.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei 1000 1784.73 - 1784.73 1784.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
JPX-Nikkei 400 13405.11 - 13391.66 13413.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
TOPIX Composite 1899.34 - 1897.3 1900.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei JQ Average 3331.92 - 3331.92 3331.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Nikkei Volatility 17.31 - 17.31 17.31 0.25 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Nikkei 225 20710.91 - 20629 20711.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 148.83 - 148.83 148.83 0.29 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
BRVM Composite 153.97 - 153.97 153.97 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5898.47 - 5891.14 5918.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 321.52 - 321.52 321.52 1.78 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
MSCI Singapore 355.52 - 355.52 355.52 1.92 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
STI Index 3110.35 - 3109.78 3121.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1502.08 - 1502.08 1520.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm 589.01 - 589.01 597.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Mid Cap 865.9 - 865.9 871.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Benchmark 511.46 - 511.46 519.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Small Cap 814.77 - 810.83 815.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMXS30 1522.85 - 1522.85 1547.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2511.6 - 2511.6 2511.6 11.41 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
FTSE Switzerland 533.75 - 533.75 533.75 2.87 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Swiss All Share Cumulative Dividend 11753.64 - 11753.64 11753.64 61.43 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
SMI 9744.98 - 9725.5 9878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 4648.62 4649.15 4648.62 4664.62 20.45 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
IGPA General 23637.94 23629.21 23629.21 23711.58 95.72 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 751.13 - 749.77 752.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 477.12 - 477.12 477.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8445.66 - 8378.36 8518.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3987.65 - 3987.65 3987.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4212.96 - 4212.96 4284.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Small 10326.03 - 10326.03 10435.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Mid 60 12882.46 - 12882.46 13068.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Next 20 11302.95 11506.99 11302.95 11506.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
CAC Large 60 5888.98 - 5888.98 5990.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC All Shares 6485.08 - 6485.08 6592.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Mid & Small 12505.41 - 12505.41 12675.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC All-Tradable 4128.28 4137.89 4128.28 4137.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Next 150 2586.83 - 2586.83 2628.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
EuroNext 100 1035.17 - 1035.17 1051.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC 40 5326.87 - 5326.87 5420.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 520.98 - 520.23 521.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 8950.6 - 8950.6 9113.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki 25 3790.86 - 3790.86 3866.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Cap PI 6213.9 - 6213.9 6326.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Mid Cap 317.57 - 317.36 319.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Benchmark 47.95 - 47.95 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Small Cap PI 380.51 - 379.65 380.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4770.38 - 4770.38 4770.38 13.23 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
FTSE Philippines 673.97 - 673.97 673.97 2.92 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
PSEi Composite 7889.41 - 7759.06 7889.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 48.56 - 48.56 48.56 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Cyprus Alternative Market 862.24 - 862.24 862.24 4.53 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Cyprus Main and Parallel Market 70.63 - 70.63 70.63 0.24 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2147.88 - 2141.92 2151.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9918.6 - 9866.74 9981.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۲
QE All Shares 2932.4 - 2919.26 2947.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۲
FTSE NASDAQ Qatar 10 6611.25 - 6595.18 6663.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 9767.9 - 9767.9 9767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 956.68 956.42 956.42 959.75 4.88 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX Equity 16513.55 - 16513.55 16513.55 223.50 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
S&P/TSX MidCap 975.67 975.56 975.56 978.34 3.60 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX Venture 581.95 581.71 581.71 582.49 0.50 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX Small Cap 577.34 577.21 577.21 579.08 1.76 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX 16037.58 16033.82 16033.82 16082.23 56.37 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 608.98 - 608.35 612.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KQ 100 1192.5 - 1191.58 1201.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KRX 100 4148.67 - 4135.42 4156.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 50 1730.84 - 1725.46 1734.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 100 1953.81 - 1947.74 1957.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 200 256.11 - 255.35 256.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
FTSE Korea 279.01 - 279.01 279.01 0.22 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
KOSPI Large Sized 1897.78 - 1890.84 1901.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI Small Sized 1790.98 - 1790.98 1801.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI Medium Sized 2103.23 - 2099.85 2111.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 1948.3 - 1941.98 1952.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1874.25 - 1874.25 1874.25 1.30 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
CROBEX10 1091.7 - 1091.7 1091.7 1.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 11009.89 11011.79 11009.89 11012.5 2.78 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
COLCAP 1505.29 1510.06 1505.29 1510.06 4.50 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
COLEQTY 1041.33 1043.96 1041.33 1044.42 2.49 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
COL General 12173.4 12211.4 12173.4 12213.46 33.93 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
FTSE Colombia 4887.88 - 4887.88 4887.88 87.17 1.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2477.66 - 2477.66 2477.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 184.64 - 184.29 185.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
FTSE NSE Kenya 25 196.67 - 196.09 197.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nairobi All Share 149.87 - 149.87 149.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4799.94 - 4799.94 4799.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Kuwait Main 6610.18 - 6610.18 6610.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
Kuwait Parallel Market 6000.1 - 6000.1 6000.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 804.47 - 804.47 807.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Beirut Stock 82.02 - 82.02 82.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
BDL STOCK IX 56.13 - 56.13 56.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1022.32 - 1016.86 1033.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 56047.39 - 55679.28 56540.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
WIG30 2406.12 - 2391.45 2427.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
mWIG40 3753.25 - 3744.56 3782.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
sWIG80 11585.53 - 11563.52 11631.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
WIG20 2103.68 - 2088.92 2123.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 688.66 - 687.73 689.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4794.06 - 4794.06 4794.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1609.33 - 1599.61 1609.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Malaysia ACE 4553.63 - 4553.63 4623.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
FTSE Malaysia 224.65 - 224.65 224.65 1.11 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
FTSE BM Mid 70 14180.45 - 14101.42 14180.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Malaysia Top 100 11219.33 - 11152.25 11219.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4270.53 - 4270.53 4270.53 5.48 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
HTX (EUR) 4138.17 - 4138.17 4138.17 11.28 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
HTX (HUF) 8821.6 - 8821.6 8821.6 36.49 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
HTX (USD) 4596.88 - 4596.88 4596.88 24.08 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
FTSE Hungary 3805.24 - 3805.24 3805.24 8.33 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Budapest SE 39519.58 - 39519.58 39519.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9455.26 - 9406.63 9455.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE CSE Morocco 15 10378.45 - 10341.17 10378.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Moroccan All Shares 11610.09 - 11552.01 11610.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10037.86 - 10017.19 9999.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14333.16 - 14330.96 14356.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
EGX 70 553.08 - 553.08 553.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۲
EGX 100 1443.25 - 1442.68 1446.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
EGX 20 Capped 17636.22 - 17636.22 17636.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20588.29 - 20588.29 20588.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 703.8 703.74 702.32 703.97 1.23 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2315.12 2314.07 2314.07 2319.58 5.71 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
IPC CompMx 328.12 327.97 327.97 328.64 0.63 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
FTSE BIVA Real Time Price 818.08 818.15 818.08 820.32 1.17 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
IPC 39862.07 39841.03 39841.03 39929.34 92.66 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10491.82 - 10491.82 10491.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 808.7 - 808.7 808.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1177.2 - 1177.2 1177.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
NSX Local 597.9 - 597.9 597.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 770.25 - 764.54 776.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
OBX Price 439.56 - 435.95 444.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
OMX Oslo 20 551.35 - 547.26 555.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
OSE Benchmark 840.32 - 834.01 846.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Oslo All Share 932.18 - 924.43 941.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1112.65 - 1099.75 1114.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
NSE All Share 27800.17 - 27630.04 27832.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 372.36 - 370.44 375.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
NZX 50 10622.35 - 10622.35 10741.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
NZX All 1802.84 - 1802.84 1822.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
NZX MidCap 5745.51 - 5745.51 5774.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
NZX SmallCap 15395.62 - 15359.7 15423.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 314.4 - 314.37 318.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 791.98 - 791.98 803.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
AEX All Share 801.66 - 801.66 812.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
AMS Small Cap 954.01 951.81 951.81 954.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
AEX Volatility 17.75 - 15.73 17.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
AEX 542.09 - 542.09 550.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 17.3475 - 17.2025 18.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 100 10925.9 - 10755.75 10948.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 200 5575.5 - 5486.3 5586.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 500 8790.55 - 8649.7 8805.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
BSE MidCap 13202.08 - 12970.38 13222.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-100 10915.46 - 10741.81 10940.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-200 4513.99 - 4440.45 4523.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-500 13932.86 - 13702.83 13958.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
BSE SmallCap 12186.11 - 11970.45 12191.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 50 USD 5236.17 - 5236.17 5236.17 53.39 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Nifty Next 50 25345.1 - 24972.3 25397.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty Midcap 50 4205.65 - 4085.85 4215.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5204.3 - 5130 5208.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Free Float Midcap 100 15354.3 - 15048.95 15382.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 5243.35 - 5132.5 5245.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE ALLCAP 3956.87 - 3892.76 3963.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 50 10829.35 - 10658.5 10851.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
BSE Sensex 36701.16 - 36158.03 36780.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 17616.9 - 17525.12 17641.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Hang Seng CCI 4209.81 - 4172.8 4212.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hang Seng CEI 10194.73 - 10099.72 10210.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE CHI Hong Kong 11599.13 - 11530.94 11613.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2069.52 - 2066.38 2069.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Hang Seng 26179.33 - 26037 26205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 45554.68 - 45554.68 45554.68 877.85 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 992.45 - 990.98 997.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
HNX 103.25 - 103.06 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
VN 30 900.53 - 897.06 901.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
VN100 873.69 - 871.13 876.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
FTSE Vietnam 408.14 - 408.14 408.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE Vietnam All 1018.96 - 1018.96 1018.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
HNX 30 190.85 - 190.85 190.85 0.12 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2034.57 - 2019.87 2070.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر