شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0843
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 03:43:03
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

41,667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:11
1,975 (4.98%)
تغییر ۳ ماهه
7,257 (21.09%)
تغییر ۶ ماهه
9,930 (31.29%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,850
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:32:49
4 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
86 (4.46%)
تغییر ۶ ماهه
16 (0.87%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1046.73 - 1046.73 1046.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1035.57 - 1035.57 1035.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed A 970.35 - 970.35 970.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed C 967.99 - 967.99 967.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed I 980.82 - 980.82 980.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed W 981.28 - 981.28 981.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1048.1 - 1048.1 1048.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1043.02 - 1043.02 1043.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1075.02 - 1075.02 1075.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1050.38 - 1050.38 1050.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Ce 968.42 - 968.42 968.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed CP 966.17 - 966.17 966.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Cy 973.44 - 973.44 973.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1058.91 - 1058.91 1058.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1064.7 - 1064.7 1064.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1055.13 - 1055.13 1055.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1067.9 - 1067.9 1067.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1035.73 - 1035.73 1035.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1034.32 - 1034.32 1034.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 A 920.09 - 920.09 920.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C1 898.37 - 898.37 898.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C2 904.18 - 904.18 904.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C3 908.36 - 908.36 908.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C4 912.88 - 912.88 912.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C5 917.05 - 917.05 917.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 Ce 916.84 - 916.84 916.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CF 949.31 - 949.31 949.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CW 953.04 - 953.04 953.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity A 933.69 - 933.69 933.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity E 933.5 - 933.5 933.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity I 940 - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity W 938.64 - 938.64 938.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity CP 930.77 - 930.77 930.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Baring High Dividend Equity A 896.26 - 896.26 896.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond A 1032.88 - 1032.88 1032.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond I 1032.88 - 1032.88 1032.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond R 1031.08 - 1031.08 1031.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1031.54 - 1031.54 1031.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1047.08 - 1047.08 1047.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity A 1132.61 - 1132.61 1132.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C 1102.04 - 1102.04 1102.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C2 1109.8 - 1109.8 1109.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C3 1128.15 - 1128.15 1128.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity CE 1129.7 - 1129.7 1129.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity CF 1178.08 - 1178.08 1178.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity A 1009.23 - 1009.23 1009.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C 1000.76 - 1000.76 1000.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1072.32 - 1072.32 1072.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1051.39 - 1051.39 1051.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C2 973.56 - 973.56 973.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1000.32 - 1000.32 1000.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1002.46 - 1002.46 1002.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1005.58 - 1005.58 1005.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1040.93 - 1040.93 1040.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1042.53 - 1042.53 1042.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1483.39 - 1483.39 1483.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1520.68 - 1520.68 1520.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1463.08 - 1463.08 1463.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1467.19 - 1467.19 1467.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1479.39 - 1479.39 1479.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1568.21 - 1568.21 1568.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1614.72 - 1614.72 1614.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1209.5 - 1209.5 1209.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1236.56 - 1236.56 1236.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1527.29 - 1527.29 1527.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1541.81 - 1541.81 1541.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1556.5 - 1556.5 1556.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1568.22 - 1568.22 1568.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1557.03 - 1557.03 1557.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1565.25 - 1565.25 1565.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1052.22 - 1052.22 1052.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1059.55 - 1059.55 1059.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1043.02 - 1043.02 1043.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1044.97 - 1044.97 1044.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1192.25 - 1192.25 1192.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1040.62 - 1040.62 1040.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1037.5 - 1037.5 1037.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1031.95 - 1031.95 1031.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1182.93 - 1182.93 1182.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1339.25 - 1339.25 1339.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1035.12 - 1035.12 1035.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1235.9 - 1235.9 1235.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1237.14 - 1237.14 1237.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1216.43 - 1216.43 1216.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1232.54 - 1232.54 1232.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1235.07 - 1235.07 1235.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1239.61 - 1239.61 1239.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1050.99 - 1050.99 1050.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1052.87 - 1052.87 1052.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1050.89 - 1050.89 1050.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1054.69 - 1054.69 1054.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1237.19 - 1237.19 1237.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1227.4 - 1227.4 1227.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1245.24 - 1245.24 1245.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1189.4 - 1189.4 1189.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1203.33 - 1203.33 1203.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1159.97 - 1159.97 1159.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1165.69 - 1165.69 1165.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1171.35 - 1171.35 1171.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1177.07 - 1177.07 1177.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1182.68 - 1182.68 1182.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1188.84 - 1188.84 1188.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1243.19 - 1243.19 1243.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1246.84 - 1246.84 1246.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1566.55 - 1566.55 1566.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1520.19 - 1520.19 1520.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1527.75 - 1527.75 1527.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1534.92 - 1534.92 1534.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1628.29 - 1628.29 1628.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 816.61 - 816.61 816.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1171.68 - 1171.68 1171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1180.97 - 1180.97 1180.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1175.54 - 1175.54 1175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1213.26 - 1213.26 1213.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1046.67 - 1046.67 1046.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1059.54 - 1059.54 1059.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1065.22 - 1065.22 1065.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1066.3 - 1066.3 1066.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1489.24 - 1489.24 1489.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1496.12 - 1496.12 1496.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 821.78 - 820.22 821.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 831.04 - 831.04 831.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 845.46 - 845.46 845.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 957.29 - 957.29 957.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 991.45 - 991.45 991.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1099.54 - 1099.54 1099.54 17.56 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1021.19 - 1021.19 1021.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1046.39 - 1046.39 1046.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 1102.46 - 1102.46 1102.46 16.69 1.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 1115.51 - 1115.51 1115.51 17.97 1.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 907.84 - 907.84 907.84 1.84 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 916.5 - 916.5 916.5 4.33 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1034.1 - 1034.1 1034.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1063.53 - 1063.53 1063.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 A 1319.44 - 1319.44 1319.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 B 1326.34 - 1326.34 1326.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1294.52 - 1294.52 1294.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1314.59 - 1314.59 1314.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1359.63 - 1359.63 1359.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1309.27 - 1309.27 1309.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1058.78 - 1058.78 1058.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1089.47 - 1089.47 1089.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1089.49 - 1089.49 1089.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1036.61 - 1036.61 1036.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1072.2 - 1072.2 1072.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 1104.6 - 1104.6 1104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 1081.77 - 1081.77 1081.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 1089.68 - 1089.68 1089.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 1093.6 - 1093.6 1093.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1140.45 - 1140.45 1140.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Heungkuk Multi-play 30 IPO Feeder Bond Balanced Cw 1007.05 - 1007.05 1007.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 914.15 - 914.15 914.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1351.36 - 1351.36 1351.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1329.24 - 1329.24 1329.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A A 1072.79 - 1072.79 1072.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A F 1120.78 - 1120.78 1120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1054.96 - 1054.96 1054.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1059.47 - 1059.47 1059.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1072.78 - 1072.78 1072.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Hi Good Choice Mid/long-term Bond CF 1059.97 - 1059.97 1059.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1008.93 - 1008.93 1008.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1001.39 - 1001.39 1001.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Gold Plan Navigator Pension Umbrella Equity 1 819.05 - 819.05 819.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity A 1082.97 - 1082.97 1082.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity C 1061.79 - 1061.79 1061.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1324.87 - 1324.87 1324.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Retirement Pension Navigator 40 Feeder Bond Ba 953.59 - 953.59 953.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity AE 1095.37 - 1095.37 1095.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity CE 1089.77 - 1089.77 1089.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Pension Dividend Conversion Feeder Equit 1071.32 - 1071.32 1071.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳