شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2567
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:11:04
0 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

138
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
11 (8.66%)
تغییر ۳ ماهه
23 (20.00%)
تغییر ۶ ماهه
33 (31.43%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,432
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:03:20
243 (9.10%)
تغییر ۳ ماهه
280 (10.33%)
تغییر ۶ ماهه
36 (1.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Akcji Plus 86.31 - 86.31 86.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
PKO Zrownowazony 136.15 - 136.15 136.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Aviva Investors Dluzny 1827.25 - 1827.25 1827.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
PKO Stabilnego Wzrostu 160.74 - 160.74 160.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Aviva Investors Akcyjny 2436.08 - 2436.08 2436.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Aviva Investors Polskich Akcji 445.73 - 445.73 445.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 232.9 - 232.9 232.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1631.28 - 1631.28 1631.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Investor Zrownowazony FIO A 630.86 - 630.86 630.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 37.14 - 37.14 37.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 43.23 - 43.23 43.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 48.13 - 48.13 48.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 690.46 - 690.46 690.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 858.3 - 858.3 858.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 185.94 - 185.94 185.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Gold Otwarty A 152.23 - 152.23 152.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Gold Otwarty I 164.75 - 164.75 164.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Gold Otwarty P 197.43 - 197.43 197.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Obligacji FIO A 350.66 - 350.66 350.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Obligacji FIO I 356.78 - 356.78 356.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Investor Obligacji FIO P 381.89 - 381.89 381.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1325.58 - 1325.58 1325.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 256.88 - 256.88 256.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 69.521 - 69.521 69.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 96.76 - 96.76 96.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 151.519 - 151.519 151.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
HChinese Equity Class ECp 399.359 - 399.359 399.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 554.51 - 554.51 554.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 218.605 - 218.605 218.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 81.415 - 81.415 81.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 399.43 - 399.43 399.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
QuercusSelektywny 133.22 - 133.22 133.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniObligacje Aktywny 161.93 - 161.93 161.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Nowa Europa Acc 125.19 - 125.19 125.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 107.22 - 107.22 107.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniObligacje Nowa Europa Acc 193.18 - 193.18 193.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund A 20.227 - 20.227 20.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund B 19.064 - 19.064 19.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 123.09 - 123.09 123.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156.49 - 156.49 156.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 135.56 - 135.56 135.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 117.81 - 117.81 117.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Skarbiec III FILAR 173.13 - 173.13 173.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH Obligacji 2 Acc 3589.65 - 3589.65 3589.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Investor Akcji FIO A 300.3 - 300.3 300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH SFIO Total Profit 1037.7 - 1037.7 1037.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PKO Akcji Nowa Europa 109.67 - 109.67 109.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 160.5 - 160.5 160.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 147.89 - 147.89 147.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Obligacji A 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Obligacji I 22.01 - 22.01 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Platinum Dynamiczny 43.83 - 43.83 43.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 29.7 - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 102.08 - 102.08 102.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.03 - 24.03 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 107.13 - 107.13 107.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PKO Technologii i Innowacji Globalny 278.43 - 278.43 278.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.48 - 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.239 - 2.239 2.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 198.09 - 198.09 198.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 202.71 - 202.71 202.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1109.89 - 1109.89 1109.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 135.42 - 135.42 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1379.7 - 1379.7 1379.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۰۳
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰