شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0196
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:21:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,816
قیمت روز
2 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:07
98 (5.70%)
تغییر ۳ ماهه
252 (16.11%)
تغییر ۶ ماهه
302 (19.95%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:32:37
35 (4.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
54 (8.67%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 11.15 - 11.15 11.15 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Rizal Equity Fund 4.005 - 4.005 4.005 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
Rizal Balanced Fund 2.112 - 2.112 2.112 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
Rizal Peso Bond Fund 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
Rizal Dollar Bond Fund 1.758 - 1.758 1.758 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
BDO GS Fund 208.907 - 208.907 208.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BDO $ Bond Fund 171.456 - 171.456 171.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BDO Equity Fund 447.641 - 447.641 447.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BDO Balanced Fund 3447.904 - 3447.904 3447.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BDO Peso Bond Fund 2185.954 - 2185.954 2185.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BDO $ Money Market Fund 143.343 - 143.343 143.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BDO Peso Money Market Fund 1607.249 - 1607.249 1607.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BDO Institutional Equity Fund 5077.352 - 5077.352 5077.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Philam Fund 17.018 - 17.018 17.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Equity Fund 169.16 - 169.16 169.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Philequity Fund 38.564 - 38.564 38.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALFM Growth Fund 253.55 - 253.55 253.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Philam Bond Fund 4.32 - 4.32 4.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Balanced Fund 178.45 - 178.45 178.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Metro Equity Fund 2.612 - 2.612 2.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PAMI Horizon Fund 3.799 - 3.799 3.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALFM Euro Bond Fund 220.03 - 220.03 220.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALFM Peso Bond Fund 355.13 - 355.13 355.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Short Term Fund 152.95 - 152.95 152.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Metrofund Elite Fund 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PNB Mabuhay Prestige 1.447 - 1.447 1.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALFM Dollar Bond Fund 465.97 - 465.97 465.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Premium Bond Fund 190.1 - 190.1 190.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PAMI Global Bond Fund 1.098 - 1.098 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Global Equity Fund 376.5 - 376.5 376.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Institutional Fund 252.27 - 252.27 252.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Odyssey Peso Bond Fund 293.91 - 293.91 293.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PNB High Dividend Fund 1.369 - 1.369 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Philam Dollar Bond Fund 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Odyssey Peso Income Fund 136.58 - 136.58 136.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Infinity Prime 165.686 - 165.686 165.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Metro Capital Growth Fund 3.408 - 3.408 3.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Philequity Peso Bond Fund 3.746 - 3.746 3.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Philequity PSE Index Fund 5.3 - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Global Philippine Fund 307.16 - 307.16 307.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Metrofund Peak Earner Fund 1.988 - 1.988 1.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI lnternational Fund Plus 176.85 - 176.85 176.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Philippine Stock Index Fund 879.89 - 879.89 879.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Philam Strategic Growth Fund 541.2 - 541.2 541.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PNB Global Filipino Peso Fund 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.682 - 1.682 1.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Odyssey Philippine Equity Fund 462.13 - 462.13 462.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Tax Exempt Portfolio 223.156 - 223.156 223.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ABF Philippines Bond Index Fund 238.02 - 238.02 238.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.281 - 2.281 2.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.068 - 2.068 2.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Odyssey Diversified Capital Fund 186.77 - 186.77 186.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Odyssey Diversified Balanced Fund 203.71 - 203.71 203.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Peso Balanced Portfolio 139.696 - 139.696 139.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 3.911 - 3.911 3.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 239.37 - 239.37 239.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 30.59 - 30.59 30.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.43 - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.792 - 1.792 1.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.658 - 2.658 2.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 153.645 - 153.645 153.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 3.76 - 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.34 - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.891 - 3.891 3.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 138.02 - 138.02 138.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 621.786 - 621.786 621.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 144.346 - 144.346 144.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 281.575 - 281.575 281.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 4.284 - 4.284 4.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 174.176 - 174.176 174.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Rizal Dollar Money Market Fund 1.402 - 1.402 1.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MFCP Kabuhayan Fund 2.268 - 2.268 2.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ALFM Money Market Fund 124.97 - 124.97 124.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Philam Managed Income Fund 1.243 - 1.243 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.503 - 1.503 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Prudentialife Fixed Income Fund 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.173 - 3.173 3.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.036 - 3.036 3.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.267 - 1.267 1.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Grepalife Dollar Bond 1.714 - 1.714 1.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Rizal Peso Money Market 1.589 - 1.589 1.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.257 - 1.257 1.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Metrofund Starter Fund 1.674 - 1.674 1.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Metro Dollar Short Term Fund 1.341 - 1.341 1.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
PNB Dollar Profit 1.487 - 1.487 1.487 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
PNB Mabuhay Prime 1.216 - 1.216 1.216 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
Grepalife Fixed Income Fund 1.609 - 1.609 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
EWBC Peso Maximizer 2006.412 - 2006.412 2006.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
EWBC Dollar Maximizer 139.405 - 139.405 139.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Infinity Peso Money Market Fund 1362.965 - 1362.965 1362.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1604.842 - 1604.842 1604.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.279 - 1.279 1.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۰۲
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۰۲
Filipino Fund Inc 12.086 - 12.086 12.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۳۱
Philequity Dollar Income Fund 0.06 - 0.06 0.06 0.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳