شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1092
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:31:05
0 (5.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

324
قیمت روز
1 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
33 (11.34%)
تغییر ۳ ماهه
67 (26.07%)
تغییر ۶ ماهه
88 (37.29%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

899
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:33:50
24 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
35 (4.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Bond Fund Institutional AccV 221.01 - 221.01 221.01 0.30 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 210.9 - 210.9 210.9 0.28 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Nordea Kreditt 1068.04 - 1068.04 1068.04 0.09 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden A 124.33 - 124.33 124.33 0.52 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden A 12.2 - 12.2 12.2 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden A 131 - 131 131 0.54 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden B 123.38 - 123.38 123.38 0.52 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden B 130 - 130 130 0.54 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden B 12.106 - 12.106 12.106 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden C 260.998 - 260.998 260.998 0.53 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden C 2802.56 - 2802.56 2802.56 11.44 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden C 2659.91 - 2659.91 2659.91 11.14 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden D 12.104 - 12.104 12.104 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden D 129.98 - 129.98 129.98 0.54 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden D 123.36 - 123.36 123.36 0.52 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global A 228.934 - 228.934 228.934 1.28 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global A 2235.078 - 2235.078 2235.078 12.43 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global A 2122.188 - 2122.188 2122.188 14.92 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global A 208.093 - 208.093 208.093 0.94 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global A 1554.613 - 1554.613 1554.613 7.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global A 231.691 - 231.691 231.691 0.58 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global A 179.304 - 179.304 179.304 1.45 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global B 209.272 - 209.272 209.272 0.94 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global B 180.319 - 180.319 180.319 1.46 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global B 2134.204 - 2134.204 2134.204 14.94 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global C 2166.054 - 2166.054 2166.054 14.51 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global C 1586.748 - 1586.748 1586.748 6.62 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global C 2281.278 - 2281.278 2281.278 11.92 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global C 183.01 - 183.01 183.01 1.42 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global C 212.395 - 212.395 212.395 0.89 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global C 233.666 - 233.666 233.666 1.23 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global D 212.978 - 212.978 212.978 0.90 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global D 183.512 - 183.512 183.512 1.43 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global D 2172.001 - 2172.001 2172.001 14.64 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global D 1591.104 - 1591.104 1591.104 6.70 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global D 234.308 - 234.308 234.308 1.25 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Global D 2287.541 - 2287.541 2287.541 12.05 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Global II 2255.04 - 2255.04 2255.04 7.95 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 639.806 - 639.806 639.806 5.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 73.793 - 73.793 73.793 0.84 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 919.853 - 919.853 919.853 8.15 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 95.353 - 95.353 95.353 0.56 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 94.218 - 94.218 94.218 0.84 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 85.641 - 85.641 85.641 0.67 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 873.393 - 873.393 873.393 9.02 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki B 893.933 - 893.933 893.933 8.84 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki B 75.528 - 75.528 75.528 0.83 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki B 87.656 - 87.656 87.656 0.65 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 645.64 - 645.64 645.64 4.89 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 928.241 - 928.241 928.241 8.01 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 86.422 - 86.422 86.422 0.66 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 74.466 - 74.466 74.466 0.83 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 881.356 - 881.356 881.356 8.90 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 95.078 - 95.078 95.078 0.83 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 87.219 - 87.219 87.219 0.66 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 936.797 - 936.797 936.797 8.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 75.152 - 75.152 75.152 0.83 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 889.481 - 889.481 889.481 8.92 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 651.591 - 651.591 651.591 4.89 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 95.954 - 95.954 95.954 0.83 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 87.942 - 87.942 87.942 0.67 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 944.565 - 944.565 944.565 8.14 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 656.994 - 656.994 656.994 4.97 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 96.75 - 96.75 96.75 0.84 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 75.775 - 75.775 75.775 0.85 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 896.857 - 896.857 896.857 9.05 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Kombinert Forvaltning Aksjer 2719.405 - 2719.405 2719.405 17.16 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Stabile Aksjer Global 2815.25 - 2815.25 2815.25 5.32 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DNB Global Credit 10022.75 - 10022.75 10022.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DNB Obligasjon III 10399.663 - 10399.663 10399.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2237.453 - 2237.453 2237.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3757.702 - 3757.702 3757.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DNB High Yield 1149.963 - 1149.963 1149.963 0.94 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DNB Norge (IV) 7364.226 - 7364.226 7364.226 65.62 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Pensjonsprofil 50 196.045 - 196.045 196.045 0.63 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Pensjonsprofil 80 238.381 - 238.381 238.381 1.29 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KLP AksjeNorge Indeks 2779.471 - 2779.471 2779.471 19.65 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DNB AM Kort Obligasjon 1011.202 - 1011.202 1011.202 0.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DNB AM Lang Obligasjon 1024.577 - 1024.577 1024.577 0.88 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KLP Obligasjon Global I 1213.454 - 1213.454 1213.454 5.89 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DNB AM Kort Obligasjon 2 1011.985 - 1011.985 1011.985 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KLP AksjeGlobal Indeks II 2593.688 - 2593.688 2593.688 15.48 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Alfred Berg Likviditet Pluss 104.243 - 104.243 104.243 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Storebrand Offensiv Pensjon P 1711.483 - 1711.483 1711.483 5.72 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Storebrand Balansert Pensjon P 1510.361 - 1510.361 1510.361 2.66 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 104.975 - 104.975 104.975 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2095.799 - 2095.799 2095.799 5.63 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 104.078 - 104.078 104.078 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DNB Global IV 424.142 - 424.142 424.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Teknologi NOK 1906.691 - 1906.691 1906.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Global indeks NOK 337.529 - 337.529 337.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Global Multifaktor 2465.876 - 2465.876 2465.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Likviditet B 10162.35 - 10162.35 10162.35 1.98 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Offensiv Pensjon 290.585 - 290.585 290.585 0.98 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Balansert Pensjon 249.774 - 249.774 249.774 0.45 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Global Kreditt IG 1051.306 - 1051.306 1051.306 0.82 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1055.214 - 1055.214 1055.214 0.35 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1190.41 - 1190.41 1190.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
N1 European High Yield Bond Fund Bn 354.48 - 354.48 354.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 235.71 - 235.71 235.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 137.38 - 137.38 137.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 195.54 - 195.54 195.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Aktiva Bedrift 50 207.565 - 207.565 207.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1093.215 - 1093.215 1093.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ODIN Sverige Skandia Link 5581.323 - 5581.323 5581.323 26.83 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۳
ODIN Norden UL. 6.757 - 6.641 6.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 641.44 - 641.44 641.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 598 - 598 598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
FIRST Rente 1020.749 - 1020.749 1020.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Kreditt 1016.524 - 1016.524 1016.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Pensjon 2119.841 - 2119.841 2119.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Generator 2990.224 - 2990.224 2990.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Høyrente 1021.986 - 1021.986 1021.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FORTE Obligasjon 109.383 - 109.383 109.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Aktiv 1654.98 - 1654.98 1654.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB High Yield (I) 1070.579 - 1070.579 1070.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Landkreditt Utbytte 188.834 - 188.834 188.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Obligasjon 5 år 1294.281 - 1294.281 1294.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Kredittobligasjon 1065.129 - 1065.129 1065.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeUSA Indeks USD A 3132.758 - 3132.758 3132.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 50 189.273 - 189.273 189.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 30 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 50 314.004 - 314.004 314.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 80 267.277 - 267.277 267.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt A 102.61 - 102.61 102.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt B 102.51 - 102.51 102.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt C 123.87 - 123.87 123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt D 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Gambak 33094.037 - 33094.037 33094.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Statsobligasjon 1017.643 - 1017.643 1017.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeVerden Indeks 3143.677 - 3143.677 3143.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Norge Classic 1001.422 - 1001.422 1001.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 80 225.865 - 225.865 225.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Delphi Norge 19662.928 - 19662.928 19662.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Kombinasjon 5125.245 - 5125.245 5125.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Global High Grade 835.257 - 835.257 835.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return A 105057.74 - 105057.74 105057.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return B 6868.78 - 6868.78 6868.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return C 6801.24 - 6801.24 6801.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1258.592 - 1258.592 1258.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Nordic 33606.154 - 33606.154 33606.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Obligasjon 11124.216 - 11124.216 11124.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 30 1648.82 - 1648.82 1648.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 50 1823.7 - 1823.695 1823.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 80 1990.22 - 1990.217 1990.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente 102.885 - 102.885 102.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Health Care 328.927 - 328.927 328.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Global A 295.95 - 295.95 295.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
PLUSS Obligasjon 1025.55 - 1025.55 1025.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Avkastning 2478.62 - 2478.62 2478.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Stat A 1139.931 - 1139.931 1139.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Norge Pluss 2154.69 - 2154.69 2154.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund A 310804.03 - 310804.03 310804.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund B 19493.53 - 19493.53 19493.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund C 19967.69 - 19967.69 19967.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Trippel Smart 2820.191 - 2820.191 2820.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Danske Invest Norge Vekst 24098.225 - 24098.225 24098.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Global Statsobligasjon 957.51 - 957.51 957.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2860.788 - 2860.788 2860.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1074.47 - 1074.47 1074.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Kreditt 110.837 - 110.837 110.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente II 99.855 - 99.855 99.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Global Indeks I 2882.938 - 2882.938 2882.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1359.44 - 1359.44 1359.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2272.98 - 2272.98 2272.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Arctic Nordic Equities B 2992.16 - 2992.16 2992.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1683.37 - 1683.37 1683.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 307 - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6799.89 - 6799.89 6799.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 7218.16 - 7218.16 7218.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Delphi Nordic 36751.211 - 36751.211 36751.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa A 114.01 - 114.01 114.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa B 113.06 - 113.06 113.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa D 113.05 - 113.05 113.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global A 155.35 - 155.35 155.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global B 153.87 - 153.87 153.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global D 153.85 - 153.85 153.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.104 - 16.104 16.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.398 - 14.398 14.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 115.6 - 115.6 115.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Arctic Return Class I 1278.77 - 1278.77 1278.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
KLP AksjeAsia Indeks I 1814.921 - 1814.921 1814.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 113.38 - 113.38 113.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Borea European Credit 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳