شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

837
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:56
24 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
11 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
64 (8.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus B EUR 12.646 - 12.646 12.646 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Werknemers Pensioen Mixfonds 73.121 - 73.121 73.121 0.30 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ASR Mixfonds V 79.944 - 79.944 79.944 0.12 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Perlas Dynamisch 16.588 - 16.588 16.588 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Tellus A USD 13.762 - 13.762 13.762 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 71.279 - 71.279 71.279 0.26 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 48.12 - 48.12 48.12 0.48 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Quest Cleantech Fund B Acc 253.47 - 253.47 253.47 2.77 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 58.044 - 58.044 58.044 0.14 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 59.612 - 59.612 59.612 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Delta Lloyd Mix Fonds 13.42 - 13.42 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
B Equities Euroland V Distribution 162.04 - 162.04 162.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
B Equities Euroland W Capitalisatio 214.65 - 214.65 214.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco Customized Quant Emerging Ma 140.04 - 140.04 140.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco Afrika Fonds 100.87 - 100.87 100.87 1.87 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco ONE Defensief 133.06 - 133.06 133.06 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Insinger de Beaufort European Mid Cap 66.1 - 66.1 66.1 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 54.63 - 54.63 54.63 0.14 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 90.86 - 90.86 90.86 0.23 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 75.25 - 75.25 75.25 0.21 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 131.92 - 131.92 131.92 0.43 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 142.83 - 142.83 142.83 0.43 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 123.38 - 123.38 123.38 0.44 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 162.47 - 162.47 162.47 0.49 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 192.15 - 192.15 192.15 0.75 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 252.06 - 252.06 252.06 0.98 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 238.08 - 238.08 238.08 0.88 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 46.42 - 46.42 46.42 0.07 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Optimix Mix Fund 31.27 - 31.27 31.27 0.15 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Add Value Fund N.V. 54.68 - 54.68 54.68 0.42 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Optimix Income Fund 35.49 - 35.49 35.49 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
SNS Optimaal Oranje 25.17 - 25.17 25.17 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
DD Equity Fund A EUR 191.42 - 191.42 191.42 0.78 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Profielfonds 2 36.19 - 36.19 36.19 0.06 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Profielfonds 4 37.79 - 37.79 37.79 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Profielfonds 5 38.51 - 38.51 38.51 0.09 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Financials Fund - P 22 - 22 22 0.19 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Orange Fund N.V. 89.88 - 89.88 89.88 0.69 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman Value Fund 26.11 - 26.11 26.11 0.14 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman Global Fund 34.25 - 34.25 34.25 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman Income Fund 18.95 - 18.95 18.95 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Dynamic Mix Fund I - P 30.94 - 30.94 30.94 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Dynamic Mix Fund V - P 34.29 - 34.29 34.29 0.13 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman Phoenix Fund 34.4 - 34.4 34.4 0.06 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
AEAM European Bond Fund Inc 7.299 - 7.299 7.299 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Emerging Europe Fund - P 63.67 - 63.67 63.67 0.21 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 36.1 - 36.1 36.1 0.08 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Optimix Wereld Aandelen Fonds 38.21 - 38.21 38.21 0.25 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman China Value Fund 35.43 - 35.43 35.43 0.60 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman European Value Fund 38.51 - 38.51 38.51 0.41 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund 85.63 - 85.63 85.63 1.52 1.81% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 57.48 - 57.48 57.48 0.53 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.403 - 13.403 13.403 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
TCM Global Frontier High Dividend Equity 11.69 - 11.69 11.69 0.08 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.39 - 15.39 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Euro Obligatie Fonds P 36.4 - 36.4 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Investment Fund 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN First Class Return Fund N 153.36 - 153.36 153.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.127 - 16.127 16.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ACTIAM Responsible Index Fund EU 69017.959 - 69017.959 69017.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 85.69 - 85.69 85.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1938.612 - 1938.612 1938.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 65.948 - 65.948 65.948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2467.12 - 2467.12 2467.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 39.8 - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Europe Fund - P 30.9 - 30.9 30.9 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ASN Duurzaam Mixfonds 93.22 - 93.22 93.22 0.48 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Health Care Fund - P 70.44 - 70.44 70.44 0.18 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Dynamic Mix Fund II - P 32.42 - 32.42 32.42 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Dynamic Mix Fund IV - P 35.17 - 35.17 35.17 0.07 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ASN Milieu & Waterfonds Inc 34.98 - 34.98 34.98 0.29 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Dynamic Mix Fund III - P 34.47 - 34.47 34.47 0.07 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
AEAM European Credit Fund Inc 6.977 - 6.977 6.977 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Global Obligatie Fonds - P 16.23 - 16.23 16.23 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Sustainable Europe Index Fund 142.406 - 142.406 142.406 0.34 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 38.08 - 38.08 38.08 0.07 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1599.654 - 1599.654 1599.654 5.25 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1993.845 - 1993.845 1993.845 9.62 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen European Property Fund N.V. 18.73 - 18.73 18.73 0.09 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN First Class Obligatie Fonds - P 23.66 - 23.66 23.66 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NN Information Technology Fund - P 119.73 - 119.73 119.73 1.21 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.43 - 12.43 12.43 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 16.009 - 16.009 16.009 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 114735.151 - 114735.151 114735.151 332.10 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 42.34 - 42.34 42.34 0.28 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 247751.059 - 247751.059 247751.059 1515.17 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 39.56 - 39.56 39.56 0.20 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 234.2 - 234.2 234.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 17.9 - 17.9 17.9 0.13 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 200.99 - 200.99 200.99 1.80 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 124.947 - 124.947 124.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 386.97 - 386.97 386.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 558.61 - 558.61 558.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Kempen Profielfonds 3 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
NN Daily Consumer Goods Fund - P 88.66 - 88.66 88.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 14.71 - 14.71 14.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EquiB 70.484 - 70.484 70.484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۲
Juno Selection Fund 371.847 - 371.847 371.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۲
Beleggingsfonds Hoofbosch 211.745 - 211.745 211.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Allianz Selectie Fonds 111.83 - 111.8 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 - 77.93 78.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Robein BRIC Index Fonds 13.561 - 13.561 13.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۰:۰۲
SNS Optimaal Rood 19.68 - 19.65 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Utilities Fund - P 56.86 - 56.68 56.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Industrials Fund - P 63.38 - 63.31 63.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
TCM Africa High Dividend Equity 11.83 - 11.83 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
SNS Optimaal Geel 24.98 - 24.98 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Kempen Profielfonds 0 32.71 - 32.71 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
SNS Euro Vastgoedfonds 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
SNS Euro Obligatiefonds 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kempen Global Property Fundamental IndexFund N.V. 37.32 - 37.32 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Global Property Fundamental Index Fund 356.627 - 356.627 356.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Robeco Quant Developed Markets Equities Fund 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Conservative Equity Fund II C 167.37 - 167.37 167.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Momentum Equity Fund Mocca EU 156.03 - 156.03 156.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
ASR Mixfonds IV 67.34 - 67.34 67.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Boylston Fund of Bonds 1143.51 - 1143.51 1143.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds 1256.504 - 1256.504 1256.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 18.295 - 18.295 18.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Netherland 140.93 - 140.93 140.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰