شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:02:00
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

676
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
32 (4.97%)
تغییر ۳ ماهه
108 (19.01%)
تغییر ۶ ماهه
144 (27.07%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
19 (2.67%)
تغییر ۳ ماهه
46 (5.93%)
تغییر ۶ ماهه
91 (10.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 A 2.276 - 2.276 2.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 16.474 - 16.474 16.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 14.769 - 14.769 14.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.005 - 15.005 15.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.204 - 12.204 12.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 15.333 - 15.333 15.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 11.142 - 11.142 11.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 15.612 - 15.612 15.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 16.52 - 16.52 16.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 14.183 - 14.183 14.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 16.183 - 16.183 16.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 8.831 - 8.831 8.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.319 - 10.319 10.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 10.319 - 10.319 10.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.319 - 10.319 10.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.869 - 10.869 10.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 10.869 - 10.869 10.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.869 - 10.869 10.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 8.831 - 8.831 8.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 8.831 - 8.831 8.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 10.819 - 10.819 10.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 11.383 - 11.383 11.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.145 - 12.145 12.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.374 - 3.374 3.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.819 - 10.819 10.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.819 - 10.819 10.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.383 - 11.383 11.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.383 - 11.383 11.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.145 - 12.145 12.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.145 - 12.145 12.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 2.959 - 2.959 2.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 2.844 - 2.844 2.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 2.836 - 2.836 2.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.758 - 2.758 2.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.51 - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.776 - 2.776 2.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.118 - 10.118 10.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.118 - 10.118 10.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.409 - 10.409 10.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.409 - 10.409 10.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 11.099 - 11.099 11.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 11.099 - 11.099 11.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.51 - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.51 - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.565 - 29.565 29.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 23.563 - 23.563 23.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.028 - 29.028 29.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.754 - 24.754 24.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 25.308 - 25.308 25.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.938 - 27.938 27.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.409 - 26.409 26.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.571 - 27.571 27.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.993 - 26.993 26.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.875 - 27.875 27.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.722 - 32.722 32.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.713 - 9.713 9.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.713 - 9.713 9.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.713 - 9.713 9.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.046 - 10.046 10.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.046 - 10.046 10.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.046 - 10.046 10.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.809 - 9.809 9.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.809 - 9.809 9.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.809 - 9.809 9.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.34 - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.353 - 2.353 2.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.221 - 2.221 2.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.267 - 2.267 2.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.486 - 2.486 2.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.288 - 2.288 2.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Inversion Horizonte SA B0 B 2.209 - 2.209 2.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Inversion Horizonte SA B0 C 2.119 - 2.119 2.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 2.798 - 2.798 2.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.508 - 2.508 2.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.446 - 2.446 2.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.402 - 2.402 2.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.576 - 2.576 2.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.284 - 2.284 2.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.256 - 2.256 2.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.194 - 2.194 2.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.317 - 2.317 2.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.258 - 2.258 2.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.391 - 2.391 2.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.583 - 2.583 2.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.514 - 2.514 2.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.303 - 2.303 2.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 2.819 - 2.819 2.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.216 - 2.216 2.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.634 - 2.634 2.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.789 - 2.789 2.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.683 - 2.683 2.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۶:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.703 - 2.703 2.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.742 - 2.742 2.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.662 - 2.662 2.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۳۲
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 8.702 - 8.702 8.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 8.702 - 8.702 8.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 8.702 - 8.702 8.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 20.102 - 20.102 20.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۰۲
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.958 - 25.958 25.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.272 - 1.272 1.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.277 - 1.277 1.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 157.807 - 157.807 157.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 155.909 - 155.909 155.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 161.795 - 161.795 161.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.617 - 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Santander S14 SA B2 2.354 - 2.354 2.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Santander S14 SA B3 2.389 - 2.389 2.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 2 8.016 - 8.016 8.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.303 - 8.303 8.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.277 - 5.277 5.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 41.584 - 41.584 41.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 40.588 - 40.588 40.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 37.272 - 37.272 37.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 35.251 - 35.251 35.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 432.693 - 432.693 432.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 371.481 - 371.481 371.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 357.045 - 357.045 357.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 364.498 - 364.498 364.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.782 - 1.782 1.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 14.347 - 14.347 14.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 13.012 - 13.012 13.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 129.423 - 129.423 129.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 122.355 - 122.355 122.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.667 - 19.667 19.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 235.522 - 235.522 235.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 236.834 - 236.834 236.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 235.7 - 235.7 235.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.422 - 2.422 2.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.347 - 2.347 2.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.75 - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 6.072 - 6.072 6.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.801 - 5.801 5.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 6.044 - 6.044 6.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.467 - 1.467 1.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.912 - 2.912 2.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.56 - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 3.147 - 3.147 3.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.387 - 4.387 4.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 46.759 - 46.759 46.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 43.963 - 43.963 43.963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 350.67 - 350.67 350.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 351.085 - 351.085 351.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 22.04 - 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 45.53 - 45.53 45.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 41.259 - 41.259 41.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 38.397 - 38.397 38.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 38.253 - 38.253 38.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.982 - 1.982 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.951 - 0.95 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-3 1.026 - 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.278 - 1.278 1.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.325 - 1.325 1.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.295 - 2.295 2.295 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۰۲
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.449 - 2.449 2.449 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-1 0.994 - 0.994 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-2 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. F-2 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.214 - 4.214 4.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. CU4 1.673 - 1.673 1.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.295 - 3.295 3.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.362 - 3.362 3.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.318 - 3.318 3.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 25.082 - 25.082 25.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actimed SA de CV SIID F 3 5.585 - 5.585 5.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.456 - 1.456 1.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۳۲
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.192 - 3.192 3.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.277 - 3.277 3.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 147.771 - 147.771 147.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.462 - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.467 - 19.467 19.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۱۰
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 122.943 - 122.943 122.943 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰