شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی
رینگیت مالزی / دلار
0.2391
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:43:05
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.54%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
10 (7.19%)
تغییر ۳ ماهه
24 (19.20%)
تغییر ۶ ماهه
33 (28.45%)
نوسان سالیانه
Malaysia ACE
1,568
قیمت روز
1 (0.07%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:33:07
85 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
70 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
130 (7.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Public Growth 0.43 - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Select 0.301 - 0.301 0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
RHB OSK Asian Income Fund 0.659 - 0.659 0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
AmDynamic Bond 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB Asia Equity 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB ASEAN Dividend 0.276 - 0.276 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
RHB-OSK Bond Fund 0.915 - 0.915 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB Aiman Sukuk Fund 1.133 - 1.133 1.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB Islamic Bond Fund 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public SmallCap Fund 0.774 - 0.774 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Kenanga Malaysian Inc 0.804 - 0.804 0.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Areca EquityTRUST Fund 0.545 - 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB Islamic Equity Fund 0.252 - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Hong Leong Dividend Fund 0.549 - 0.549 0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Ittikal Fund 0.299 - 0.299 0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Global Select Fund 0.34 - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB China ASEAN Equity Fund 0.353 - 0.353 0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB Dynamic Allocation Fund 1.171 - 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB Islamic Asia Equity Fund 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PB China Pacific Equity Fund 0.318 - 0.318 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.427 - 0.427 0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Balanced Fund 0.294 - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Dividend Fund 0.302 - 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Tactical Allocation Fund 0.343 - 0.343 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Pacific Fund 0.292 - 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.632 - 0.632 0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Dividend Fund 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Progress Fund 0.323 - 0.323 0.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Opportunities Fund 0.394 - 0.394 0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Growth Fund 0.606 - 0.606 0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.668 - 0.668 0.668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.653 - 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.965 - 0.965 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Select Treasures Fund 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.617 - 0.617 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.777 - 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.562 - 0.562 0.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.502 - 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.357 - 0.357 0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.769 - 0.769 0.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Affin Hwang Select Income Fund 0.738 - 0.738 0.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dana Makmur Pheim 1.106 - 1.106 1.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
PMB Shariah Growth Fund 1.167 - 1.167 1.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.641 - 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
PMB Shariah Aggressive Fund 0.508 - 0.508 0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.656 - 0.656 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.228 - 1.228 1.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.688 - 0.688 0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.801 - 0.801 0.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.368 - 0.368 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
AIA PAM-Growth Fund 1.187 - 1.187 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic DALI Eq 1.095 - 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic Balanced 0.469 - 0.469 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
KAF Bond Fund 204.38 - 204.38 204.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
TA South East Asia Equity Fund 0.378 - 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Kenanga Growth 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Income Trust 1.075 1.076 1.075 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Dividend Trust 0.201 0.202 0.201 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Smart Balanced Fund 0.774 - 0.774 0.774 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Select Fund 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Bond Fund 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.692 - 0.692 0.692 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Public Industry Growth Fund 0.473 - 0.473 0.473 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Bond Fund 0.698 - 0.698 0.698 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.868 - 0.868 0.868 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
PMB Shariah Premier Fund 0.335 - 0.335 0.335 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.949 - 0.949 0.949 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.703 - 0.703 0.703 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Singular Value Fund 2.639 - 2.639 2.639 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
AIA PAM-Moderate Fund 1.175 - 1.175 1.175 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.665 - 0.665 0.665 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Public Ittikal Fund 0.795 - 0.795 0.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Public Ittikal Sequel Fund 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
PB Growth Fund 0.682 - 0.682 0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Public Equity Fund 0.238 - 0.238 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Affin Hwang Select Cash Fund 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
RHB Smart Income Fund 0.506 - 0.506 0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
RHB Islamic Bond Fund 1.308 - 1.308 1.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
KAF Money Market Fund 146.379 - 146.379 146.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Public Islamic Equity Fund 0.321 - 0.321 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
AmChina A-Shares 2.902 - 2.902 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Public Sector Select 0.253 - 0.253 0.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Hong Leong Penny Stock Fund 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Libra Liquidity Fund 0.538 - 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
PB Fixed Income Fund 1.099 - 1.099 1.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Bond Fund 0.964 - 0.964 0.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Libra AsnitaBond Fund 0.66 - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
Pacific Cash Fund 0.524 - 0.524 0.524 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۰۴
Libra Dana Safa Fund 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
Libra MoneyExtra Fund 0.565 - 0.565 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.791 - 0.783 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RHB-OSK Income Fund 2 1.376 - 1.372 1.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.153 - 0.153 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB iCash Fund 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
United Cash Fund 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰