شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 107.52 - 107.52 107.52 0.88 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 9470 - 9470 9470 85.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 15078 - 15078 15078 138.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 90.76 - 90.76 90.76 0.73 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 10982 - 10982 10982 98.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 101.17 - 101.17 101.17 0.87 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 7897 - 7897 7897 71.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 65.27 - 65.27 65.27 0.53 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1081.79 - 1081.79 1081.79 2.97 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Total Return Funj 1001.02 - 1001.02 1001.02 3.32 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 13.23 - 13.23 13.23 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 157.42 - 157.42 157.42 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 156.94 - 156.94 156.94 0.15 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1 94.45 - 94.45 94.45 0.09 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 850.68 - 850.68 850.68 0.90 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF 166.2 - 166.2 166.2 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1 86.48 - 86.48 86.48 0.13 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 15.7 - 15.7 15.7 0.10 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 13.54 - 13.54 13.54 0.08 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 10.17 - 10.17 10.17 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 10.89 - 10.89 10.89 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.54 - 7.54 7.54 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed 12.57 - 12.57 12.57 0.08 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna 12.92 - 12.92 12.92 0.06 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed 16.82 - 16.82 16.82 0.10 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo 1280.09 - 1280.09 1280.09 5.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed 16.83 - 16.83 16.83 0.11 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 152.73 - 152.73 152.73 0.93 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 15.37 - 15.37 15.37 0.10 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 20.22 - 20.22 20.22 0.13 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 22.03 - 22.03 22.03 0.14 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed 15.78 - 15.78 15.78 0.10 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed 13.71 - 13.71 13.71 0.09 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna 22.19 - 22.19 22.19 0.04 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities Z 12111.15 - 12111.15 12111.15 82.89 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities Ij 11532.17 - 11532.17 11532.17 78.30 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities Pd 10425.59 - 10425.59 10425.59 70.21 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities PJ 10520.79 - 10520.79 10520.79 70.85 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities Rj 9670.9 - 9670.9 9670.9 64.73 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK 154.21 - 154.21 154.21 1.36 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK 171.38 - 171.38 171.38 1.47 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 13.9 - 13.9 13.9 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 131.9 - 131.9 131.9 0.09 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 1513 - 1513 1513 5.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 9.61 - 9.61 9.61 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 9569 - 9569 9569 3.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Diver 20553.558 - 20553.558 20553.558 12.45 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1641.574 - 1641.574 1641.574 11.04 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1566.884 - 1566.884 1566.884 10.60 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1762.649 - 1762.649 1762.649 11.93 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
SIJapanese Equity I Acc 1636.205 - 1636.205 1636.205 9.12 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Pictet Digital I JPY 46849 - 46849 46849 124.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF 4210 - 4210 4210 9.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 3544 - 3544 3544 1.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 4788 - 4788 4788 17.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed 3667 - 3667 3667 2.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 8.74 - 8.74 8.74 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1727 - 1727 1727 1.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1843 - 1843 1843 1.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Pictet TR Agora HI JPY 17632 - 17632 17632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Pictet Europe Index I JPY 24693 - 24693 24693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 1139.934 - 1139.934 1139.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 13022.53 - 13022.53 13022.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 9253.93 - 9253.93 9253.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C 2673.25 - 2673.25 2673.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Pictet EUR High Yield I JPY 34731 - 34731 34731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc 87.89 - 87.89 87.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc 84.7 - 84.7 84.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc 8845 - 8845 8845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 10592.14 - 10592.14 10592.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 1133 - 1133 1133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP 12188 - 12188 12188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he 10135 - 10135 10135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 100.46 - 100.46 100.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP 5554 - 5554 5586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1238 - 1238 1238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc 469.116 - 469.116 469.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc 106306.468 - 106306.468 106306.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY 915.015 - 915.015 915.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK 182.28 - 182.28 182.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Pictet - Global Defensive Equities I JPY 21261 - 21261 21261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc 28074.854 - 28074.854 28074.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 17266 - 17266 17266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4788 - 4788 4788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4271 - 4271 4271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc - 9701 - 9701 9701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP 87.88 - 87.88 87.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 143.49 - 143.49 143.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 17.83 - 17.83 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 12.82 - 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 9.323 - 9.323 9.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1896.186 - 1896.186 1896.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1637.416 - 1637.416 1637.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.09 - 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 19.334 - 19.334 19.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.498 - 15.498 15.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.586 - 16.586 16.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 143.207 - 143.207 143.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.942 - 17.942 17.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.873 - 17.873 17.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.994 - 15.994 15.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.231 - 17.231 17.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5288 - 5288 5288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Pictet Japan Index Z 19097.89 - 19097.89 19097.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BL-Equities Japan A JPY Inc 22841 - 22841 22841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BL-Equities Japan B JPY Acc 20218 - 20218 20218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac 21913 - 21913 21913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac 10336.86 - 10336.86 10336.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share 5318 - 5318 5318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 150.21 - 150.21 150.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap 163.58 - 163.58 163.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 12.68 - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 12.66 - 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid 37760.19 - 37760.19 37760.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In 14.16 - 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 12884.5 12843.9 12843.9 12884.5 173.10 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY 9413 - 9413 9413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Acc USD 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۷:۳۲
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 4826.492 - 4826.19 4826.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 1158.313 - 1158.239 1158.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Pictet Short Term Money Market JPY I 100859.82 - 100859.82 100859.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Pictet Short Term Money Market JPY J 101313.03 - 101313.03 101313.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Pictet Short Term Money Market JPY P 10044.21 - 10044.21 10044.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Pictet Short Term Money Market JPY R 9983.24 - 9983.24 9983.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Pictet Short Term Money Market JPY Z 10211.77 - 10211.77 10211.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Pictet Short Term Money Market JPY P dy 9411.45 - 9411.45 9411.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 66.36 - 66.36 66.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 90.32 - 90.32 90.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a 193.56 - 193.56 193.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d 142.38 - 142.38 142.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D 134.01 - 134.01 134.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m 132.9 - 132.9 132.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M 90.47 - 90.47 90.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a 201.67 - 201.67 201.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 142.73 - 142.73 142.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 151.05 - 151.05 151.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d 140.52 - 140.52 140.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۰۲
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T 30455 - 30026 30455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag 11161 - 11161 11161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۲
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 67052575.55 - 67052575.55 67400854.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 1802.44 - 1802.44 1811.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2006.9 - 2006.9 2013.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni 395.95 - 395.95 395.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۰۲
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY 13079 - 13079 13079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 96.91 - 96.91 96.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 119.71 - 119.71 119.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1370.16 - 1370.16 1370.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1118.84 - 1118.84 1118.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D 1392 - 1392 1392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 70.07 - 70.07 70.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 73.09 - 73.09 73.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 1492.54 - 1492.54 1492.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 1511.34 - 1511.34 1511.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m 138.21 - 138.21 138.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a 184.16 - 184.16 184.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m 129.8 - 129.8 129.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 5941.21 - 5941.21 5941.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR 24886 - 24886 24886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR 226326 - 226326 226326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 12130.605 - 12130.605 12130.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۷:۰۳
Pictet EUR High Yield HI JPY 34269 - 34269 34269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Pictet EUR Bonds HI JPY 84159 - 84117 84159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Pictet TR Mandarin HI JPY 14895 - 14895 14923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 3323 - 3323 3323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ 1167 - 1167 1167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 1128 - 1128 1128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( 1102.98 - 1102.98 1102.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Pictet EUR Bonds I JPY 73473 - 73473 73473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criteria AI 24.95 - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۳
NN (L) Japan Equity I Cap PLN (hedged i) 49148.77 - 49148.77 49148.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۳
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F 2698 - 2698 2698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 948.64 - 948.64 948.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 126.39 - 126.39 126.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 131.12 - 131.12 131.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 109.6 - 109.6 109.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1541.47 - 1541.47 1541.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1327.5 - 1327.5 1327.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1107.52 - 1107.52 1107.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 791.87 - 791.87 791.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 94.31 - 94.31 94.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 9.59 - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Global Index Criteria A 24.68 - 24.63 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۴
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Select Equities Japan Multi Management Class B JPY 18409 - 18396 18409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Select Equities Japan Multi Management Class F JPY 20412 - 20398 20412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc 15.32 - 15.32 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc 15.95 - 15.95 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 108.57 - 108.57 108.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 93.71 - 93.71 93.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 12171 - 12171 12171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 96.1 - 96.1 96.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 12482 - 12482 12482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 13047 - 13047 13047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 100.46 - 100.46 100.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 116.38 - 116.38 116.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 115.12 - 115.12 115.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Pictet-Japanese Equity Selection Z 18601.08 - 18601.08 18601.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱:۰۳
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 90.998 - 90.998 90.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 123.02 - 123.02 123.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1758 - 1758 1758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Wellington Global Research Equity Fund JPY T Acc 29793 - 29763 29793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Emerging Mar 133.922 - 133.922 133.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Pictet Japanese Equity Selection I JPY 17537.2 - 17537.2 17537.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۱:۰۲
Uni-Global - Equities Japan RA-JPY 17086 - 17086 17086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
Uni-Global - Equities Japan SA-JPY 18580 - 18580 18580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
Fidelity Funds America Fund A Acc SEK 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۳
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AY JPY A 1.769 - 1.769 1.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio BY JPY I 1.714 - 1.714 1.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Amundi Funds II Absolute Return European Equity 9838.42 - 9838.42 9838.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Candriam Equities L Japan Class Z JPY Cap 29166 - 29166 29166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 117.63 - 117.63 117.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 147.62 - 147.62 147.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In 34.72 - 34.72 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 85.15 - 85.15 85.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 85.15 - 85.15 85.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 13.24 - 13.24 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY 16.15 - 16.15 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund I acc USD 28.23 - 28.23 28.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۷:۳۴
Templeton Global Total Return Fund N acc USD 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund W acc USD 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund Z acc USD 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund W Mdis USD 7.76 - 7.76 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund X Ydis USD 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 EUR Acc 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD EUR Inc 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D EUR Inc 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IT USD Inc 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 USD Acc 25.37 - 25.37 25.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio SK USD Acc 33.81 - 33.81 33.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D USD Inc 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
Pictet-Greater China I JPY 73832 - 73832 73832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun 16099 - 16099 16099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun 19140 - 19140 19140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 596.023 - 596.023 596.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۳۴
Templeton Global Total Return Fund N Mdis USD 7.33 - 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۳۴
Templeton Global Total Return Fund A acc USD 29.44 - 29.44 29.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۴
Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Templeton Global Total Return Fund Z Mdis USD 8.65 - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Amundi Funds - Equity Japan Value AE-C 190.65 - 190.65 190.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-C 12794 - 12794 12794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-D 21381 - 21381 21381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value IJ-C 140490 - 140490 140490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value MJ-C 22420 - 22420 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 10.671 - 10.671 10.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 12.126 - 12.126 12.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 1335.016 - 1335.016 1335.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 45.222 - 45.222 45.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 10.473 - 10.473 10.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 2566.422 - 2566.422 2566.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 12.332 - 12.332 12.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 46.103 - 46.103 46.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 1384.452 - 1384.452 1384.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1651 - 1651 1651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1626 - 1626 1626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1877 - 1877 1877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1323 - 1323 1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 117.67 - 117.67 117.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 14745 - 14745 14745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 135.67 - 135.67 135.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 58.2 - 58.2 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1760.22 - 1760.22 1760.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰