شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT Strategy 3 Years EUR B 1759.76 - 1759.76 1759.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1329.57 - 1329.57 1329.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Equity Japan JPY IM 1364 - 1364 1364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2675.08 - 2675.08 2675.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2328.74 - 2328.74 2328.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1898.9 - 1898.9 1898.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 159915 - 159915 159915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 4058.76 - 4058.76 4058.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1770.11 - 1770.11 1770.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2072.28 - 2072.28 2072.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2212.97 - 2212.97 2212.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2227.53 - 2227.53 2227.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Simplex Asian Select Acc 1856.63 - 1856.63 1856.63 36.68 2.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Simplex European Select Acc 2573.25 - 2573.25 2573.25 47.97 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1605.67 - 1605.67 1605.67 2.71 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1590.9 - 1590.9 1590.9 2.66 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1299.05 - 1299.05 1299.05 2.16 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1433.45 - 1433.45 1433.45 1.14 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Solitaire Global Bond Fund USD 132.49 - 132.49 132.49 0.19 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
B & P Vision-Q-Selection Europe 75.61 - 75.61 75.61 0.70 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
VP Bank Best Manager World Equities B 1609.68 - 1609.68 1609.68 7.12 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1779.7 - 1779.7 1779.7 3.59 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1513.56 - 1513.56 1513.56 3.11 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1149.68 - 1149.68 1149.68 1.54 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
VP Bank Best Manager European Equities B 2264.69 - 2264.69 2264.69 10.30 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 2106.88 - 2106.88 2106.88 6.53 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3610.19 - 3610.19 3610.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Trend Performance I 145.29 - 145.29 145.29 0.11 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Trend Performance R 140.59 - 140.59 140.59 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LLB Wandelanleihen H EUR 126.37 - 126.37 126.37 0.20 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LLB Wandelanleihen LLB Acc 143.3 - 143.3 143.3 0.24 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Craton Capital Precious Metal E 103.99 - 103.99 103.99 1.45 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 195.55 - 195.55 195.55 0.60 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ASPOMA China Opportunities Fund I 118.46 - 118.46 118.46 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ASPOMA China Opportunities Fund P 115.11 - 115.11 115.11 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LLB QI Equities Global Passive USD 1954.96 - 1954.96 1954.96 13.88 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Craton Capital Precious Metal B Inc 99.4 - 99.4 99.4 1.39 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 112.65 - 112.65 112.65 0.55 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2103.25 - 2103.25 2103.25 14.90 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 260.28 - 260.28 260.28 1.36 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 211.38 - 211.38 211.38 1.10 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 291.03 - 291.03 291.03 3.17 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 175.75 - 175.75 175.75 0.65 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 118.52 - 118.52 118.52 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CAP Japan Equity Fund JPY A 18511 - 18511 18511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
CAP Japan Equity Fund JPY I 16587 - 16587 16587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Stream Invest Acc 175.13 - 175.13 175.13 0.29 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Albion Strategic Fund 2091.29 - 2091.29 2091.29 6.13 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Lumen Vietnam Fund -USD- 195.73 - 195.73 195.73 0.55 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Mistral Value Fund USD P 1455.57 - 1455.57 1455.57 11.50 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
WAM Strategy Portfolio B 2269.28 - 2269.28 2269.28 1.97 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 732.68 - 732.68 732.68 1.69 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1284.45 - 1284.45 1284.45 1.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 167.51 - 167.51 167.51 0.42 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Pro Strategy Fund EUR 142.2 - 142.2 142.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
MAP Debt Fund USD 122.69 - 122.69 122.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
plant-a-tree fund EUR 2282.25 - 2282.25 2282.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
IFAG Global Opportunities Fund P 57.64 - 57.64 57.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Dm Global Invest Acc 221.46 - 221.46 221.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
ICSG Premium World Fund Acc 82.81 - 82.81 82.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 95.87 - 95.87 95.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1634.21 - 1634.21 1634.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2004.97 - 2004.97 2004.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2143.4 - 2143.4 2143.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Dynatrend Fund Acc 1282.48 - 1282.48 1282.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
LGT GIM Growth (USD) IM 17294.94 - 17294.94 17294.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
LGT GIM Balanced (USD) IM 15695.6 - 15695.6 15695.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Premium Strategy 7 plus Fund 124.3 - 124.3 124.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 78.84 - 78.84 78.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
AAE Global Strategy Fund 113.7 - 113.7 113.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
FMF CAPITAL FUND 145.3 - 145.3 145.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1084.77 - 1084.77 1084.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
NB Value Equity Fund 159.15 161.15 159.15 161.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۵:۳۳
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 - 177.15 177.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 - 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1247.94 - 1247.94 1247.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
CBR Strategy-Optimum Classic CHF 1200.2 - 1200.2 1200.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Optimum Classic USD 1241.69 - 1241.69 1241.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Return Classic USD 1045.56 - 1045.56 1045.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
swisspartners Strategy Fund Select 140.02 - 140.02 140.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged USD IM 1210.83 - 1210.83 1210.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 - 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰