شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,535
قیمت روز
71 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:34:51
267 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
537 (8.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.74 - 11.74 11.74 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 26.471 - 26.471 26.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 26.105 - 26.105 26.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.35 - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.39 - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 186.966 - 186.966 186.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Income Fund E Acc USD 14.46 - 14.46 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund E Inc USD 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund Adm Inc USD 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund Investor Inc USD 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund Institutional Acc USD 15.37 - 15.37 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund Institutional Inc USD 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund Institutional Acc EUR H 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.61 - 10.61 10.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1550.37 - 1550.37 1557.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.4 - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 19.46 - 19.46 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.53 - 30.53 30.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.66 - 29.66 29.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.79 - 30.79 30.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.24 - 31.24 31.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.33 - 13.33 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.55 - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.4 - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.56 - 33.56 33.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.11 - 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.63 - 32.63 32.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.66 - 26.66 26.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.69 - 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.08 - 28.08 28.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.76 - 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.81 - 21.81 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.59 - 13.59 13.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 15.68 - 15.68 15.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.93 - 18.93 18.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.77 - 19.77 19.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.76 - 10.76 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.22 - 13.22 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.06 - 14.06 14.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.98 - 22.98 22.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.58 - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18 - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.87 - 12.87 12.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.97 - 18.97 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.27 - 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.88 - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Ins USD 29.625 - 29.625 29.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv USD 29.087 - 29.087 29.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 159.965 - 159.965 159.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1907.11 - 1907.11 1907.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 195.533 - 195.533 195.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 192.539 - 192.539 192.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1781.79 - 1781.79 1781.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 22611.825 - 22611.825 22611.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 19062.631 - 19062.631 19062.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 107.319 - 107.319 107.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 115.23 - 115.23 115.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 151.62 - 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Russell Investments Japan Equity FA 28737.8 - 28737.8 28737.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Russell Investments Japan Equity FB 1904.57 - 1904.57 1904.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2213.749 - 2213.749 2213.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2812.19 - 2812.19 2812.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Japan JPY Acc 1266 - 1266 1266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
SPARX Japan Inst 25404 - 25366 25404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Gl 1018.835 - 1018.236 1018.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 480.145 - 480.145 484.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 211.152 - 211.152 212.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 176.871 - 176.871 178.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 174.067 - 174.067 174.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 166.93 - 166.93 166.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 24747.848 - 24747.848 24747.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Findlay Park American USD 128.01 - 128.01 128.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 28521 - 28521 28521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1099.71 - 1099.71 1099.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.11 - 8.11 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1133.14 - 1133.14 1133.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 9.04 - 9.04 9.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2257.42 - 2257.42 2257.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1552.71 - 1552.71 1552.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 27.576 - 27.576 27.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.623 - 24.623 24.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.515 - 22.515 22.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.951 - 16.951 16.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.869 - 19.869 19.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 25.361 - 25.361 25.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.99 - 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.82 - 24.82 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.85 - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.72 - 13.72 13.72 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 25.68 - 25.68 25.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 22.79 - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 167.366 - 167.366 167.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11259.136 - 11259.136 11259.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10780.37 - 10780.37 10780.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.93 - 15.92 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.49 - 11.47 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۳
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1801.677 - 1800.253 1801.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.01 - 16.01 16.01 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24994 - 24994 24994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰