شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:56
2 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
968 (12.15%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 18.431 - 18.431 18.431 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 18.278 - 18.278 18.278 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 17.391 - 17.391 17.391 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 25.964 - 25.964 25.964 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Deka-Industrie 4.0 CF 140.85 - 140.85 140.85 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
DWS Investa 168.33 - 168.33 168.33 0.54 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Akkumula LC 1210.84 - 1210.84 1210.84 7.29 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Deutschland LC 223.87 - 223.87 223.87 0.68 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Kapital Plus A EUR 64.55 - 64.55 64.55 0.23 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Top Dividende FD 141.02 - 141.02 141.02 0.49 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Top Dividende LD 129.44 - 129.44 129.44 0.44 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Top Dividende LDQ 126.86 - 126.86 126.86 0.43 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 175.65 - 175.65 175.65 1.32 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 411.67 - 411.67 411.67 1.86 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DekaFonds CF 109.1 - 109.1 109.1 0.52 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Fondak A EUR 179.67 - 179.67 179.67 1.58 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Fondak I EUR 66730.84 - 66730.84 66730.84 589.06 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Fondak P EUR 180.56 - 180.56 180.56 1.60 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS Top World 117.78 - 117.78 117.78 0.78 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ZukunftsPlan I 278.76 - 278.76 278.76 0.44 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Concentra P EUR 1346.15 - 1346.15 1346.15 9.42 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Concentra IT EUR 2027.76 - 2027.76 2027.76 14.23 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
MEAG EuroInvest A 88.32 - 88.32 88.32 0.54 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Weltzins-INVEST P 24.7 - 24.7 24.7 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
UniFavorit: Aktien I 168.06 - 168.06 168.06 0.55 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DWS European Opportunities 340.99 - 340.99 340.99 3.48 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
FOS Rendite und Nachhaltigkeit 114.7 - 114.7 114.7 0.27 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Deka-PB Multimanager ausgewogen 115.57 - 115.57 115.57 0.34 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 46.78 - 46.78 46.78 0.22 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR 1155.39 - 1155.39 1155.39 5.31 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR 1159.29 - 1159.29 1159.29 3.96 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR 1429.56 - 1429.56 1429.56 4.88 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR 68.02 - 68.02 68.02 0.31 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum Challenge Cyclical Equity L 8.066 - 8.066 8.066 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR 1234.04 - 1234.04 1234.04 5.68 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 61.6 - 61.6 61.6 0.07 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR 1612.89 - 1612.89 1612.89 9.02 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR 125.01 - 125.01 125.01 0.70 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR 1299.22 - 1299.22 1299.22 7.27 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
UniGlobal I 268.28 - 268.28 268.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Concentra A EUR 117.42 - 117.42 117.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
PrivatFonds: Kontrolliert 128.97 - 128.97 128.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Emerging Markets EUR I Acc 35.36 - 35.36 35.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Emerging Markets EUR R Acc 32.65 - 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Emerging Markets EUR Z Acc 33.97 - 33.97 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Industria P EUR 1316.27 - 1316.27 1316.27 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UniDeutschland I 193.22 - 193.22 193.22 1.91 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UniDeutschland XS 162.14 - 162.14 162.14 1.26 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UniDeutschland XS I 261.46 - 261.46 261.46 2.04 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Aramea Rendite Plus A 172.55 - 172.55 172.55 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
SEB High Yield Fund B 35.656 - 35.656 35.656 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz Wachstum Europa A EUR 123.01 - 123.01 123.01 1.14 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 64.95 - 64.95 64.95 0.19 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1288.3 - 1288.3 1288.3 3.88 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Comgest Growth Europe EUR I Acc 28.42 - 28.42 28.42 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 27.78 - 27.78 27.78 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 36.589 - 36.589 36.589 0.18 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 209.07 - 209.07 209.07 1.24 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 110.34 - 110.34 110.34 0.33 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz Strategiefonds Balance A EUR 86.58 - 86.58 86.58 0.30 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR 99.85 - 99.85 99.85 0.46 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UniInstitutional European MinRisk Equities 79.79 - 79.79 79.79 0.14 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 37.69 - 37.69 37.69 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 35.18 - 35.18 35.18 0.09 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 36.72 - 36.72 36.72 0.09 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 177 - 177 177 0.44 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UniRak 127.06 - 127.06 127.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniGlobal 235.41 - 235.41 235.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniRak net 68.56 - 68.56 68.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 115.2 - 115.2 115.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 120.46 - 120.46 120.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniFonds 53.9 - 53.9 53.9 0.52 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniEuroAktien 73.62 - 73.62 73.62 0.34 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniDeutschland 210.01 - 210.01 210.01 2.07 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
AXA Chance Invest 81.96 - 81.96 81.96 0.42 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniFavorit: Aktien 152.85 - 152.85 152.85 0.49 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LBBW Multi Global I 122.64 - 122.64 122.64 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LBBW Multi Global R 101.38 - 101.38 101.38 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniImmo: Deutschland 92.34 - 92.34 92.34 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniStrategie:Ausgewogen 63.78 - 63.78 63.78 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BBBank Kontinuitat Union 76.67 - 76.67 76.67 0.11 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniFavorit: Aktien -net- 97.11 - 97.11 97.11 0.31 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UniStrategie:Konservativ 69.99 - 69.99 69.99 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ACATIS IfK Value Renten UI A 51.36 - 51.36 51.36 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 100.47 - 100.47 100.47 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LBBW Dividenden Strategie Euroland I 144.76 - 144.76 144.76 1.02 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 45.28 - 45.28 45.28 0.31 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 273.31 - 273.31 273.31 1.42 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 18764.57 - 18764.57 18764.57 98.33 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1264.1 - 1264.1 1264.1 6.55 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 185.04 - 185.04 185.04 1.30 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 41.18 - 41.18 41.18 0.29 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Russell Investment Company plc - Acadian European 20.25 - 20.25 20.25 0.10 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Deka-ImmobilienEuropa 47.28 - 47.28 47.28 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
grundbesitz europa RC 40.45 - 40.45 40.45 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
ACATIS IfK Value Renten UI B 109.33 - 109.33 109.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Acatis IfK Value Renten UI C 39.73 - 39.73 39.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
4Q-SPECIAL INCOME CHF R 118.61 - 118.61 118.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Deka-GlobalChampions CF 198.39 - 198.39 198.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
hausInvest 42.21 - 42.21 42.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Deutsche AM Smart Industrial Technologies 119.06 - 119.06 119.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
4Q-SPECIAL INCOME EUR I 125.46 - 125.46 125.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
4Q-SPECIAL INCOME EUR R 123.48 - 123.48 123.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Credit Suisse Euroreal A EUR 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۰۳
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۲
DWS Vermögensbildungsfonds R LD 19.68 - 19.68 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Deka-BR 35 66.62 - 66.62 66.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
DekaTresor 87.06 - 87.06 87.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
RenditDeka CF 23.73 - 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
BHF Total Return FT 65.36 - 65.36 65.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth World EUR R Acc 26.66 - 26.42 26.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR 90.17 - 90.17 90.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
UniFonds -net- 75.49 - 75.49 75.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Aktienfonds 102.58 - 102.58 102.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
KanAm grundinvest Fonds 9.22 - 9.22 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR 1024.74 - 1024.74 1024.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲:۰۳
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 49.36 - 49.36 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I 235.04 - 235.04 235.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R 210.48 - 210.48 210.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
First Private Wealth A 75.24 - 75.24 75.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 116.25 - 116.25 116.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Degussa Bank-Universal-Rentenfonds 43.84 - 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Deka-BR 85 72.82 - 72.82 72.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 - 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰