شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:34:31
124 (3.12%)
تغییر ۳ ماهه
56 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
271 (7.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Säästö 50 Kasvu 21.991 - 21.991 21.991 0.07 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.92 - 16.92 16.92 0.06 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.522 - 0.522 0.522 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.332 - 0.332 0.332 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 21.831 - 21.831 21.831 0.07 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 16.383 - 16.383 16.383 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 25.634 - 25.634 25.634 0.19 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 19.596 - 19.596 19.596 0.15 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge A EUR 14.514 - 14.514 14.514 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge B EUR 14.366 - 14.366 14.366 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge C EUR 348.156 - 348.156 348.156 1.30 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge D EUR 14.371 - 14.371 14.371 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Global B SEK 2335.837 - 2335.837 2335.837 11.96 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Europa A EUR 11.161 - 11.161 11.161 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Europa B EUR 11.056 - 11.056 11.056 0.04 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Europa D EUR 11.055 - 11.055 11.055 0.04 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Global A EUR 16.39 - 16.39 16.39 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Global B EUR 16.216 - 16.216 16.216 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ODiN Global D EUR 16.214 - 16.214 16.214 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.341 - 2.341 2.341 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.398 - 2.398 2.398 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 137.8 - 137.8 137.8 0.36 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.963 - 0.963 0.963 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 19.483 - 19.483 19.483 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.754 - 14.754 14.754 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Defensiv A 1109.45 - 1109.45 1109.45 0.45 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Korko A T EUR 9.914 - 9.914 9.914 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Kasvu 0.425 - 0.425 0.425 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Euro Liquidity A 18.04 - 18.04 18.04 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Euro Liquidity B 25.239 - 25.239 25.239 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Tuotto 0.282 - 0.282 0.282 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Corporate Bond B NOK 1192.152 - 1192.152 1192.152 0.33 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Corporate Bond B SEK 1378.547 - 1378.547 1378.547 0.27 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Euro Liquidity B SEK 1053.912 - 1053.912 1053.912 0.05 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Säästö 25 Kasvu 19.251 - 19.251 19.251 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Sweden Equity Index B 1701.368 - 1701.368 1701.368 26.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Säästö 25 Tuotto 15.364 - 15.364 15.364 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Swedish Ideas Equity 174.976 - 174.976 174.976 0.57 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Osinko A K EUR 18.018 - 18.018 18.018 0.05 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Osinko A T EUR 14.094 - 14.094 14.094 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 18.72 - 18.72 18.72 0.06 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 18.669 - 18.669 18.669 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 13.511 - 13.511 13.511 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 20.789 - 20.789 20.789 0.13 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 13.485 - 13.485 13.485 0.08 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli European High Yield B NOK 1257.16 - 1257.16 1257.16 0.29 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli European High Yield B SEK 1621.441 - 1621.441 1621.441 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 14.645 - 14.645 14.645 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 14.762 - 14.762 14.762 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1158.65 - 1158.65 1158.65 0.51 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Short Corporate Bond B SEK 1162.196 - 1162.196 1162.196 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.395 - 10.395 10.395 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1187.451 - 1187.451 1187.451 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1178.92 - 1178.92 1178.92 0.52 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 26.561 - 26.561 26.561 0.08 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.911 - 10.911 10.911 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 112.684 - 112.684 112.684 0.13 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 107.275 - 107.275 107.275 0.12 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1155.448 - 1155.448 1155.448 0.36 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Evli European Investment Grade B SEK 1273.399 - 1273.399 1273.399 0.27 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 21.589 - 21.589 21.589 0.07 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 19.119 - 19.119 19.119 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 19.558 - 19.558 19.558 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 1959.05 - 1959.05 1959.05 4.95 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 1845.061 - 1845.061 1845.061 4.66 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 2195.215 - 2195.215 2195.215 7.40 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 2037.191 - 2037.191 2037.191 6.86 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1129.75 - 1129.75 1129.75 0.47 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.945 - 0.945 0.945 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
OP-Maltillinen A 133.31 - 133.31 133.31 0.23 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Maltillinen B 107.66 - 107.66 107.66 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Yrityslaina A 212.59 - 212.59 212.59 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Yrityslaina B 123.16 - 123.16 123.16 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi A 235.92 - 235.92 235.92 1.44 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi B 121.29 - 121.29 121.29 0.74 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi II A 241.88 - 241.88 241.88 1.47 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi II B 124.41 - 124.41 124.41 0.76 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Private Strategia 50 A 168.07 - 168.07 168.07 0.37 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Euro Bond SEK 311.59 - 311.59 311.59 0.07 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Premium 50 SEK 286.51 - 286.51 286.51 1.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 415.33 - 415.33 415.33 0.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nordea Korko A K EUR 10.426 - 10.426 10.426 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea Korko B K EUR 10.531 - 10.531 10.531 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea Korko B T EUR 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea Korko S K EUR 10.637 - 10.637 10.637 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea Korko S T EUR 10.325 - 10.325 10.325 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Evli Short Corporate Bond A 15.825 - 15.825 15.825 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Evli Short Corporate Bond B 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.965 - 8.965 8.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nordea Korko I K EUR 10.574 - 10.574 10.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko I T EUR 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1171.41 - 1171.41 1171.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Tundra Frontier Opp Euro C 16.26 - 16.26 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Nordea Equity Core C K EUR 12.712 - 12.712 12.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Pro Stable Return SEK 26.715 - 26.715 26.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.592 - 4.592 4.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 144.166 - 144.166 144.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.152 - 11.152 11.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
OP-Private Strategia 25 A 143.53 - 143.53 143.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
OP-Euro A 21.45 - 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۶:۰۳
OP-Euro B 14.83 - 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Nordea Equity Opportunities C K EUR 11.799 - 11.799 11.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Ålandsbanken Global Aktie B 12.09 - 12.05 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 278.24 - 278.24 278.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 257.684 - 257.684 257.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۰۲
OP-Suomi Arvo A 303.66 - 303.66 303.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۲
OP-Suomi Arvo B 129.88 - 129.88 129.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۲
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Evli European High Yield A 145.326 - 145.326 145.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield B 295.438 - 295.438 295.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۰۲
OP-Vuokratuotto B 127.05 - 127.05 127.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SKAGEN Tellus A 11.999 - 11.999 11.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
SEB Money Manager Plus B 117.4 - 117.4 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Inc 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
OP-Rohkea A 96.53 - 96.53 96.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Rohkea B 55.79 - 55.79 55.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida A 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida B 1.873 - 1.873 1.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
PYN Elite Fund 282.393 - 282.393 282.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield A 206.55 - 206.55 206.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield B 131.37 - 131.37 131.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen A 130.12 - 130.12 130.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen B 96.08 - 96.08 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Corporate Bond+ B 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko A 15.927 - 15.927 15.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 137.82 - 137.82 137.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 111.18 - 111.18 111.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus A 45.037 - 45.037 45.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus B 73.542 - 73.542 73.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.747 - 1.747 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund B 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Evli Europe A 58.194 - 58.194 58.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Europe B 128.01 - 128.01 128.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Alpha Bond IA 102.854 - 102.854 102.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond A 113.384 - 113.384 113.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.898 - 13.898 13.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.849 - 22.849 22.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Tuotto 17.07 - 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.428 - 17.428 17.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.531 - 15.531 15.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SEB Money Manager Plus A 96.48 - 96.48 96.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus AI 99.58 - 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus BI 120.78 - 120.78 120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
Aktia Corporate Bond+ A 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Lyhytkorko 14.396 - 14.396 14.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Yrityskorko B 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.332 - 22.332 22.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.728 - 15.728 15.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Evli Corporate Bond B 250.256 - 250.256 250.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 17.209 - 17.209 17.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 7.151 - 7.151 7.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Aktia Corporate Bond+ C 1.586 - 1.585 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Corporate Bond+ D 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 96.227 - 96.132 96.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.079 - 145.936 146.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Aktia Likvida+B 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰