شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1494
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:29:25
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

237
قیمت روز
1 (0.42%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:07
13 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
36 (17.91%)
تغییر ۶ ماهه
55 (30.22%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,443
قیمت روز
4 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:04:55
10 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.00%)
تغییر ۶ ماهه
142 (10.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LI Obligationer USA KL 100.52 - 100.52 100.52 0.56 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Danske Aktier A 86.97 - 86.97 86.97 0.69 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest USA KL DKK d 56.38 - 56.38 56.38 0.60 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Europa Indeks KL 99.34 - 99.34 99.34 0.78 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 10.02 - 10.02 10.02 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Basis Globale Aktier A 338.05 - 338.05 338.05 4.38 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 120.29 - 120.29 120.29 0.23 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 102.94 - 102.94 102.94 0.16 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 617.36 - 617.36 617.36 7.96 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Global StockPicking NOK 193.45 - 193.45 193.45 2.93 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 102.08 - 102.08 102.08 0.24 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 80.83 - 80.83 80.83 0.11 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 133.46 - 133.46 133.46 1.31 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 220.05 - 220.05 220.05 2.14 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 58.43 - 58.43 58.43 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 131.29 - 131.29 131.29 0.86 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 129.02 - 129.02 129.02 1.37 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 97.12 - 97.12 97.12 0.12 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 125.6 - 125.6 125.6 1.54 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 129 - 129 129 0.96 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 112.72 - 112.72 112.72 0.33 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 113.98 - 113.98 113.98 0.36 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 142.97 - 142.97 142.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1241.02 - 1241.02 1241.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1565.71 - 1565.71 1565.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 434.1 - 434.1 434.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Danmark Fokus 280.28 - 280.28 280.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Engros Global KL 174.01 - 174.01 174.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1325.29 - 1325.29 1325.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1375.97 - 1375.97 1375.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 666.96 - 666.96 666.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
LD Aktier Obligationer 214 - 214 214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Value Aktier 159.38 - 159.38 159.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 2 Acc 155.65 - 155.65 155.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 3 Acc 154.65 - 154.65 154.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 139.28 - 139.28 139.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefolje Aktier 142.9 - 142.9 142.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Balance Moderat 233.93 - 233.93 233.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Balance Defensiv 227.06 - 227.06 227.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 164.54 - 164.54 164.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Lange obligationer 184.86 - 184.86 184.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Internationale 256.3 - 256.3 256.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefolje Lange obli 112.92 - 112.92 112.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
LD Vælger 329.44 - 329.44 329.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Formuepleje Safe 172.92 - 172.92 172.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Formuepleje Penta 232.36 - 232.36 232.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Formuepleje Epikur 207.02 - 207.02 207.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix KL 160.37 - 160.37 160.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Balance A 112.08 - 112.08 112.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Balance B 129.92 - 129.92 129.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
ValueInvest Global KL 230.33 - 230.33 230.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Europa 100.94 - 100.94 100.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Formuepleje LimiTTellus 181.06 - 181.06 181.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros USA KL 126.78 - 126.78 126.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Alpha Alternativer 118.76 - 118.76 118.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Optima 55 Akk. KL 164.14 - 164.14 164.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
BLS Invest Globale Aktier KL 2088.33 - 2088.33 2088.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Stabile Aktier 120.16 - 120.16 120.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
BLS Invest Globale Aktier Akk 1906.02 - 1906.02 1906.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Global Indeks KL 102.82 - 102.82 102.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Globale Aktier KL 93.43 - 93.43 93.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Emerging Markets 151.1 - 151.1 151.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 81.98 - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Emerging Markets 104.45 - 104.45 104.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix Obligationer KL 103.85 - 103.85 103.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 150.22 - 150.22 150.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Lange Obligationer KL 103.05 - 103.05 103.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Globale Obligationer 111.34 - 111.34 111.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefølje Flexibel 168.97 - 168.97 168.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 107.93 - 107.93 107.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Globale UdbytteAktier 91.28 - 91.28 91.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Mellemlange Obligationer 102.36 - 102.36 102.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest North America Enhanced 125.12 - 125.12 125.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 88.79 - 88.79 88.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Gudme Raaschou European High Yield Inc 115.11 - 115.11 115.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 560918.62 - 560918.62 560918.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 133.09 - 133.09 133.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 169.15 - 169.15 169.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 112.6 - 112.6 112.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 117.35 - 117.35 117.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 118.86 - 118.86 118.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 238.88 - 238.88 238.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 30372.06 - 30372.06 30372.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 101.71 - 101.71 101.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 127.5 - 127.5 127.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 195.08 - 195.08 195.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 122.13 - 122.13 122.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 118.22 - 118.22 118.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 119.73 - 119.73 119.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 218.21 - 218.21 218.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 141.7 - 141.7 141.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 104.1 - 104.1 104.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 166.8 - 166.8 166.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 118.14 - 118.14 118.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 120.26 - 120.26 120.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.97 - 98.97 98.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 103.91 - 103.91 103.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 112.94 - 112.94 112.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 108.04 - 108.04 108.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 123.43 - 123.43 123.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 129.12 - 129.12 129.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 148.41 - 148.41 148.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 96.28 - 96.28 96.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.9 - 105.9 105.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 104.49 - 104.49 104.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 109.88 - 109.88 109.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 104.52 - 104.52 104.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.87 - 101.87 101.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 157.08 - 157.08 157.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 148.76 - 148.76 148.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 132.22 - 132.22 132.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Sparinvest Value Aktier KL A 505.752 - 505.752 505.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 103.442 - 103.442 103.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest Korte Obligationer KL A 113.041 - 113.041 113.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 111.289 - 111.289 111.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1022.99 - 1022.99 1022.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 977.04 - 977.04 977.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 150.338 - 150.338 150.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 115.03 - 115.03 115.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Nykredit Invest Korte Obligationer 100.73 - 100.73 100.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 103.35 - 103.35 103.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 97.25 - 97.25 97.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Alpha Mira 222.17 - 222.17 222.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Danica Balance 100% Offensiv 24986.9 - 24986.9 24986.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 215.55 - 215.55 215.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 105.85 - 105.85 105.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲:۳۲
LI Aktier Globale 98.28 - 98.28 98.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SKAGEN Avkastning 141.431 - 141.431 141.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Pension 113.75 - 113.75 113.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Fonde 93.6 - 93.6 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Japan 125.32 - 125.32 125.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
C WorldWide Asien KL 174.29 - 174.29 174.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Aktier Globale II 133.43 - 133.43 133.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier 125.69 - 125.69 125.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Danmark 163.53 - 163.53 163.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 4 124.18 - 124.18 124.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier II 450.51 - 450.51 450.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 1 Acc 149.77 - 149.77 149.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Globale Aktier 160.65 - 160.65 160.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
ValueInvest Global Akk KL 252.75 - 252.75 252.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Teknologi KL 102.8 - 102.8 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Formuepleje Globale Aktier 134.02 - 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SEBinvest Europa Small Cap 383.85 - 383.85 383.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BankInvest Optima 75 Akk. KL 171.56 - 171.56 171.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Defensiv KL 129.68 - 129.68 129.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv KL 165.14 - 165.14 165.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Global Enhanced 110.73 - 110.73 110.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Kreditobligationer 109.75 - 109.75 109.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Engros Kommuner 4 102.01 - 102.01 102.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Globale Obligationer 105.3 - 105.3 105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Stabil Balanceret 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer 101.54 - 101.54 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Balance Offensiv 166.56 - 166.56 166.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 158.05 - 158.05 158.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 292.32 - 292.32 292.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte 136.1 - 136.1 136.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 176.28 - 176.28 176.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Obligationer Globale High Yield 98.17 - 98.17 98.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 135.55 - 135.55 135.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Korte Obligationer 147.26 - 147.26 147.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 149.3 - 149.3 149.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 100.26 - 100.26 100.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 153.9 - 153.9 153.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 153.62 - 153.62 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 25191.87 - 25191.87 25191.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 106.29 - 106.29 106.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 313.65 - 313.65 313.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1543.42 - 1543.42 1543.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 96.62 - 96.62 96.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 986.05 - 986.05 986.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Sparinvest SICAV Balance EUR R 161.67 - 161.67 161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 205.44 - 205.44 205.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 82.84 - 82.84 82.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 124.053 - 124.053 124.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 103.41 - 103.41 103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Europa 118.6 - 118.6 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Handelsinvest Verden 256.66 - 256.66 256.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Momentum Aktier KL 118.692 - 118.692 118.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Lange Obligationer KL 110.333 - 110.333 110.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 667.96 - 667.96 667.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 1071.97 - 1071.97 1071.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundamental Invest Stock Pick 218.09 - 214.2 218.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Maj Invest Danske Obligationer 101.87 - 101.87 101.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SKAGEN Avkastning 107.847 - 107.847 107.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Danske Invest Bioteknologi 159.72 - 159.72 159.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Sparinvest SICAV Securus EUR R 155.53 - 155.53 156.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 100.56 - 100.56 100.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 97.96 - 97.96 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
SEBinvest Europa Højt Udbytte 160.61 - 160.61 160.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.89 - 90.89 90.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.69 - 98.69 98.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
C WorldWide Globale Aktier KL 688.12 - 688.12 688.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰