شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,192
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 23:32:48
154 (3.05%)
تغییر ۳ ماهه
69 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
73 (1.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander Renta Mediano Plazo APV 2113.982 - 2113.982 2115.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4436.547 - 4436.547 4447.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4486.375 - 4486.375 4497.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander E APV 2170.089 - 2170.089 2182.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2073.821 - 2073.821 2085.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander E INVER 1696.896 - 1696.896 1706.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1939.696 - 1939.696 1946.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 5254.47 - 5229.495 5254.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4331.384 - 4310.987 4331.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1713.894 - 1713.894 1717.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1687.185 - 1687.185 1690.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1364.533 - 1364.533 1367.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Ahorro B 16286.561 - 16286.561 16286.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte A 43465.323 - 43465.323 43465.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte B 46915.841 - 46915.841 46915.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte D 1676.694 - 1676.694 1676.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Deposito XXI B 2700.309 - 2700.309 2700.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
BCI de Personas APV 6804.744 - 6804.744 6804.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
BCI de Personas FAMIL 1412.932 - 1412.932 1412.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Proteccion BancoEstado I 1301.077 - 1301.077 1301.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sura Renta Bonos Chile B 1862.247 - 1862.247 1862.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sura Renta Bonos Chile D 1792.464 - 1792.464 1792.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sura Renta Bonos Chile E 1852.656 - 1852.656 1852.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sura Renta Bonos Chile H 1611.164 - 1611.164 1611.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sura Renta Bonos Chile I 1574.989 - 1574.989 1574.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1850.63 - 1850.63 1850.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra D 1597.548 - 1597.548 1597.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra G 1463.428 - 1463.428 1463.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Utilidades B 2810.92 - 2810.83 2810.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sura Renta Bonos Chile F 1839.277 - 1839.277 1839.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target D 1776.229 - 1776.229 1776.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target G 1669.6 - 1669.6 1669.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Security Gold B 3631.439 - 3631.439 3631.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Inversión USA B 5325.307 - 5325.307 5325.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1793.477 - 1793.477 1793.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2635.155 - 2635.155 2635.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 19502.136 - 19502.136 19502.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3895.233 - 3895.233 3895.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1360.924 - 1360.924 1360.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4101.875 - 4101.875 4101.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2780.609 - 2780.609 2780.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2862.083 - 2862.083 2862.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2086.998 - 2086.998 2086.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1431.04 - 1431.04 1431.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2687.004 - 2687.004 2687.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1174.971 - 1174.971 1174.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1356.178 - 1356.178 1356.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1437.063 - 1437.063 1437.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1438.624 - 1438.624 1438.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1539.781 - 1539.781 1539.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1581.758 - 1581.758 1581.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 3488.902 - 3488.902 3488.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 3516.42 - 3516.42 3516.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3726.247 - 3726.247 3726.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3734.461 - 3734.461 3734.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2480.174 - 2480.174 2480.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2917.862 - 2917.862 2917.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1893.312 - 1893.312 1893.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1671.588 - 1671.588 1671.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1529.15 - 1529.15 1529.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1490.72 - 1490.72 1490.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1516.607 - 1516.607 1516.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1456.72 - 1456.72 1456.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1495.869 - 1495.869 1495.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2177.268 - 2177.268 2177.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2556.648 - 2556.648 2556.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2952.139 - 2952.139 2952.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2238.955 - 2238.955 2238.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1629.483 - 1629.483 1629.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1782.243 - 1782.243 1782.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1941.399 - 1941.399 1941.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1616.101 - 1616.101 1616.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1755.601 - 1755.601 1755.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1598.208 - 1598.208 1598.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2013.444 - 2013.444 2013.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1926.196 - 1926.196 1926.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1740.584 - 1740.584 1740.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2386.412 - 2386.412 2386.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2235.533 - 2235.533 2235.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1389.345 - 1389.345 1389.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1525.054 - 1525.054 1525.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1517.383 - 1517.383 1517.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1542.306 - 1542.306 1542.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1540.576 - 1540.576 1540.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1482.555 - 1482.555 1482.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1516.992 - 1516.992 1516.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1548.849 - 1548.849 1548.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1553.466 - 1553.466 1553.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1866.943 - 1866.943 1866.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1757.206 - 1757.206 1757.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1828.771 - 1828.771 1828.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2429.252 - 2429.252 2429.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 101896.847 - 101896.847 101896.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 97333.41 - 97333.41 97333.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1785.985 - 1785.985 1785.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
BCI de Personas ALPAT 1486.234 - 1486.234 1486.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
BCI de Personas BPRIV 1489.037 - 1489.037 1489.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Utilidades A 2745.893 - 2745.893 2745.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1583.826 - 1583.826 1583.826 0.76 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1566.302 - 1566.302 1566.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1642.225 - 1642.225 1643.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1648.286 - 1648.286 1650.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2022.126 - 2022.126 2022.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1695.817 - 1694.333 1695.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1621.979 - 1621.979 1621.979 1.53 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2418.598 - 2418.598 2418.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۳
Pionero Fondo de Inversión 7604.7 - 7604.7 7604.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master G 1484.286 - 1483.774 1484.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1883.941 - 1883.941 1883.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2515.193 - 2515.193 2515.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2883.314 - 2883.314 2883.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1146.938 - 1146.938 1146.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17630.174 - 17630.174 17630.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander C APV 1830.882 - 1830.882 1830.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴