شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2451
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:26:06
0 (7.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
2 (1.39%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
18 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
25 (21.01%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,619
قیمت روز
16 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:33:11
433 (2.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,716 (10.79%)
تغییر ۶ ماهه
3,459 (24.43%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3343.464 - 3343.464 3343.464 0.73 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.304 - 10.304 10.304 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.137 - 2.137 2.137 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 24.72 - 24.72 24.72 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 194.083 - 194.083 194.083 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 288.81 - 288.81 288.81 0.07 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.24 - 26.24 26.24 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 16.643 - 16.643 16.643 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 38.237 - 38.237 38.237 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.481 - 8.481 8.481 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.355 - 2.355 2.355 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 442.163 - 442.163 442.163 0.08 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.316 - 11.316 11.316 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 223.218 - 223.218 223.218 0.09 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA LP VIP ESTILO FUNDO DE INVESTIMENTO 29.78 - 29.78 29.78 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.354 - 9.354 9.354 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.483 - 4.483 4.483 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 17.823 - 17.823 17.823 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.615 - 2.615 2.615 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.521 - 7.521 7.521 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.727 - 3.727 3.727 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.326 - 21.326 21.326 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.851 - 4.851 4.851 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 19.633 - 19.633 19.633 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.252 - 12.252 12.252 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.71 - 3.71 3.71 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 30.799 - 30.799 30.799 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.477 - 2.477 2.477 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.575 - 1.575 1.575 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.298 - 9.298 9.298 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 11.927 - 11.927 11.927 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 5.946 - 5.946 5.946 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.538 - 4.538 4.538 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.624 - 4.624 4.624 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 5.534 - 5.534 5.534 0.03 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 311.472 - 311.472 311.472 0.08 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 209.872 - 209.872 209.872 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.648 - 3.648 3.648 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 3.7 - 3.7 3.7 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.339 - 4.339 4.339 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 9.946 - 9.946 9.946 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.382 - 4.382 4.382 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 255.511 - 255.511 255.511 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 24.867 - 24.867 24.867 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 23.862 - 23.862 23.862 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 19.716 - 19.716 19.716 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.743 - 5.743 5.743 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 180.803 - 180.803 180.803 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 47.218 - 47.218 47.218 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 23.381 - 23.381 23.381 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 200.109 - 200.109 200.109 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.481 - 4.481 4.481 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 33.404 - 33.404 33.404 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 19.447 - 19.447 19.447 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 22.902 - 22.902 22.902 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.689 - 8.689 8.689 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.45 - 3.45 3.45 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 163.989 - 163.989 163.989 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 239.479 - 239.479 239.479 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.454 - 4.454 4.454 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.287 - 1.287 1.287 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.528 - 4.528 4.528 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 20.507 - 20.507 20.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 20.436 - 20.436 20.436 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.322 - 2.322 2.322 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 23.418 - 23.418 23.418 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 2.975 - 2.975 2.975 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.744 - 2.744 2.744 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.066 - 2.066 2.066 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 53.204 - 53.204 53.204 0.52 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 292.499 - 292.499 292.499 1.32 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.659 - 5.659 5.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 14.482 - 14.482 14.482 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4 - 4 4 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.616 - 1.616 1.616 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.179 - 3.179 3.179 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.882 - 1.882 1.882 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.718 - 1.718 1.718 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.811 - 1.811 1.811 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.223 - 1.223 1.223 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 9.406 - 9.406 9.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.357 - 14.357 14.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.116 - 2.116 2.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.685 - 3.685 3.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 1.953 - 1.953 1.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.205 - 2.205 2.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.704 - 1.704 1.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.578 - 2.578 2.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.136 - 2.136 2.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2.647 - 2.647 2.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.827 - 1.827 1.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.856 - 1.856 1.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.965 - 5.965 5.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۲
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO 30 MIL FUNDO DE INVESTIM 6.08 - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
BB TOP RF C FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA 22.556 - 22.556 22.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 27.624 - 27.624 27.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS P 3.397 - 3.397 3.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 44.888 - 44.888 46.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.528 - 4.528 4.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۲
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.19 - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۶:۳۲
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.382 - 18.382 18.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 7.464 - 7.464 7.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO E 25.115 - 25.115 25.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.832 - 6.832 6.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۲
KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT 17.084 - 17.084 17.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۷:۰۲
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.323 - 1.322 1.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.876 - 4.876 4.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۰۱
BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA 2.379 - 2.379 2.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۷:۰۲
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 8.612 - 8.612 8.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC 2.522 - 2.522 2.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 2.995 - 2.995 2.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۷:۰۲
ÊXITO - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 75.532 - 75.532 75.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
MARBELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 126.649 - 126.649 126.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP 12.303 - 12.303 12.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 3.276 - 3.276 3.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
BNP PARIBAS FPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 146.488 - 146.488 146.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
SANTANDER PB LOTPAR IV RENDA FIXA REFERENCIADO DI 2.549 - 2.549 2.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 1.526 - 1.526 1.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 12.468 - 12.468 12.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 1.502 - 1.502 1.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 2.445 - 2.445 2.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
BNB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI 66.011 - 66.011 66.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
FPP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA 22.798 - 22.798 22.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIAD 148213.707 - 148213.707 148213.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
BANESPREV RESOLUCAO CGPC IV FUNDO DE INVESTIMENTO 4.296 - 4.296 4.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
MARBELLA III - FI RENDA FIXA 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
FÊNIX II - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO 20.511 - 20.511 20.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
BNB MASTER 80 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO ATIVO FUNDO DE INVES 21.237 - 21.232 21.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۳۲
SANTANDER CASH GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 2.418 - 2.418 2.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۵
BNB AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CU 8.862 - 8.862 8.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۵
S3 SANTANDER DI TPF FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO 1.659 - 1.659 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۶:۰۶
ITAÚ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO 73.138 - 73.138 73.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2.666 - 2.666 2.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۴
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD 265.724 - 265.724 265.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 3.854 - 3.854 3.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
BB RENDA FIXA LP 30 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 25.688 - 25.688 25.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 2.603 - 2.603 2.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI 2915.327 - 2915.327 2915.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ FLEXPREV MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME 8.107 - 8.107 8.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FUNDO DE IN 99.615 - 99.615 99.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FDO D 19.347 - 19.347 19.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER 2.031 - 2.031 2.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 23.546 - 23.546 23.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENC 28.582 - 28.582 28.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO-FD 22.212 - 22.212 22.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 33.688 - 33.688 33.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.605 - 1.605 1.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۳۵
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.667 - 1.667 1.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 6.121 - 6.121 6.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 3.385 - 3.385 3.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 55.158 - 55.158 55.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO 32.233 - 32.233 32.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME 192.127 - 192.127 192.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۰۳
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM 187.436 - 187.436 187.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۰۳
AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۰۳
ITAU RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 29755.811 - 29755.811 29755.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F 51.194 - 51.194 51.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M 5.07 - 5.07 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN 7146.071 - 7146.071 7146.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO 435.415 - 435.415 435.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRO 219.183 - 219.183 219.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 5.339 - 5.339 5.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CORPORATIVO 400 MIL FIC 2.942 - 2.942 2.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 200 MIL FUNDO DE 6.9 - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 8.076 - 8.076 8.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 8.104 - 8.104 8.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB CURTO PRAZO CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE INV 2.355 - 2.355 2.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.452 - 4.452 4.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 400 MIL FUNDO DE INVE 28.324 - 28.324 28.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 15.024 - 15.024 15.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CORPORATIVO 400 M 8.888 - 8.888 8.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 11.292 - 11.292 11.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 11.137 - 11.137 11.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN I 18.898 - 18.898 18.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 2.762 - 2.762 2.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO 2.112 - 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT 15.048 - 15.048 15.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO REND 9.137 - 9.137 9.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUNDOS PLUS MULTIME 20.069 - 20.069 20.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 2.075 - 2.075 2.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.626 - 1.626 1.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.451 - 1.451 1.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO 258.293 - 258.293 258.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF 2.843 - 2.843 2.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB AMPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 10.344 - 10.344 10.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB MAXI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.737 - 4.737 4.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.565 - 1.565 1.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.534 - 1.534 1.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 3 MILHOES FUNDO DE IN 3.087 - 3.087 3.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA REF DI LP PREMIUM ESTILO FUNDO DE IN 2.601 - 2.601 2.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FUNDO D 1.607 - 1.607 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INV 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 277.481 - 277.481 277.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 30.164 - 30.164 30.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 2.865 - 2.865 2.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 182.319 - 182.319 182.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLIC 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 7.406 - 7.405 7.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۳
BB RENDA FIXA LP PREMIUM ESTILO FUNDO DE INVESTIME 3.007 - 3.007 3.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
ATUARIAL 01 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 3.297 - 3.297 3.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
AT - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 319.544 - 319.544 319.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
ITAÚ PERSONNALITÉ K2 MULTIMERCADO - FUNDO DE INVES 93.082 - 93.082 93.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.693 - 2.693 2.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۳۳
XP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 4.132 - 4.132 4.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۳۳
ITAU RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 505.81 - 505.81 505.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
NUCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 3.258 - 3.258 3.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO 65.55 - 65.55 65.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
CSHG ALLOCATION VERDE AM IX FUNDO DE INVESTIMENTO 3.804 - 3.804 3.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 3.361 - 3.361 3.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 5.321 - 5.321 5.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO EMPRESAS H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 2.222 - 2.222 2.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG 2.198 - 2.198 2.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT 22.544 - 22.544 22.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIV 1.874 - 1.874 1.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
CSHG ALLOCATION VERDE AM PRIVATE FC DE FUNDO DE IN 11.698 - 11.698 11.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO 2.041 - 2.041 2.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RE 2.112 - 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.954 - 2.954 2.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 207.183 - 207.183 207.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RENDA FIXA - FUNDO D 36.123 - 36.123 36.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU HEDGE PLUS VERTICE MULTIMERCADO FUNDO DE INVE 26.995 - 26.995 26.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU VERTICE RENDA FIXA PRE IDKA 3 FUNDO DE INVEST 30.579 - 30.579 30.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
LIBER MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 30.658 - 30.658 30.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE 3.04 - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 4.339 - 4.339 4.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES 2.553 - 2.553 2.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 386.901 - 386.901 386.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN 339.048 - 339.048 339.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 181.07 - 181.07 181.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND 1593.491 - 1593.491 1593.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 216.611 - 216.611 216.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI 22.163 - 22.163 22.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO TOP RENDA 263.227 - 263.227 263.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B TITULOS PUBL 295.954 - 295.954 295.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE A 389.583 - 389.583 389.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVE 34421.798 - 34421.798 34421.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMEN 12066.186 - 12066.186 12066.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 4.901 - 4.901 4.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU PHOENIX ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO 87.167 - 87.167 87.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 619.462 - 619.462 619.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 825.935 - 825.935 825.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 22.121 - 22.121 22.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO-FDO.DE 27.292 - 27.292 27.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS 2.93 - 2.93 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
CA INDOSUEZ VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 21.526 - 21.526 21.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FI 2.594 - 2.594 2.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND 310.874 - 310.874 310.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 436.396 - 436.396 436.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D 2.026 - 2.026 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 362.346 - 362.346 362.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA EXECUTIVE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 187.259 - 187.259 187.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RENDA FIXA FUNDO DE INVE 309.011 - 309.011 309.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FIC FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 325.404 - 325.404 325.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
MAUA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 393.236 - 393.236 393.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 2.244 - 2.244 2.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
ABSOLUTE VERTEX CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 2.092 - 2.092 2.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 3.268 - 3.268 3.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ CSHG FUNDO DE INVESTIME 2.067 - 2.067 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO E 2.939 - 2.939 2.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
CSHG TOP 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND 5.857 - 5.857 5.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS 2.697 - 2.697 2.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE F 3.716 - 3.716 3.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
MAUA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 720.536 - 720.536 721.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PR 2.537 - 2.537 2.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INV 11047.746 - 11047.746 11047.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.883 - 1.883 1.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
SPARTA TOP MASTER CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI 2.178 - 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE 4.554 - 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 2.862 - 2.862 2.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 239.395 - 239.395 239.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM QUOTAS DE 2.669 - 2.669 2.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN 20.283 - 20.283 20.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
SAFRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 354.797 - 354.797 354.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۶:۰۳
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO JUROS E MOEDAS PRIVATE 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
BB TOP TRADE PLUS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 2.358 - 2.358 2.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
SAFRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 192.034 - 192.034 192.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۷:۰۳
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA 1.818 - 1.818 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITUL 2.395 - 2.395 2.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA OBJETIV 1.742 - 1.742 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR ACOES 19.888 - 19.888 19.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳