شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,422
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:10
298 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
63 (0.60%)
تغییر ۶ ماهه
920 (9.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 194.62 - 194.62 194.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
CF Vega Equity Inc 169.74 - 169.74 169.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Rainbow Indigo 195.03 - 195.03 195.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Euro Equities Acc 537.97 - 537.97 537.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Euro Equities Inc 167.37 - 167.37 167.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Belgian Growth Acc 240.38 - 240.38 240.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Belgian Growth Inc 213.44 - 213.44 213.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Euro Equities D Acc 479.64 - 479.64 479.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Euro Equities D Inc 158.64 - 158.64 158.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Transparant Balanced Acc 2107.27 - 2107.27 2107.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Global Opportunities Acc 211.84 - 211.84 211.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Global Opportunities Inc 179.29 - 179.29 179.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
AXA B Fund FoF Growth Selection 118.57 - 118.57 118.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6292.1 - 6292.1 6292.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6120.25 - 6120.25 6120.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Optimum Classic Distribution 5775.21 - 5775.21 5775.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Optimum Classic Capitalisation 7143.6 - 7143.6 7143.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 73.61 - 73.61 73.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 301.59 - 301.59 301.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1679.48 - 1679.48 1679.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1151.73 - 1151.73 1151.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1070.76 - 1070.76 1070.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Star Fund capitalisation 192.94 - 192.94 192.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Argenta Pensioenspaarfonds 130.93 - 130.93 130.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Pension Fund High Equities 142.43 - 142.43 142.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 143.64 - 143.64 143.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 876.79 - 876.79 876.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 159.32 - 159.32 159.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio ING Core F 1229.77 - 1229.77 1229.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 200.05 - 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 200.05 - 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 111.88 - 111.88 111.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 105.01 - 105.01 105.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio ING Core FC 346.59 - 346.59 346.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Metropolitan Rentastro Growth Class 264.67 - 264.67 264.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Real Estate EMU B 84.3 - 84.3 84.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Real Estate EMU F 86.06 - 86.06 86.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Plan Equities 385.38 - 385.38 385.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AXA B Pension Fund Stability 158.31 - 158.31 158.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas B Pension Growth 171.11 - 171.11 171.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Belgium C Cap 831.44 - 831.44 831.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Pension Fund Low Equities 119.28 - 119.28 119.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas B Pension Stability O 1303.5 - 1303.5 1303.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Pension Fund Balanced Plus 106.08 - 106.08 106.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 73.78 - 73.78 73.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 158.31 - 158.31 158.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas B Pension Stability Classic 158.31 - 158.31 158.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3642.82 - 3642.82 3642.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2683.33 - 2683.33 2683.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3607.95 - 3607.95 3607.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 875.87 - 875.87 875.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 600.87 - 600.87 600.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1173.36 - 1173.36 1173.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 274.65 - 274.65 274.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 303.57 - 303.57 303.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 306.38 - 306.38 306.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 228.26 - 228.26 228.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 325.04 - 325.04 325.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 360.09 - 360.09 360.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 331.96 - 331.96 331.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 66.07 - 66.07 66.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 72.18 - 72.18 72.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 63.55 - 63.55 63.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 76.69 - 76.69 76.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1216.44 - 1216.44 1216.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 400.33 - 400.33 400.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1145.74 - 1145.74 1145.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 369.13 - 369.13 369.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 377.19 - 377.19 377.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1144.78 - 1144.78 1144.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 145.74 - 145.74 145.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
B Equities Euroland F Capitalisatio 221.85 - 221.85 221.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Active Strategy A 157.11 - 157.11 157.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Active Strategy B 172.69 - 172.69 172.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 129.47 - 129.47 129.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 139.42 - 139.42 139.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 54.66 - 54.66 54.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 57.5 - 57.5 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 90.14 - 90.14 90.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 92.5 - 92.5 92.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 369.42 - 369.42 369.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 405.73 - 405.73 405.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 525.1 - 525.1 525.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 570.93 - 570.93 570.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 183.07 - 183.07 183.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 238.08 - 238.08 238.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 258.7 - 258.7 258.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 178.54 - 178.54 178.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 226.44 - 226.44 226.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 243.47 - 243.47 243.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 166 - 166 166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 158.99 - 158.99 158.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
Hermes Pensioenfonds Acc 184.31 - 184.31 184.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Nagelmackers MultiFund Balanced 398.58 - 398.58 398.58 8.93 2.29% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Candriam Sustainable - Europe I Inc 22.39 - 22.39 22.39 0.93 4.15% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1394.58 - 1394.58 1394.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands C Dis 1002.29 - 1002.29 1002.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1382.01 - 1382.01 1382.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰