شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,360
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:03:12
35 (2.53%)
تغییر ۳ ماهه
210 (13.38%)
تغییر ۶ ماهه
314 (18.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius 25 I A 87.11 - 87.11 87.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.04 - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 113 - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 161.48 - 161.48 161.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 173.09 - 173.09 173.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 172.71 - 172.71 172.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.76 - 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Bonds R 173.67 - 173.67 173.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Euro Rent I A 155.1 - 155.1 155.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Euro Rent R A 88.45 - 88.45 88.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Euro Rent R T 147.37 - 147.37 147.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds Ertrag A 113.88 - 113.88 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds Ertrag T 150.86 - 150.86 150.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Euro Rent I VT 179.02 - 179.02 179.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds Ertrag VT 165.15 - 165.15 165.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds Sicherheit A 97.34 - 97.34 97.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds Sicherheit T 143.45 - 143.45 143.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 159.38 - 159.38 159.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Europa HighYield I T 277.88 - 277.88 277.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 91.38 - 91.38 91.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 117 - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 122.99 - 122.99 122.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 167.57 - 167.57 167.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Opportunities USD Class C US 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 201.27 - 201.27 201.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
R-VIP 35 I T 150.47 - 150.47 150.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
s RegionenFonds A 119.36 - 119.36 119.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
s RegionenFonds T 123.86 - 123.86 123.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Mix Solide A 111.77 - 111.77 111.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Mix Solide T 156.06 - 156.06 156.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen-14-Mix A 76.61 - 76.61 76.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
UNIQA Dollar Bond A 1309.55 - 1309.55 1309.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Dachfonds Südtirol (I) T 205.89 - 205.89 205.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Amundi Öko Sozial Stock A 162.3 - 162.3 162.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Dachfonds Südtirol (R) VT 194.66 - 194.66 194.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Ethik Rentenfonds A 119.8 - 119.8 119.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Ethik Rentenfonds T 171.45 - 171.45 171.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 94.37 - 94.37 94.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 143.91 - 143.91 143.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds-Wachstum A 117.03 - 117.03 117.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds-Wachstum T 146.59 - 146.59 146.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ERSTE Responsible Reserve A 94.92 - 94.92 94.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ERSTE Responsible Reserve T 116.72 - 116.72 116.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ERSTE Responsible ReserveVT 116.98 - 116.98 116.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Europa Rentenfonds A 102.81 - 102.81 102.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Europa Rentenfonds T 159.07 - 159.07 159.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 158.62 - 158.62 158.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.9 - 62.9 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ESPA Portfolio Bond Europe T 113.2 - 113.2 113.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Portfolio Management SOLIDE A 118.26 - 118.26 118.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Portfolio Management SOLIDE T 153.18 - 153.18 153.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Österreich-Fonds R A 32.99 - 32.99 32.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 102.49 - 102.49 102.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 161.17 - 161.17 161.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M I A 103.55 - 103.55 103.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M I T 125.1 - 125.1 125.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M R A 89.61 - 89.61 89.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M R T 161.01 - 161.01 161.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 206.02 - 206.02 206.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 225.99 - 225.99 225.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 126.85 - 126.85 126.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
UNIQA European High Grade Bond A 1290.44 - 1290.44 1290.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Apollo Styrian Global Equity A2 A 224712.18 - 224712.18 224712.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 118.5 - 118.5 118.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 158.57 - 158.57 158.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 284.73 - 284.73 284.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.99 - 64.99 64.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 177.22 - 177.22 177.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
UNIQA Eastern European Debt Fund A 361.2 - 361.2 361.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.24 - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank Global Pension Fonds T 21.04 - 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 794.63 - 794.63 794.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.18 - 16.18 16.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 173.84 - 173.84 173.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 38352.16 - 38352.16 38352.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 42378.94 - 42378.94 42378.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 54.97 - 54.97 54.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 145.7 - 145.7 145.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 161.75 - 161.75 161.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Value Investment Fonds Klassik A 107.78 - 107.78 107.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Value Investment Fonds Klassik T 168.75 - 168.75 168.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Apollo 2 Global Bond A 7.83 - 7.83 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Apollo 2 Global Bond T 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Apollo 2 Global Bond A2 A 115515.42 - 115515.42 115515.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.71 - 6.71 6.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.19 - 12.19 12.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.39 - 102.39 102.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.87 - 7.87 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen-14-Mix T 127.95 - 127.95 127.95 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.35 - 105.35 105.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.34 - 101.34 101.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 109.11 - 109.11 109.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Bond Strategy Euro All Term A 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Bond Strategy Euro All Term T 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Gutmann Europa Anleihefonds A 77.47 - 77.47 77.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 109.88 - 108.77 109.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 108.78 - 108.78 108.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 148.58 - 148.58 148.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 159.01 - 159.01 159.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 155.63 - 155.63 155.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 151.65 - 151.65 151.65 0.65 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 232.88 - 232.88 232.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 118.1 - 118.1 118.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 244.58 - 244.58 244.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds A 95.02 - 95.02 95.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds T 156.11 - 156.11 156.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Master S Best Invest A T 134.33 - 134.33 134.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰