شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6842
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:15:21
0 (2.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
1 (1.96%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
4 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
10 (23.81%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,778
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:06
34 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
367 (5.73%)
تغییر ۶ ماهه
833 (14.02%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aberdeen Australian Equities Fund 1.257 - 1.257 1.257 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.531 - 1.531 1.531 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Future Directions BalaA 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.513 - 1.513 1.513 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.774 - 2.774 2.774 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.099 - 2.099 2.099 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.458 - 2.458 2.458 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.016 - 1.016 1.016 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.882 - 2.882 2.882 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.346 - 1.346 1.346 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Energy Super MySuper 3.593 - 3.593 3.593 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Energy Super Balanced 3.593 - 3.593 3.593 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
IFP Global Franchise Fund 2.309 - 2.309 2.309 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-CFS Geared Share 8.238 - 8.238 8.238 0.07 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC PSup-CFS Geared Share 6.991 - 6.991 6.991 0.06 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
IOOF Balanced Investor Trust 1.432 1.431 1.431 1.432 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Paradice Global Small Mid Cap 2.071 - 2.071 2.071 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.909 - 3.909 3.909 0.04 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Antipodes Global Fund - Class P 1.679 - 1.679 1.679 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.197 - 2.197 2.197 0.02 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 8.599 - 8.599 8.599 0.09 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.434 - 3.434 3.434 0.04 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.54 - 2.54 2.54 0.03 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Ellerston Australian Share Fund 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Walter Scott Global Equity Fund 2.818 - 2.818 2.818 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 3.104 - 3.104 3.104 0.03 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 7.334 - 7.334 7.334 0.06 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Russell Global Bond Fund Class B 1.147 - 1.147 1.147 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Strategic Australian Equity Fund 18.914 - 18.914 18.914 0.08 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.136 - 1.136 1.136 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.255 - 2.255 2.255 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.974 - 2.974 2.974 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.013 - 2.013 2.013 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.637 - 2.637 2.637 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.49 - 1.49 1.49 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.792 - 1.792 1.792 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.429 - 1.429 1.429 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.301 - 2.301 2.301 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.21 - 4.21 4.21 0.05 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Dimensional Global Core Equity Trust 16.513 - 16.513 16.513 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.418 - 3.418 3.418 0.03 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.072 - 1.072 1.072 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.282 - 3.282 3.282 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Russell Balanced Portfolio Super Suite 3.012 - 3.012 3.012 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.346 - 1.346 1.346 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.628 - 1.628 1.628 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.336 - 2.336 2.336 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.314 - 2.314 2.314 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.827 - 2.827 2.827 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.067 - 2.067 2.067 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Dimensional Australian Core Equity Trust 13.53 - 13.53 13.53 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.133 - 2.133 2.133 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.236 - 1.236 1.236 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.896 - 0.896 0.896 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.706 - 2.706 2.706 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.38 - 2.38 2.38 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.128 - 1.128 1.128 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Australian Equities Fund 36.006 - 36.006 36.006 0.11 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund 2.384 - 2.384 2.384 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Australian Bond Fund 1124.897 - 1124.897 1124.897 0.83 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Growth Index Fund 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Balanced Index Fund 1.473 - 1.473 1.473 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard High Growth Index Fund 1.713 - 1.713 1.713 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.505 1.514 1.505 1.514 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.013 - 1.013 1.013 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.873 - 0.873 0.873 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.991 - 0.991 0.991 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.199 - 3.199 3.199 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.388 - 2.388 2.388 0.04 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.096 - 1.096 1.096 0.01 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.958 - 8.958 8.958 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.283 - 1.283 1.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Future Directions Balan 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.382 - 2.382 2.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
North Index Balanced 0.916 - 0.916 0.916 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Ipac Select Index Balanced 0.916 - 0.916 0.916 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Arrowstreet Global Equity Fund 1.106 - 1.106 1.106 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.047 - 1.047 1.047 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Bentham Professional Global Income Fund 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.245 - 1.245 1.245 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Conservative Index Fund 1.256 - 1.256 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 969.904 - 969.904 969.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Magellan Infrastructure Fund 1.476 - 1.476 1.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.485 - 1.485 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.988 - 0.988 0.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.925 - 0.925 0.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.547 - 3.547 3.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard International Property Securities Index F 1.278 - 1.278 1.278 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
Sunsuper Balanced 3.528 - 3.528 3.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
VicSuper FutureSaver Growth 1.884 - 1.884 1.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.686 - 1.686 1.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Growth 3.538 - 3.538 3.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.511 - 1.511 1.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.184 - 3.184 3.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۳۲
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.612 - 3.607 3.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.016 - 1.016 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.613 1.637 1.613 1.637 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.327 - 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
North Index Moderately Defensive 1.019 - 1.018 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.67 - 1.67 1.67 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
North Index Growth 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Income Generator 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.227 - 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
IPAC Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index Growth 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Dimensional Global Bond Trust 10.84 - 10.826 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index High Growth 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
North Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Summit Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 26.6 - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Schroder Global Core Fund 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Schroder Global Core Fund - I Class 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Russell Australian Opportunities Fund Class A 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BT Lifetime SE-MySuper 1980s Lifestage 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Sunsuper Retirement 2.872 - 2.872 2.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Conservative 2.731 - 2.731 2.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 5.867 - 5.867 5.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Balanced 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Balanced 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 1.048 - 1.044 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰