شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

762
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:53
120 (18.69%)
تغییر ۳ ماهه
341 (81.18%)
تغییر ۶ ماهه
186 (32.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.66 2.54B - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
Pretoria Portland Cement Ltd 3.1 1.08B - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
Econet Wireless Zimbabwe 1.7 564.14M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
African Distillers 1.98 168.98M - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۲
ART Corporation 0.15 19.23M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۳۳
Zimbabwe Newspapers 0.096 - - 0.096 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
General Beltings Holdings 0.029 - - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
Hippo Valley Estates 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Fidelity Life Assurance 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
National Tyre Services 0.021 - - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Proplastics 0.75 - - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۳
Nampak 0.552 - - 0.552 0.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۲
Edgars Stores 0.18 - - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۳۳
National Foods Holdings 9 - - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۳۳
Seed Co 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۳۲
British American Tobacco Zimbabwe 50 - - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۳۳
FBC Holdings 0.61 - - 0.61 0.61 0.01 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Rainbow Tourism Group 0.115 - - 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۳۲
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Unifreight Africa 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
Zimre Holdings 0.082 - - 0.082 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
Lafarge Cement Zimbabwe 1.72 - - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
Dairibord Holdings 0.49 - - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
Padenga 2.89 - - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Old Mutual 33 - - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Masimba Holdings 0.14 - - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Innscor Africa 2.79 - - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
starafricacorporation 0.028 - - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳