شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا
ونزوئلا

بولیوار ونزوئلا / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:31:44
0 (99.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (99.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (99.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۳۲
Severstal - ao 866.6 786.54B 870.8 866.6 877.8 15.40 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Ricoh 977 759.07B - 977 977 30.63 3.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Konami Corp. 5000 749.07B - 5000 5000 11.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Statoil 166.85 710.12B 166.45 166 166.85 1.35 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Novo Nordisk B 354.45 575.11B 354.85 354.15 354.85 0.95 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ABB 184.75 436.85B 183.3 182.45 184.75 2.60 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Magyar Telekom 435.5 416.08B - 435.5 435.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Volvo B 139.8 342.87B 138.3 138.3 139.8 2.60 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۳۳
Investor B 479.9 275.16B 479.3 479.3 479.9 6.55 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
DnB 158.8 257.51B 158.85 158.8 159.65 0.95 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Telenor 180.05 249.69B 179.75 179.75 180.05 1.45 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Royal Dutch Shell A 26.21 247.85B 26.26 26.13 26.26 0.09 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Royal Dutch Shell B 2251.62 247.85B 2275 2251.62 2275 25.88 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Nestle 106.24 240.63B 106.08 105.92 106.24 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Swedbank A 141.4 215.42B 139.35 139.35 141.4 2.08 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Danske Bank 97.24 211.44B 95.58 95.58 97.24 1.81 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 86.38 206.74B 85.72 85.72 86.38 0.42 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ASSA ABLOY B 216.1 199.77B 214.7 213.87 216.1 1.80 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
H&M B 206.85 199.18B 206.3 206.3 206.9 2.50 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Roche Holding Participation 290.54 197.95B 289.04 288.59 290.54 2.34 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Svenska Handelsbanken A 93.26 196.05B 92.12 92.12 93.26 1.64 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Boeing 372.15 195.46B - 372.15 372.15 5.37 1.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Sandvik AB 157.45 194.93B 155.05 154.7 157.45 5.48 3.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Svenska Handelsbanken B 90.23 191.67B - 90.23 90.23 0.86 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۳۳
Roche Holding 287.1 190.32B - 287.1 287.1 0.72 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SEB A 93.5 184.96B 91.92 91.92 93.5 1.82 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
LM Ericsson B 83.24 180.74B 82.9 82.9 83.34 0.73 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Hexagon B 453.8 177.95B 444.3 444.3 453.8 1.95 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Komercni Banka 764 174.28B - 764 764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Procter&Gamble 117.82 168.16B - 117.82 117.82 8.51 7.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Telia Company 44.75 165.03B 44.5 44.43 44.75 0.46 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Oersted 629.8 160.61B 629.4 629.4 633.72 2.40 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Moller Maersk B 8038 160.41B 7954 7954 8038 123.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Comcast 45.23 150.98B - 45.23 45.23 0.21 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Anheuser Busch Inbev 84.06 146.25B 83.68 83.01 84.06 1.01 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Louis Vuitton 382.85 142.35B 379.9 379.9 382.85 4.28 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳