شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس
TND/USD
0.3533
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:06:13
0 (7.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.54%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
100
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:40
3 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
9 (9.89%)
تغییر ۶ ماهه
22 (28.21%)
نوسان سالیانه
Tunindex20
7,050
قیمت روز
12 (0.17%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:04:55
114 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
100 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
388 (5.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.8 3.74B 18.75 18.71 18.8 0.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BIAT 110.41 2.81B - 110.41 110.41 0.13 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
POULINA GROUP HLD 12.9 2.09B - 12.9 12.9 0.10 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
ATTIJARI BANK 33.3 2.05B 33.6 33.3 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
BT 7.38 1.91B - 7.38 7.38 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
BH 11.15 1.04B 11.5 11.15 11.5 0.34 3.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
UIB 22.71 996.34M - 22.71 22.71 0.39 1.72% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Societe Delice Holding 10.35 977.35M 10.45 10.35 10.45 0.08 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
One Tech Ho 14.15 868.32M 14.2 14.15 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
S.T.B 3.9 807.95M - 3.9 3.9 0.03 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Sah 12.08 757.35M 12.1 12.08 12.1 0.07 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
AMEN BANK 27.8 756.24M - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Ennakl Automobiles 11.85 686.23M - 11.85 11.85 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
BNA 12 600.00M 12.03 12 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
MAGASIN GENERAL 25.89 452.36M - 25.89 25.89 0.75 2.98% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
ATB 4.2 415.00M 4.4 4.2 4.4 0.10 2.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
UBCI 30 413.48M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Carthage Cement 1.25 344.27M 1.22 1.22 1.25 0.05 4.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
STAR 139 342.00M - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
SPDIT-SICAF 9.09 291.20M 8.9 8.9 9.09 0.06 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Unimed 9.62 281.28M - 9.62 9.62 0.06 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
ARTES RENAULT 5.5 275.40M - 5.5 5.5 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
TPR 4.75 260.50M - 4.75 4.75 0.05 1.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
SOTUVER 9.05 259.71M 9.08 9.05 9.08 0.17 1.91% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Euro-Cycles 16.58 251.10M 16.73 16.58 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
MONOPRIX 7.9 213.47M - 7.9 7.9 0.10 1.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
EL WIFACK LEASING 6.49 206.70M - 6.49 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
ASTREE SA 42.3 195.00M - 42.3 42.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۳۳
City Cars 7.24 168.75M - 7.24 7.24 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Ste Assurances Multirisq Ittihad 2.62 165.42M 2.7 2.62 2.7 0.03 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
TUNISIE LEASING 9.1 164.69M - 9.1 9.1 0.28 3.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Tunis Re 7.52 153.80M - 7.52 7.52 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.02 125.53M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
ADWYA 3.13 122.11M 3.18 3.13 3.18 0.06 1.92% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
ICF 190 117.58M 191.03 190 191.03 7.90 4.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Sotipapier 7.14 114.56M 7.15 7.14 7.15 0.03 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
ASSAD 7.45 112.32M 7.5 7.45 7.5 0.10 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
TELNET 9.5 105.10M 9.6 9.5 9.6 0.25 2.63% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
CIL 14.58 80.00M - 14.58 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴