شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:55:07
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,072
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:26
42 (4.08%)
تغییر ۳ ماهه
110 (11.43%)
تغییر ۶ ماهه
145 (15.64%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,850
قیمت روز
3 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:33:11
135 (6.78%)
تغییر ۳ ماهه
97 (4.99%)
تغییر ۶ ماهه
120 (6.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 44.25 1356.74B 44.75 44.25 44.75 0.75 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Airports of Thailand 76.75 946.43B 77.25 76.75 77.25 0.25 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Airports of Thailand DRC 76.75 946.43B 77.25 76.75 77.25 0.25 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All PCL 82 678.22B 82.75 82 82.75 0.50 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
CP All DRC 82.25 678.22B 82.75 82.25 82.75 0.75 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
CP All PCL F 82.75 678.13B - 82.75 82.75 2.25 2.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Advanced Info 229 569.35B 232 229 232 7.00 3.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Advanced Info Service DRC 228 569.35B 232 228 232 8.00 3.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Advanced Info Service 231 569.17B - 231 231 5.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
PTT Exploration and Production 118 532.07B - 118 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۳۳
PTT Exploration 116.5 531.98B 117.5 116.5 117.5 2.50 2.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
PTT Exploration DRC 117 531.98B 117.5 117 117.5 2.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Siam Cement F 374 501.60B - 374 374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Siam Cement 366 501.60B 368 366 368 3.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Siam Cement DRC 366 501.60B 368 366 368 3.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Kasikornbank F 155 465.49B 156 155 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Kasikornbank DRC 155 465.49B - 155 155 1.50 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Kasikornbank 155 465.49B - 155 155 1.50 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Siam Commercial Bank DRC 116.5 414.71B - 116.5 116.5 0.50 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Siam Commercial Bank 116 414.71B - 116 116 1.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Siam Commercial Prev Not Voting 117 414.71B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۳۳
Siam Commercial Pref 117 414.71B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۳۳
Siam Commercial Bank F 116 414.61B - 116 116 1.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bangkok Dusit Medical DRC 23.5 404.68B 23.4 23.4 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bangkok Dusit Medical 23.4 404.68B - 23.4 23.4 0.10 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Bangkok Bank 166.5 374.13B - 166.5 166.5 0.50 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bangkok Bank F 166.5 374.13B 167 166.5 167 1.50 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
PTT Global Chemical DRC 49.25 334.78B 49.5 49.25 49.5 1.00 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
PTT Global Chemical 49.25 334.78B 49.5 49.25 49.5 1.00 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
PTT Global Chemical F 58 334.78B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Central Pattana DRC 64.5 318.65B - 64.5 64.5 1.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Central Pattana 64.5 318.65B - 64.5 64.5 1.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Central Pattana F 63.25 318.65B - 63.25 63.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Indorama Ventures DRC 29.5 317.63B 30.75 29.5 30.75 2.75 9.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Indorama Ventures 29.75 317.63B 30.75 29.75 30.75 2.50 8.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bank of Ayudhya 32.5 288.71B - 32.5 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Krung Thai Bank 16.9 237.59B 16.8 16.8 16.9 0.20 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Krung Thai Bank DRC 16.8 237.59B - 16.8 16.8 0.10 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Charoen Pokphandoods DRC 26.75 212.70B - 26.75 26.75 0.25 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲