شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان
دلار تایوان / دلار
0.0327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:39:09
0 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.24%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
1,085
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:06
34 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
152 (16.29%)
تغییر ۶ ماهه
214 (24.57%)
نوسان سالیانه
MSCI Taiwan
8,358
قیمت روز
20 (0.24%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:33:07
266 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
238 (2.93%)
تغییر ۶ ماهه
1,491 (21.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 293 5562.07B - 293 293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Hon Hai 80.5 1398.43B - 80.5 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
FPCC 96.9 1171.69B - 96.9 96.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
CHT 112.5 861.08B - 112.5 112.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
FCFC 88.5 726.79B - 88.5 88.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Formosa Plastics 95.8 719.33B - 95.8 95.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Cathay Holdings 40.95 706.62B - 40.95 40.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Cathay Financial Pref A 63.8 706.62B - 63.8 63.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Nan Ya Plastics 71.3 697.91B - 71.3 71.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
LARGAN 4310 607.66B - 4310 4310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Fubon Financial Pref 65 589.93B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Fubon Financial 45.2 589.93B - 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
MediaTek 372 480.89B - 372 372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
CTBC 21 442.71B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
CTBC Financial Pref 65.3 442.71B - 65.3 65.3 0.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Uni-President 72.8 435.24B - 72.8 72.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Yageo 312.5 408.61B - 312.5 312.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
TWM 113 378.00B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
China Steel Pref 50.2 367.49B - 50.2 50.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
China Steel 23.4 367.49B - 23.4 23.4 0.10 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Mega FHC 29.2 359.04B - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
PCSC 303 352.95B - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Delta Electronics Taiwan 137.5 270.14B - 137.5 137.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
GlobalWafers 362 255.35B - 362 362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Catcher Tech 256.5 255.32B - 256.5 256.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Far EasTone 73.4 255.14B - 73.4 73.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Nanya Tech 70.6 250.28B - 70.6 70.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
FFHC 22 246.77B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
UMC Corp 14.05 226.61B - 14.05 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
WTC 182 218.61B - 182 182 1.50 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
TCFHC 20.55 214.77B - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
E.S.F.H 26.35 213.39B - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
QCI 58.2 202.39B - 58.2 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
HNFHC 21.3 193.31B - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Asustek 211.5 193.12B - 211.5 211.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan Cement Corp 40.95 181.54B - 40.95 40.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
CDIBH 9.41 169.77B - 9.41 9.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Taishin Financial Pref 56.2 169.40B - 56.2 56.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
TSFHC 13.95 169.40B - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Chang Hwa Bank 21.9 164.73B - 21.9 21.9 0.10 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳