شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,420
قیمت روز
16 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:37
497 (8.39%)
تغییر ۳ ماهه
1,138 (21.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,430 (28.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1050 206.07B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
John Keells 159.6 192.87B 159.5 159.5 159.6 0.50 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Commercial Bank of Ceylon 99 122.29B 98.8 98.8 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Commercial Bank of Ceylon 83 122.29B 84 83 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Dialog Axiata PLC 12 112.38B - 11.6 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
Hatton National Bank 173.5 104.91B - 173.5 173.5 0.40 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Hatton National Bank 137 104.91B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Ceylon Cold Stores 775 94.09B - 775 775 7.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Distilleries of Sri Lanka 16.8 93.38B 16.7 16.7 16.8 0.30 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Nestle Lanka PLC 1330 92.68B - 1330 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Sampath Bank 166.9 83.15B 166.4 166.4 166.9 1.40 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Hemas 76.2 63.24B 77.5 76.2 77.5 0.20 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Melstacorp 43.5 58.27B - 43.5 43.5 0.50 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Ceylinco Insurance 1989 53.96B - 1989 1989 169.00 9.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Cargills 194 51.20B - 194 194 5.00 2.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Lion Brewery Ceylon 600 45.60B - 600 601.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Sri Lanka Telecom 29.8 44.94B 29.6 29.6 29.8 0.80 2.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Lanka ORIX Leasing 118.5 44.15B - 118.5 118.5 0.50 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
C T Holdings PLC 167 35.25B - 167 167 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Carson Cumberbatch 165 32.46B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Asiri Hospital 22.3 29.01B 22.9 22.3 22.9 0.50 2.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
DFCC Bank PLC 94.2 26.91B 92.5 92.5 94.2 1.60 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Softlogic Holdings 14.9 25.40B - 14.9 14.9 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
People’s Leasing & Finance 16.1 23.54B - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
Seylan Bank PLC NV 33.3 23.26B 32.8 32.8 33.3 0.40 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Seylan Bank PLC 55.3 23.26B 54.1 54.1 55.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Richard Pieris and 10.7 22.59B - 10.7 10.7 0.20 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Teejay Lanka PLC 39.1 21.76B 38.1 38.1 39.1 1.10 2.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Asian Hotels & Properties 40.9 21.47B 41 40.9 41 0.90 2.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Bukit Darah PLC 220 21.42B - 220 220 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Nations Trust Bank 79.9 21.29B 80 79.9 80 0.40 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Central Finance 97.4 21.03B - 97.4 97.4 4.40 4.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
National Development Bank 104.3 20.85B - 104.3 104.3 0.80 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Aitken Spence PLC 44.2 20.71B 44.5 44.2 44.5 0.60 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Vallibel One PLC 16.7 20.10B - 16.7 16.7 0.10 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Overseas Realty 15 19.27B - 15 15 0.20 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Chevron Lubricants Lanka 62.3 18.22B 62 62 62.3 0.20 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Trans Asia Hotels 66.6 17.40B - 66.6 66.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Lanka IOC PLC 16.6 16.51B 16.5 16.5 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
L B Finance PLC 130 15.93B - 130 130 2.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳