شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0676
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:13:10
0 (5.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,571
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:56
289 (4.94%)
تغییر ۳ ماهه
373 (6.28%)
تغییر ۶ ماهه
351 (6.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 137472 2324.42B - 137472 137972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
British American Tobacco 50977 1576.46B - 50730 51112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 4360 903.02B - 4334 4372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Richemont DRC 10964 596.52B - 10964 11107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8580 363.85B - 8580 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 6.5% 99 315.15B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 8655 315.15B - 8655 8725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sasol Ltd 28254.57 310.97B - 28233 28600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Sasol Bee 26500 310.97B - 25000 26500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 9365 201.79B - 9358 9376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
South32 Ltd 2497 184.83B - 2482 2504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Mondi Ltd 31400 177.37B - 31400 32005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi 29275 177.04B - 29130 29472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank Pref 10299 102.78B - 10299 10299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Capitec Bank 135017 102.78B - 135017 135407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Investec Pref 8153 100.50B - 8045 8153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Investec 8540 98.40B - 8540 8540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec Non Cum 8800 98.24B - 8800 8800 300.00 3.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec 8274 98.24B - 8258 8295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Discovery 9475 97.40B - 9475 9475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Anglo American Platinum 107540 97.19B - 107540 108091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 33350 91.40B - 32963 33350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 5983 74.49B - 5969 6010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲