شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صربستان
صربستان
RSD/USD
0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:06:07
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.06%)
نوسان سالیانه
Belex 15
753
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:04:03
7 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
17 (2.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 674 113.65B - 674 674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Aerodrom Nikol 804 58.46B - 804 804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Komercijalna B 1200 32.34B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Komercijalna 3280 32.34B - 3280 3280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tehnoga 12500 11.92B - 12500 12500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Energoprojekt 661 7.76B - 661 661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Galenika Fitof 2920 7.39B - 2920 2920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Alfa Plam Vran 30806 5.91B - 30806 30806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Dunavosiguranj 3001 4.65B - 3001 3001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Metalac 1910 4.08B - 1910 1910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Impol Seval 3301 2.86B - 3301 3301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Philip Morris Prf 4505 2.72B - 4505 4505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Jubmes 6500 2.64B - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Soja Protein B 161 2.53B - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 6290 1.52B - 6290 6290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Kopaonik 6300 741.06M - 6300 6300 200.00 3.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Vital 751 695.95M - 751 751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۳۲
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4992 516.54M - 4992 4992 292.00 6.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۳۶
Novosadski Sajam 623 483.77M - 623 623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
GP Planum ad Beograd 520 414.11M - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Gosa Montaza 2000 393.13M - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Pd Zajecar 8000 380.66M - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Tigar 59 344.95M - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 444 172.52M - 444 444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Iritel 850 161.01M - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osig Pref 700 110.09M - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۳
Ams Osiguranje 600 110.09M - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Politika Beog 13 105.55M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Dunav 119 103.15M - 119 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Telefonkabl 11000 87.21M - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳