شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:11:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

132
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:29
7 (5.60%)
تغییر ۳ ماهه
18 (15.79%)
تغییر ۶ ماهه
27 (25.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 87 378.61B - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
STC 99.2 179.40B - 99.1 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
National Com Bnk 41.4 145.80B - 40.75 41.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Al Rajhi 57.8 140.24B - 57 57.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Saudi Electric. 19.54 86.75B - 19.42 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
MAADEN 40.25 66.84B - 40.1 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
samba 25.65 65.00B - 25.55 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Almarai 46.35 60.40B - 45.85 46.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
RIBL 20.96 48.78B - 20.5 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
SABB 30 47.33B - 29.6 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
YANSAB 52.1 41.91B - 51.9 52.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
BSFR 30.1 40.86B - 29.3 30.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Jabal Omar 26.4 38.06B - 26.4 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Kingdom 7.4 32.28B - 7.4 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Alinma 20 32.13B - 19.68 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
ARNB 22.46 32.00B - 22.18 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
SAFCO 79 25.71B - 77.6 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Petro Rabigh 19.72 24.84B - 19.32 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Saudi Kayan 9.91 23.67B - 9.91 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Savola Group 26 19.89B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Alawwal Bank 19.58 16.41B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Jarir 151 16.00B - 148.2 151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Etihad Etisalat 22.64 15.08B - 22.64 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
TASNEE 12.48 14.81B - 12.36 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Petrochem 21.84 14.30B - 21.84 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
ALBILAD 23.7 14.05B - 23 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
saib 15.02 13.58B - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
SIIG 21.5 13.16B - 21.36 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
MCDC 66.9 12.92B - 66.9 67.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
BJAZ 12.66 12.10B - 12.66 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Bahri 31.1 12.07B - 30.6 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Dar Al Arkan 11.7 11.38B - 11.44 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Advanced 46.5 10.78B - 46.45 46.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Emaar EC 9.29 10.20B - 9.28 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Mouwasat 84.7 9.40B - 84.3 84.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Tawuniya 70.4 8.88B - 69.2 70.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Sipchem 16.28 8.22B - 16.2 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Sahara 17.46 7.97B - 17.42 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
SRMG 63.9 7.85B - 62.6 63.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Catering 86.7 7.63B - 86.7 86.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳