شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:29
26 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
46 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
225 (7.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 3.85 88.88B - 3.722 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Galp Energia 13.65 12.50B - 13.65 13.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
EDP 3.587 12.47B - 3.574 3.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
EDP Renovaveis 9.81 7.78B - 9.81 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
J.Martins 15.025 7.57B - 14.955 15.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Banco Comercial 0.1962 3.84B - 0.1925 0.1962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
The Navigator Co 3.28 3.63B - 3.248 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Nos SGPS SA 5.205 2.42B - 5.205 5.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.9015 2.01B - 0.8915 0.9015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Semapa 12.4 1.87B - 12.32 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Altri 5.39 1.76B - 5.355 5.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
REN 2.61 1.62B - 2.61 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Corticeira Amorim 9.64 1.49B - 9.64 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Sonaecom 2.32 778.35M - 2.25 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Mota Engil 1.92 688.76M - 1.876 1.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 2.21 433.50M - 2.178 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Ibersol 7.58 358.50M - 7.52 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Media Capital 2.02 268.75M - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Sonae Capital 0.66 228.25M - 0.652 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
F.Rama 6.1 216.67M - 6 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Pharol SGPS SA 0.1024 212.92M - 0.1018 0.1024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Vaa Vista Alegre 1.43 198.38M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Estoril Sol 8.8 136.73M - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۰:۳۳
Conduril Engenharia 27.2 119.00M - 27.2 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Teixeira Duarte 0.1135 102.06M - 0.1125 0.1135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Sonae Industria 1.035 101.25M - 1.025 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Toyota Caetano 3 100.80M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Novabase 2.44 86.04M - 2.44 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Cofina 0.368 55.18M - 0.36 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Inapa 0.0504 47.20M - 0.0504 0.0504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Inapa Inv NV 0.05 47.20M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Impresa 0.242 40.82M - 0.241 0.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Martifer 0.4 35.50M - 0.39 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Benfica 2.7 31.40M - 2.69 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Sporting 0.7 31.20M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Patris Investimentos 6 25.96M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۲
Sag Gest 0.0582 21.73M - 0.058 0.0582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۳
Glintt 0.148 17.91M - 0.147 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳