شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 11:35:15
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,810
قیمت روز
4 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:12
92 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
244 (15.58%)
تغییر ۶ ماهه
296 (19.55%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

676
قیمت روز
1 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 01:32:30
29 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
62 (10.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 750 1894.50B - 750 750 20.00 2.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Sun Life Financial 1835 1303.58B - 1835 1835 55.00 3.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
SM Investments 1006 1102.19B - 1006 1006 2.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
SM Prime 38.95 1038.15B - 38.95 38.95 0.30 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Ayala Pref 500 568.96B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Ayala Pref B 500 568.96B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۳
Ayala 865 568.96B - 865 865 13.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Ayala Land 49.2 559.61B - 49.2 49.2 0.10 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
BDO Unibank 149.5 550.58B - 149.5 149.5 0.50 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Manila Electric 369 400.12B - 369 369 2.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Bank of the Philippine Islands 95 397.12B - 95 95 1.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
JG Summit 73.85 361.72B - 73.85 73.85 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
San Miguel 167.7 327.05B - 167.7 167.7 1.70 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
San Miguel Pref C 78.25 327.05B - 78.25 78.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
San Miguel Pref D 75 327.05B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
San Miguel Pref E 75.65 327.05B - 75.65 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
San Miguel Pref F 77 327.05B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
San Miguel Pref B 76.05 327.05B - 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Aboitiz Equity 54.3 306.76B - 54.3 54.3 0.35 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Metropolitan Bank 68.8 298.50B - 68.8 68.8 0.80 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Jollibee Foods 235 282.51B - 235 235 2.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Universal Robina 160 275.08B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
PLDT 1106 273.96B - 1106 1106 9.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Aboitiz Power 39.4 255.71B - 39.4 39.4 0.10 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
San Miguel Pref 3 75.5 244.18B - 75.5 75.5 0.50 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۳۲
San Miguel Pref 75.5 244.18B - 75.5 75.5 0.50 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Globe Telecom 1870 219.05B - 1870 1870 30.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
LT Group 13.72 194.35B - 13.72 13.72 0.38 2.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
GT Capital Pref A 970 177.77B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۳۲
GT Capital Pref B 971 177.77B - 971 971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
GT Capital 862 177.77B - 862 862 2.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Golden Haven 438 161.03B - 438 438 1.80 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۳۲
International Container 122 159.59B - 122 122 0.70 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Security Bank 200 150.86B - 200 200 1.60 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Metro Pacific Inv 4.91 147.15B - 4.91 4.91 0.04 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
DMCI 8.78 144.99B - 8.78 8.78 0.07 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Megaworld 4.8 141.85B - 4.8 4.8 0.03 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Semirara Mining 22.95 129.85B - 22.95 22.95 0.15 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Puregold Price Club 40 127.21B - 40 40 0.10 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Philtrust Bank 116.1 117.50B - 116.1 116.1 2.90 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۳۲