شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.2 573.89M - 4.2 4.2 0.04 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Bank Of Palestine 2.05 500.00M 2.03 2.03 2.05 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Development&Inv 1.13 330.00M - 1.13 1.13 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Wataniya Mob 0.98 254.91M - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Arab Palestinian Invest Comp 2.43 168.00M - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Al Quds Bank 1.49 145.91M 1.48 1.48 1.49 0.02 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Islamic Bank 1.84 142.82M - 1.84 1.84 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
National Bank PL 1.55 124.19M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Arab Islamic Bank 1.59 112.20M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Birzeit Pharma 5.22 99.76M - 5.22 5.22 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Palestine Investment Bank PLC 1.19 97.50M - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Palestine Electric 1.48 80.40M - 1.45 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Vegetable Oil In 13.47 57.60M - 13.47 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Jlm Pharmaceutic 2.65 55.80M - 2.65 2.65 0.02 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
National Insur 3.71 53.70M - 3.71 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Palestine Industrial Inv 2.4 47.25M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Palestine Poultry Co Ltd 3.04 33.87M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۴
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Palestine RE Investment 0.39 28.06M - 0.39 0.39 0.01 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Global United Insurance Co 2.55 18.24M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Union Con & Inv 0.65 14.08M - 0.65 0.65 0.01 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Al Wataniah 1.32 13.86M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Golden Wheat 0.81 12.00M - 0.74 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
The Arab Hotels Co 0.53 11.50M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
The Ramallah Summer Resort PLC 2.9 11.40M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Ahliea Insurance 0.34 10.80M - 0.33 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Arab Company For Paints 6 9.92M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Al Mashriq Insurance 2.2 9.05M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۰۴
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.94 7.90M 0.9 0.9 0.94 0.01 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Investment Develop 1.67 6.49M - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
Nablus Surgical 1.61 5.88M - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Al Aqariya Trading Investment 0.7 5.66M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
National Aluminum Profiles 1.04 5.59M - 0.99 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Palestinian Distribution 0.35 5.33M - 0.35 0.35 0.01 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
National Car Ind 0.96 4.45M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Jerusalem RE Invest 0.28 3.20M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰