شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

839
قیمت روز
2 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:56
8 (0.94%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.40%)
تغییر ۶ ماهه
51 (6.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 26.41 252.70B 26.29 26.29 26.41 0.17 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Royal Dutch Shell A 26.155 247.85B 26.1 26.1 26.155 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Unilever 54.42 138.24B 54.59 54.42 54.59 0.41 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ASML Holding 229.6 71.90B 229.65 228.35 229.65 2.60 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Heineken 98.48 49.31B 97.98 97.98 98.48 0.72 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ING Groep 10.206 47.89B 10.29 10.206 10.29 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 39.18 34.14B 38.76 38.7 39.18 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Unibail Rodamco 137.25 25.65B 137.8 136.9 137.8 1.35 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ahold Delhaize 23.175 25.27B 23.05 22.955 23.175 0.14 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ArcelorMittal 13.088 25.15B 13.156 13.086 13.156 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Heineken 90.2 23.68B 89.9 89.85 90.2 0.65 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Akzo Nobel 84.14 18.50B 84.12 84.11 84.14 0.11 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Coca-Cola EU Partners 52.3 16.89B 52.4 52.3 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
DSM NV 108.8 15.52B 108.05 107.95 108.8 1.55 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Wolters Kluwer 63.24 13.95B 63.38 63.24 64.04 0.64 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Adyen 633.8 13.49B 633.4 633.4 633.8 1.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Robeco Global 58.58 12.14B - 58.58 58.58 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Hal Trust 136.6 11.74B 137 136.6 137 0.40 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
NN Group NV 33.48 11.71B 33.58 33.48 33.67 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Aegon 3.888 10.68B 3.891 3.888 3.897 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ABN AMRO 16.82 10.45B 16.83 16.82 16.83 0.05 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
KPN NV 2.956 9.68B 2.948 2.946 2.956 0.02 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Randstad 46.41 9.17B 46.38 46.32 46.41 0.18 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ASR Nederland 32.86 5.09B 32.95 32.86 33.14 0.30 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Vopak NV 48.67 5.02B 48.8 48.67 48.8 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
OCI NV 21.63 4.81B 21.56 21.51 21.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Core Laboratories 41 4.78B 39.6 39.6 41 0.40 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Altice NV B 5.29 4.71B 5.26 5.26 5.29 0.18 3.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Altice NV 5.29 4.71B 5.27 5.27 5.29 0.18 3.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Grandvision BV 27.58 4.68B 27.56 27.56 27.6 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Gemalto 51.25 4.52B - 51.2 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
NEPI Rockcastle 8.1 4.45B - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Aalberts Industries 36.89 4.44B 36.81 36.81 36.89 0.29 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Galapagos 147.85 4.02B 149.35 147.55 149.35 0.95 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
VEON 2.12 3.76B - 2.12 2.12 0.02 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Boskalis Westminster 19.24 3.24B 19.32 19.09 19.32 0.07 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Pershing Square 19.24 3.08B 19.28 19.24 19.32 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Aperam 22.62 3.06B 22.48 22.48 22.62 0.08 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲