شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا
NAD/USD
0.068
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:47:14
0 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.30%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
521
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:06
50 (10.62%)
تغییر ۳ ماهه
91 (21.16%)
تغییر ۶ ماهه
118 (29.28%)
نوسان سالیانه
NSX Local
1,313
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:04:12
40 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
89 (6.33%)
تغییر ۶ ماهه
76 (6.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 37385 414.00B - 37385 37385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Firstrand 6761.16 360.99B - 6761.16 6761.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Standard Bank Grp 17506.5 314.64B - 17506.5 17506.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Sanlam Ltd 8164 155.99B - 8164 8164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual 2001 139.44B - 2001 2001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Shoprite Holdings 13274 130.12B - 13274 13274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Nedbank Group 24055 124.53B - 24055 24055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Ltd 8400 100.50B - 8400 8400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Barloworld 12070 37.60B - 12070 12070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Truworths Int 5586 34.06B - 5586 5586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Santam 29173 32.78B - 29173 29173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mmi Holdings 1986.8 27.98B - 1986.8 1986.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Vukile 1939.8 15.34B - 1939.8 1939.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Konsult Ltd 915 12.93B - 915 915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
FNB Namibia Holdings 3343 11.90B - 3343 3343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Oceana 6615 10.68B - 6615 6615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Afrox 2080 10.16B - 2080 2080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Namibia Breweries 4833 9.19B - 4833 4833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Capricorn Investment 1549 8.61B - 1549 1549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Trustco Group Holdings 904 7.37B - 904 904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Paladin Energy 95 3.20B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Clover 2494 3.12B - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bidvest Namibia 1050 1.63B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Oryx Properties 2030 1.32B - 2030 2030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Deep Yellow 296 687.54M - 296 296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Bannerman Resources 45 518.45M - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Agra Ltd 163 151.20M - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nictus Holdings Namibia 160 95.14M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 293 - - 293 293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳