شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0273
قیمت روز
0 (1.11%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:10:27
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,282
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:40
76 (6.30%)
تغییر ۳ ماهه
226 (21.40%)
تغییر ۶ ماهه
310 (31.89%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,106
قیمت روز
4 (0.2%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:54
48 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
51 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
125 (5.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 299 67.60B - 299 299 0.50 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
State Bank of Mauritius 5.7 23.87B 5.72 5.7 5.72 0.04 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Phoenix Beverages 570 9.99B - 570 570 3.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 85 3.00B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۳۳
Innodis 39.4 1.63B - 39.4 39.4 0.20 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
P. O. L. I. C. Y 5.7 1.58B - 5.7 5.7 0.04 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Novus Property 9.5 - - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Associated Commercial Co Ltd 173.75 - - 173.75 173.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Mauritius Secondary Industries 34.9 - - 34.9 34.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Constance Hotel 25.85 - - 25.85 25.85 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
CMB International 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Margarine Industries 874 - - 874 874 49.00 5.61% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۳
Sanlam Africa 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Hotelest 25.55 - - 25.55 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Mauritius Chemical & Fertilizer 16.1 - - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۳۳
Kolos Cement 138 - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Lux Island Resorts Ltd 54 - - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۲
Automatic Systems 98.75 - - 98.75 98.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Covifra 26.2 - - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳:۰۴
Livestock Feed Pref Ltd 30.35 - - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۳
Soap & Allied Industries Ltd 21.4 - - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳:۰۳
Swan Insurance Co. 335 - - 335 335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
Quality Bev 16.3 - - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳:۰۴
Tropical Paradise 360 - - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
United Bus Service Ltd 39 - - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
ENL Land 56.5 - - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Enl 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
ENL Commercial 26.55 - - 26.55 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
ENL Land Ltd Pre 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۳
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Cosmetics 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۲
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۵
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
United Docks 78.5 - - 78.5 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳:۰۳
Morning Light Co 20.7 - - 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Dale Capital 1.96 - - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲