شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 17.33 7.10B - 17.33 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 15.7 2.96B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Globant SA 109 2.01B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Schaeffler AG 7.788 1.84B - 7.788 7.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Brederode 69.6 1.57B - 69.6 69.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Brait 1.05 1.40B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Luxempart 53.5 1.39B - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
MAS Real Estate 1.05 844.54M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fiducial RE 188 468.32M - 188 188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Societe Financiere Caoutchoucs 26.6 393.02M - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۳
Socfinasia 13 370.93M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Socfinaf 10.4 280.04M - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fotex 1.91 124.47M - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۳
KTG ADR 43.6 12.46M - 43.6 43.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Orco Property 0.35 10.38M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
RTL Group 42.68 - 42.68 42.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Edify 49.8 - - 49.8 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Fle Sicav Fis 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۲
Arista 14.3 - - 14.3 14.3 6.75 89.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲