شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا
KES/USD
0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:52:17
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.06%)
نوسان سالیانه
FTSE NSE Kenya 15
2,480
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:04:12
202 (7.52%)
تغییر ۳ ماهه
386 (13.47%)
تغییر ۶ ماهه
323 (11.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 28.45 1233.96B - 28.45 28.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Equity Group 38.95 174.53B - 38.95 38.95 0.95 2.50% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
East African Breweries 191 168.43B - 191 191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
KCB Group 43.3 138.74B - 43.3 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Co-operative Bank 12.6 100.33B - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya Airways 2.75 81.93B - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Standard Chartered Bank 196.5 68.70B - 196.5 196.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bamburi Cement 93.25 65.33B - 93.25 93.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Barclays Bank Kenya 11.4 62.46B - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
British American Tobacco Kenya 485 60.00B - 485 485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Diamond Trust Bank 115 53.00B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
I&M Holdings 45.05 47.54B - 45.05 45.05 0.90 2.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Kenya Electricity Generating 5.82 46.17B - 5.82 5.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Jubilee 347.5 36.60B - 347.5 347.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
CfC Stanbic 99.53 35.97B - 99.53 99.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Britam 7 31.68B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 33.65 24.99B - 33.65 33.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Centum Invest 28.55 24.95B - 28.55 28.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Nation Media 41.85 16.59B - 41.85 41.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya Power Lighting 2.93 13.37B - 2.93 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
CIC Insurance 3 11.77B - 3 3 0.02 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Kenya Reinsurance 3.06 10.88B - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Liberty Kenya 10.4 7.12B - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
WPP-Scangroup 13.5 6.35B - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Kakuzi 423.5 6.27B - 423.5 423.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Crown Berger 72 5.69B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Total Kenya 29 5.34B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
TPS Eastern Africa 17.5 5.10B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Sasini 15.35 4.85B - 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Nairobi Securities Exchange 10.3 4.44B - 10.3 10.3 0.15 1.48% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Pan Africa Insurance 17.05 3.74B - 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
HF Group 6.96 3.22B - 6.96 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Unga Group 34 2.97B - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Carbacid Invest 7.7 2.80B - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Williamson Tea 134 2.42B - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
National Bank Kenya 4.12 2.08B - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Standard News 28.65 2.06B - 28.65 28.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Fahari 8.66 1.91B - 8.66 8.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳