شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:46:03
0 (2.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,829
قیمت روز
12 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:37
285 (6.27%)
تغییر ۳ ماهه
918 (23.47%)
تغییر ۶ ماهه
955 (24.65%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

501,777
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:32:38
7,464 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
112,700 (28.97%)
تغییر ۶ ماهه
139,390 (38.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 205 239.57B - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Scotia Jamaica 60 156.08B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Sagicor Jamaica 67.5 152.82B - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Kingston Wharves 60.39 65.66B - 60.39 60.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
GraceKennedy 69.5 62.63B - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Carreras 8 47.63B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
JMMB 42.5 47.52B - 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Supreme Ventures 26.75 37.07B - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Caribbean Cement 80 35.34B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Jamaica Broilers 35 27.62B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
LASCO Manufacturing 4.97 16.51B - 4.97 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Seprod 53 16.34B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.98 14.47B - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 102 11.41B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Mayberry Investments 8.38 7.82B - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 18.5 4.52B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Jamaica Producers 24.5 3.13B - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Radio Jamaica 2 2.55B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Palace Amusement 1300 2.05B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
1834 Invest 1.1 1.27B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Salada Foods Jamaica 28 1.22B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
tTech 6.4 636.00M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Pulse Investments 4.5 555.14M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Ciboney 0.13 71.07M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Jamaica Money 7.50% Pref 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Caribbean Flavours 13 - - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Proven Investments 0.27 - - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Sterling Investments 3.1 - - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Kingston Properties 5.62 - - 5.62 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mayberry 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Caribbean Producers JA 4.8 - - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Portland JSX 7.5 - - 7.5 7.5 0.10 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۳۲
JMMB Pref 0.85 - 0.85 0.85 0.01 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Cargo Handlers 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Sweet River Abattoir 2.56 - - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
Margaritaville Turks 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۳:۰۲