شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا
FTSE IT Mid Cap
24,328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:33:59
306 (1.27%)
تغییر ۳ ماهه
558 (2.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,629 (17.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1590.6 706.60B - 1590.6 1590.6 0.60 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Anheuser Busch Inbev 83 146.25B 82.74 82.74 83 0.55 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Louis Vuitton 374.6 142.35B - 370.9 374.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Total 47.38 138.61B - 47.06 47.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
SAP 118.32 106.29B - 117.52 118.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Siemens AG 103.74 93.25B - 103.74 104.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 81.82 85.93B - 81.62 81.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Bayer 66.65 85.47B - 65.62 66.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Volkswagen VZO 171.76 84.76B - 171.76 171.76 0.28 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Allianz 221.1 83.84B - 219.7 221.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Airbus Group 119.98 75.85B - 119.6 119.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BASF 67.63 75.01B - 67.63 67.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ASML Holding 229.7 71.90B - 227.7 229.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
Daimler 50.48 69.91B - 49.91 50.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Deutsche Telekom AG 16.22 69.35B - 16.13 16.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas 48.01 66.11B - 47.42 48.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BMW ST 68.73 60.50B - 68.73 68.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Kering 478.6 59.67B - 476.4 478.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ENI 14.072 57.33B - 14.002 14.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
AXA 24.12 50.52B - 23.96 24.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Tesla 229 49.89B - 228.4 229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Vinci 97.66 48.55B - 97.66 97.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Enel 6.745 48.23B - 6.725 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
ING Groep 10.3 47.97B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Air Liquide 116.05 45.80B - 116.05 116.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Deutsche Post 31.93 45.11B - 31.73 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Henkel VZO 95.58 44.26B - 95.58 95.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
Continental AG 122.96 44.06B - 122.96 125.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Danone 73.56 43.60B - 73 73.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Telefonica 7.22 43.12B - 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Adidas 273.85 42.96B - 273.85 275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Safran 141.3 42.66B - 141.3 141.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Intesa Sanpaolo 2.27 41.54B - 2.2505 2.2715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Schneider Electric 83.78 40.32B 84.02 83.78 84.02 0.36 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Orange 14.885 37.89B - 14.885 14.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Fresenius SE 43.16 36.16B - 43.16 43.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
Philips 39.35 33.93B - 39.35 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳